МВР

ОД Търговище

 

Основен ремонт на фасада над входа на сградата на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Търговище - ПРЕКРАТЕНА

10 окт 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 10.10.2018 г.

Способ за възлагане: покана до определени лица

Пореден номер на преписката: 8/2018

Покана рег.№ 363000-17284/10.10.2018 г. (pdf - 38,66 KB) 10 октомври 2018 15:12


Документация - приложение 1 (doc - 166,00 KB) 10 октомври 2018 15:19
Техническа спецификация - приложение 2 (doc - 70,50 KB) 10 октомври 2018 15:23
Опис на документите - приложение 3 (doc - 40,50 KB) 10 октомври 2018 15:23
Информационен лист за участника - приложение 4 (doc - 36,50 KB) 10 октомври 2018 15:25
Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - приложение 5 (doc - 27,00 KB) 10 октомври 2018 16:25
Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - приложение 6 (doc - 30,00 KB) 10 октомври 2018 16:25
Техническо предложение - приложение 7 (doc - 46,50 KB) 10 октомври 2018 16:29
Ценово предложение - приложение 8 (doc - 41,00 KB) 10 октомври 2018 16:29
Количествено-стойностна сметка - приложение 8а (doc - 28,00 KB) 10 октомври 2018 16:29
Декларация за не/използването на подизпълнител - приложение 9 (doc - 29,50 KB) 10 октомври 2018 16:35
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - приложение 10 (doc - 28,00 KB) 10 октомври 2018 16:35
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - приложение 11 (doc - 43,00 KB) 10 октомври 2018 16:35
Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП - приложение 12 (doc - 42,50 KB) 10 октомври 2018 16:38
Декларация за оглед на обекта - приложение 13 (doc - 26,00 KB) 10 октомври 2018 16:38
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - приложение 14 (doc - 34,00 KB) 10 октомври 2018 16:38
Списък на персонала - приложение 15 (doc - 34,00 KB) 10 октомври 2018 16:42
Декларация за техническото оборудване - приложение 16 (xls - 28,00 KB) 10 октомври 2018 16:42
Декларация за конфиденциалност - приложение 17 (doc - 29,50 KB) 10 октомври 2018 16:42
Образец на банкова гаранция - приложение 18 (doc - 29,00 KB) 10 октомври 2018 16:42
Декларация за липса на свързаност с друг участник - приложение 19 (doc - 27,50 KB) 10 октомври 2018 16:45
Проект на договор - приложение 20 (doc - 115,50 KB) 10 октомври 2018 16:45


Решение за прекратяване на процедурата (pdf - 207,11 KB) 23 октомври 2018 16:00

 23 октомври 2018 | 16:00