МВР

ОД Търговище

 

Основен ремонт на външно стълбище пред главен вход на административната сграда на ОДМВР - Търговище

27 сеп 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 27.09.2018 г.

Способ за възлагане: събиране на оферти с обява

Пореден номер на преписката: 6/2018

Обява рег.№ 363000-16532/27.09.2018 г. (pdf - 426,45 КB) 27 септември 2018 15:02
Информация за обява рег.№ 363000-16532/27.09.2018 г. (pdf - 72,25 КB) 27 септември 2018 15:40
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти (pdf - 238,04 КB) 17 октомври 2018 16:26

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока
Срокът за получаване на оферти е удължен до 17.30 часа на 19.10.2018 г.
Дата, място и час на отваряне на офертите: 22.10.2018 г., в 14.00 часа, в административната сграда на ОДМВР-Търговище, на адрес: гр.Търговище, ул."Спиридон Грамадов" № 36, заседателна зала, ет.2. Могат да присъстват представители на участниците.
17.10.2018 г.


Документация - приложение 1 (doc - 165,00 KB) 27 септември 2018 15:44
Техническа спецификация - приложение 2 (doc - 90,50 KB) 27 септември 2018 15:46
Опис на документите - приложение 3 (doc - 40,00 KB) 27 септември 2018 15:47
Информационен лист за участника - приложение 4 (doc - 36,50 KB) 27 септември 2018 15:50
Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - приложение 5 (doc - 27,50 KB) 27 септември 2018 15:50
Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - приложение 6 (doc - 30,00 KB) 27 септември 2018 15:52
Техническо предложение - приложение 7 (doc - 49,50 KB) 27 септември 2018 15:52
Ценово предложение - приложение 8 (doc - 41,50 KB) 27 септември 2018 15:53
Количествено-стойностна сметка - приложение 8а (doc - 46,00 KB) 27 септември 2018 15:55
Декларация за не/използването на подизпълнител - приложение 9 (doc - 29,50 KB) 27 септември 2018 15:58
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - приложение 10 (doc - 29,00 KB) 27 септември 2018 15:58
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - приложение 11 (doc - 42,00 KB) 27 септември 2018 16:03
Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП - приложение 12 (doc - 42,50 KB) 27 септември 2018 16:03
Декларация за извършен оглед на обекта - приложение 13 (doc - 25,50 KB) 27 септември 2018 16:06
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - приложение 14 (doc - 34,00 KB) 27 септември 2018 16:06
Списък на персонала - приложение 15 (doc - 34,00 KB) 27 септември 2018 16:07
Декларация за техническото оборудване - приложение 16 (xls - 28,00 KB) 27 септември 2018 16:09
Декларация за конфиденциалност - приложение 17 (doc - 29,50 KB) 27 септември 2018 16:13
Образец на банкова гаранция - приложение 18 (doc - 29,00 KB) 27 септември 2018 16:13
Декларация за липса на свързаност с друг участник - приложение 19 (doc - 27,50 KB) 27 септември 2018 16:13
Проект на договор - приложение 20 (doc - 117,00 KB) 27 септември 2018 16:14

Протокол (pdf - 1,04 MB) 25 октомври 2018 09:26

Договор (pdf - 568,92 KB) 05 ноември 2018 13:55
Ценово предложение с приложена КСС - приложение 1 към договора (pdf - 167,40 KB) 05 ноември 2018 13:55
Техническо предложение - приложение 2 към договора (pdf - 160,69 KB) 05 ноември 2018 13:55 05 ноември 2018 | 13:55