МВР

ОД Търговище

 

Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати, стопанисвани от ОДМВР - Търговище, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от дванадесет месеца

20 мар 2020

Дата на създаване на електронната преписка: 20.03.2020 г.

Способ за възлагане: събиране на оферти с обява

Пореден номер на преписката: 1/2020 г.


Обява рег.№ 363000-4916/20.03.2020 г. (pdf - 699,65 KB) 20 март 2020 15:25
Информация за публикувана обява (pdf - 280,40 KB) 20 март 2020 16:14
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (pdf - 274,28 KB) 03 април 2020 14:27


СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока

Срокът за получаване на оферти е удължен до 17.30 часа на 07.04.2020 г.
Дата, място и час на отваряне на офертите: 08.04.2020 г., в 14.00 часа, в административната сграда на ОДМВР-Търговище, на адрес: гр.Търговище, ул."Спиридон Грамадов" № 36, заседателна зала, ет.2. Могат да присъстват представители на участниците.
03.04.2020 г.


Приложение № 1 - Условия за участие и указания за подготовка на образците (doc - 171,50 KB) 20 март 2020 16:28
Приложение № 2 - Технически спецификации (doc - 94,50 KB) 20 март 2020 09:57
Приложение № 3 - Методика за определяне комплексната оценка на постъпилите оферти (docx - 19,22 KB) 20 март 2020 09:57
Приложение № 4 - Проект на договор (doc - 116,00 KB) 20 март 2020 09:57
Образец № 1 - Оферта (docx - 16,74 KB) 20 март 2020 10:06
Образец № 2 - Опис на документите (doc - 41,00 KB) 20 март 2020 10:06
Образец № 3 - Техническо предложение (docx - 23,38 KB) 20 март 2020 10:06
Образец № 4 - Ценово предложение (docx - 22,39 KB) 20 март 2020 10:06
Образец № 5 - Приложение № 1 към Ценово предложение (xlsx - 32,76 KB) 20 март 2020 10:06
Образец № 6 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване (doc - 35,50 KB) 20 март 2020 10:17
Образец № 7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката  (doc - 37,50 KB) 20 март 2020 10:17
Образец № 8 - Списък на услугите (doc - 38,50 KB) 20 март 2020 10:17
Образец № 9 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (docx - 17,91 KB) 20 март 2020 10:20
Образец № 9а - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (docx - 15,23 KB) 20 март 2020 10:31
Образец № 10 - Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и за обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ (docx - 19,22 KB) 20 март 2020 10:31
Образец № 11 - Декларация по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП (docx - 17,02 KB) 20 март 2020 10:31
Образец № 12 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (docx - 19,98 KB) 20 март 2020 10:31
Образец № 13 - Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП (doc - 86,00 KB) 20 март 2020 10:35
Образец № 14 - Декларация за свързаност (doc - 31,00 KB) 20 март 2020 10:35

Протокол за работата на комисията (pdf - 1,38 MB) 10 април 2020 16:12

Договор (pdf - 7,35 MB) 18 май 2020 14:47

 18 май 2020 | 14:47