МВР

ОД Търговище

 

Основен ремонт на фасада над входа на сградата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Търговище - ПРЕКРАТЕНА

10 сеп 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 10.09.2018 г.

Способ за възлагане: събиране на оферти с обява

Пореден номер на преписката: 5/2018

Обява рег.№ 363000-15441/10.09.2018 г. (pdf - 1,20 MB) 10 септември 2018 13:42 
Информация за обява рег.№ 363000-15441/10.09.2018 г. (pdf - 245,11 KB) 10 септември 2018 13:44

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока
Срокът за получаване на оферти е удължен до 17.30 часа на 02.10.2018 г.
Дата, място и час на отваряне на офертите: 03.10.2018 г., в 14.00 часа, в административната сграда на ОДМВР-Търговище, на адрес: гр.Търговище, ул."Спиридон Грамадов" № 36, заседателна зала, ет.2. Могат да присъстват представители на участниците.
27.09.2018 г.

Документация - Приложение 1 (doc - 166,00 KB) 10 септември 2018 13:55
Техническа спецификация - Приложение 2 (doc - 70,50 KB) 10 септември 2018 13:57
Опис на документите - Приложение 3 (doc - 40,50 KB) 10 септември 2018 13:59
Информационен лист за участника - Приложение 4 (doc - 36,50 KB) 10 септември 2018 14:01
Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение 5 (doc - 27,00 KB) 10 септември 2018 14:03
Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - Приложение 6 (doc - 30,00 KB) 10 септември 2018 14:05
Техническо предложение - Приложение 7 (doc - 46,50 KB) 10 септември 2018 14:06
Ценово предложение - Приложение 8 (doc - 41,00 KB) 10 септември 2018 14:08
Количествено-стойностна сметка - Приложение 8а (doc - 48,00 KB) 10 септември 2018 14:09
Декларация за не/използването на подизпълнител - Приложение 9 (doc - 29,50 KB) 10 септември 2018 14:10
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение 10 (doc - 29,00 KB) 10 септември 2018 14:12
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Приложение 11 (doc - 43,00 KB) 10 септември 2018 14:14
Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП - Приложение 12 (doc - 42,50 KB) 10 септември 2018 14:16
Декларация за оглед на обекта - Приложение 13 (doc - 26,00 KB) 10 септември 2018 14:18
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - Приложение 14 (doc - 34,00 KB) 10 септември 2018 14:20
Списък на персонала - Приложение 15 (doc - 34,00 KB) 10 септември 2018 14:03
Декларация за техническото оборудване - Приложение 16 (xls - 28,00 KB) 10 септември 2018 14:23
Декларация за конфиденциалност - Приложение 17 (doc - 29,50 KB) 10 септември 2018 14:24
Образец на банкова гаранция - Приложение 18 (doc - 29,00 KB) 10 септември 2018 14:26
Декларация за липса на свързаност с друг участник - Приложение 19 (doc - 27,50 KB) 10 септември 2018 14:27
Проект на договор - Приложение 20 (doc - 115,50 KB) 10 септември 2018 14:29


Решение за прекратяване на процедурата (pdf - 66,18 KB) 05 октомври 2018 14:34

 05 октомври 2018 | 16:46