МВР

ОД Търговище

 

Основен ремонт на фасада над входа на сградата на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Търговище

25 окт 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 25.10.2018 г.

Способ за възлагане: събиране на оферти с обява

Пореден номер на преписката: 9/2018

Обява рег.№ 363000-18188/25.10.2018 г. (pdf - 1,22 MB) 25 октомври 2018 16:53
Информация за обява рег.№ 363000-18188/25.10.2018 г. (pdf - 71,63 KB) 25 октомври 2018 17:11

Документация - приложение 1 (doc - 166,50 KB) 25 октомври 2018 17:57
Техническа спецификация - приложение 2 (doc - 70,50 KB) 25 октомври 2018 14:25
Опис на документите - приложение 3 (doc - 40,50 KB) 25 октомври 2018 14:25
Информационен лист за участника - приложение 4 (doc - 36,50 KB) 25 октомври 2018 14:25
Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - приложение 5 (doc - 27,50 KB) 25 октомври 2018 14:25
Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - приложение 6 (doc - 30,00 KB) 25 октомври 2018 14:25
Техническо предложение - приложение 7 (doc - 46,50 KB) 25 октомври 2018 14:25
Ценово предложение - приложение 8 (doc - 41,50 KB) 25 октомври 2018 14:25
Количествено-стойностна сметка - приложение 8а (doc - 28,00 KB) 25 октомври 2018 14:44
Декларация за не/използването на подизпълнител - приложение 9 (doc - 29,50 KB) 25 октомври 2018 14:25
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - приложение 10 (doc - 29,00 KB) 25 октомври 2018 14:25
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - приложение 11 (doc - 43,00 KB) 25 октомври 2018 14:31
Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП - приложение 12 (doc - 42,50 KB) 25 октомври 2018 14:31
Декларация за оглед на обекта - приложение 13 (doc - 26,00 KB) 25 октомври 2018 14:31
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - приложение 14 (doc - 34,00 KB) 25 октомври 2018 14:36
Списък на персонала - приложение 15 (doc - 34,00 KB) 25 октомври 2018 14:36
Декларация за техническото оборудване - приложение 16 (xls - 28,00 KB) 25 октомври 2018 14:36
Декларация за конфиденциалност - приложение 17 (doc - 29,50 KB) 25 октомври 2018 14:39
Образец на банкова гаранция - приложение 18 (doc - 29,00 KB) 25 октомври 2018 14:39
Декларация за липса на свързаност с друг участник - приложение 19 (doc - 27,00 KB) 25 октомври 2018 14:42
Проект на договор - приложение 20 (doc - 116,00 KB) 25 октомври 2018 14:42

Протокол (pdf - 758,99 KB) 14 ноември 2018 09:05

Договор (pdf - 583,64 KB) 04 декември 2018 14:39
Ценово предложение с приложена КСС - приложение 1 към договора (pdf - 177,09 KB) 04 декември 2018 14:39
Техническо предложение - приложение 2 към договора (pdf - 141,67 KB) 04 декември 2018 14:39

 04 декември 2018 | 14:39