МВР

ОД Търговище

 

Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати, стопанисвани от ОДМВР - Търговище, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 месеца

27 мар 2019

Дата на създаване на електронната преписка: 27.03.2017 г.

Способ за възлагане: събиране на оферти с обява

Пореден номер на преписката: 1/2019 г.


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП (pdf - 555,99 KB) 27 март 2019 17:05
Информация за публикувана обява (pdf - 262,22 KB) 27 март 2019 17:10
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти (pdf - 259,61 KB) 10 април 2019 13:45

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока

Срокът за получаване на оферти е удължен до 17.30 часа на 15.04.2019 г.
Дата, място и час на отваряне на офертите: 16.04.2019 г., в 14.00 часа, в административната сграда на ОДМВР-Търговище, на адрес: гр.Търговище, ул."Спиридон Грамадов" № 36, заседателна зала, ет.2. Могат да присъстват представители на участниците.
10.04.2019 г.

Приложение № 1 - Условия за участие и указания за подготовка на образците (doc - 170,00 KB) 27 март 2019 17:03
Приложение № 2 - Технически спецификации (doc - 90,50 KB) 27 март 2019 15:51
Приложение № 3 - Методика за определяне комплексната оценка на постъпилите оферти (docx - 19,22 KB) 27 март 2019 15:51
Приложение № 4 - Проект на договор (doc - 116,00 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 1 - Оферта (docx - 16,73 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 2 - Опис на документите (doc - 41,00 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 3 - Техническо предложение (docx - 23,28 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 4 - Ценово предложение (docx - 22,19 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 5 - Приложение № 1 към Ценово предложение (xlsx - 22,19 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 6 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване (doc - 35,50 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 7 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (doc - 37,50 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 8 - Списък на услугите (doc - 38,50 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 9 - Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (docx - 17,91 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 9а - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (docx - 15,23 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 10 - Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (docx - 18,88 KB) 27 март 2019 15:55
Образец № 11 - Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (docx - 16,92 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 12 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (docx - 19,98 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 13 - Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП (doc - 40,50 KB) 27 март 2019 15:51
Образец № 14 - Декларация за свързаност (doc - 31,00 KB) 27 март 2019 15:51

Протокол (pdf - 983,18 KB) 22 април 2019 16:50
Договор (pdf - 2,15 MB) 03 юни 2019 19:42

 

 03 юни 2019 | 10:42