МВР

ОД Търговище

 

Авариен основен ремонт на част от покрива на сградата на сектор "Пътна полиция"

25 окт 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 25.10.2018 г.

Способ за възлагане: събиране на оферти с обява

Пореден номер на преписката: 10/2018

Обява рег.№ 363000-18191/25.10.2018 г. (pdf - 1,21 MB) 25 октомври 2018 17:28
Информация за обява рег.№ 363000-18191/25.10.2018 г. (pdf - 71,15 KB) 25 октомври 2018 17:30

Документация - приложение 1 (doc - 165,00 KB) 25 октомври 2018 17:35
Техническа спецификация - приложение 2 (doc - 70,00 KB) 25 октомври 2018 17:35
Опис на документите - приложение 3 (doc - 40,50 KB) 25 октомври 2018 17:35
Информационен лист за участника - приложение 4 (doc - 37,00 KB) 25 октомври 2018 17:35
Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - приложение 5 (doc - 27,50 KB) 25 октомври 2018 17:37
Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - приложение 6 (doc - 29,50 KB) 25 октомври 2018 17:37
Техническо предложение - приложение 7 (doc - 47,00 KB) 25 октомври 2018 17:38
Ценово предложение - приложение 8 (doc - 41,50 KB) 25 октомври 2018 17:41
Количествено-стойностна сметка - приложение 8а (doc - 45,00 KB) 25 октомври 2018 17:41
Декларация за не/използването на подизпълнител - приложение 9 (doc - 30,00 KB) 25 октомври 2018 17:43
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - приложение 10 (doc - 29,00 KB) 25 октомври 2018 17:43
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - приложение 11 (doc - 43,00 KB) 25 октомври 2018 17:46
Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП - приложение 12 (doc - 42,50 KB) 25 октомври 2018 17:46
Декларация за извършен оглед на обекта - приложение 13 (doc - 26,00 KB) 25 октомври 2018 17:48
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - приложение 14 (doc - 34,00 KB) 25 октомври 2018 17:48
Списък на техническия персонал - приложение 15 (doc - 34,00 KB) 25 октомври 2018 17:50
Декларация за техническото оборудване - приложение 16 (xls - 28,00 KB) 25 октомври 2018 17:50
Декларация за конфиденциалност - приложение 17 (doc - 29,50 KB) 25 октомври 2018 17:52
Образец на банкова гаранция - приложение 18 (doc - 29,00 KB) 25 октомври 2018 17:52
Декларация за липса на свързаност с друг участник - приложение 19 (doc - 28,00 KB) 25 октомври 2018 17:54
Проект на договор - приложение 20 (doc - 117,00 KB) 25 октомври 2018 17:54

Протокол 1 (pdf - 967,84 KB) 13 ноември 2018 15:46
Протокол 2 (pdf - 218,22 KB) 21 ноември 2018 14:40

Решение (pdf - 93,63 KB) 28 ноември 2018 15:48

Договор (pdf - 549,72 KB) 04 декември 2018 13:46
Ценово предложение с приложена КСС - приложение 1 към договора (pdf - 166,03 KB) 04 декември 2018 13:46
Техническо предложение - приложение 2 към договора (pdf - 145,31 KB) 04 декември 2018 13:46

 04 декември 2018 | 13:46