МВР

ОД Търговище

 

Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, мотоциклети и агрегати стопанисвани от ОДМВР-Търговище, с включени резервни части, материали и консумативи необходими за извършването им за срок от 12 месеца.

02 мар 2017

Дата на създаване на електронната преписка: 02.03.2017 г.

Способ за възлагане: събиране на оферти с обява

Пореден номер на преписката: 1/2017 г.

Обява

Приложение № 1 - Условия за участие и указания

Приложение № 2 - Технически спецификации

Приложение № 2.1 - Стойностна сметка

Приложение № 3 - Опис на документите

Приложение № 4 - ЕЕДОП

Приложение № 5 - Техническо предложение

Приложение № 6 - Методика за оценяване

Приложение № 7 - Ценово предложение

Приложение № 8 - Списък на услугите

Приложение № 9 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване

Приложение № 10 - Списък на персонала

Приложение № 11 - Декларация по ЗМИП

Приложение № 12 - Проект на договор

Протокол

Договор за възлагане на обществена поръчка

Ценово предложение

Приложение 2.1.

Техническа спецификация

Технически предложения

 

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока

Срокът за получаване на оферти е удължен до 17.30 часа на 16.03.2017 г.

Дата, място и час на отваряне на офертите: 17.03.2017 г., в 14.00 часа, в административната сграда на ОДМВР-Търговище, на адрес: гр.Търговище, ул."Спиридон Грамадов" № 36, заседателна зала, ет.2. Могат да присъстват представители на участниците.

13.03.2017 г.

 23 май 2017 | 17:27