МВР

ОД Търговище

 

Подмяна на дървена дограма на прозорци с PVC и съпътстващи строително-монтажни работи в сграда, предоставена за управление на ОДМВР - Търговище

01 окт 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 01.10.2018 г.

Способ за възлагане: събиране на оферти с обява

Пореден номер на преписката: 7/2018

Обява рег.№ 363000-16725/01.10.2018 г. (pdf - 440,53 KB) 01 октомври 2018 16:28
Информация за обява рег.№ 363000-16725/01.10.2018 г. (pdf - 250,32 KB) 01 октомври 2018 16:30

Документация - приложение 1 (doc - 166,50 KB) 01 октомври 2018 15:11
Техническа спецификация - приложение 2 (docx - 118,68 KB) 01 октомври 2018 16:32
Опис на документите - приложение 3 (doc - 40,50 KB) 01 октомври 2018 16:36
Информационен лист за участника - приложение 4 (doc - 37,00 KB) 01 октомври 2018 16:36
Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - приложение 5 (doc - 27,50 KB) 01 октомври 2018 16:36
Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - приложение 6 (doc - 30,00 KB) 01 октомври 2018 16:38
Техническо предложение - приложение 7 (doc - 50,00 KB) 01 октомври 2018 16:38
Ценово предложение - приложение 8 (doc - 42,00 KB) 01 октомври 2018 16:45
Количествено-стойностна сметка - приложение 8а (doc - 40,50 KB) 01 октомври 2018 16:45
Декларация за не/използването на подизълнител - приложение 9 (doc - 30,00 KB) 01 октомври 2018 16:45
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - приложение 10 (doc - 29,00 KB) 01 октомври 2018 16:47
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - приложение 11 (doc - 43,50 KB) 01 октомври 2018 16:48
Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП - приложение 12 (doc - 42,50 KB) 01 октомври 2018 16:50
Декларация за извършен оглед на обекта - приложение 13 (doc - 26,00 KB) 01 октомври 2018 16:50
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката - приложение 14 (doc - 34,00 KB) 01 октомври 2018 16:52
Списък на персонала - приложение 15 (doc - 34,00 KB) 01 октомври 2018 16:53
Декларация за техническото оборудване - приложение 16 (xls - 28,00 KB) 01 октомври 2018 16:55
Декларация за конфиденциалност - приложение 17 (doc - 29,50 KB) 01 октомври 2018 16:56
Образец на банкова гаранция - приложение 18 (doc - 29,00 KB) 01 октомври 2018 16:57
Декларация за липса на свързаност с друг участник - приложение 19 (doc - 27,50 KB) 01 октомври 2018 17:01
Проект на договор - приложение 20 (doc - 118,00 KB) 01 октомври 2018 17:01


Протокол № 1 (pdf - 986,20 KB) 22 октомври 2018 17:41
Протокол № 2 (pdf - 362,05 KB) 29 октомври 2018 14:39
Решение (pdf - 86,80 KB) 08 ноември 2018 15:17

Договор (pdf - 580,92 KB) 04 декември 2018 14:21
Ценово предложение с приложена КСС - приложение 1 към договора (pdf - 170,51 KB) 04 декември 2018 14:21
Техническо предложение - приложение 2 към договора (pdf - 175,16 KB) 04 декември 2018 14:21

 04 декември 2018 | 14:21