МВР

ОД Търговище

 

Процедура по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: “Ремонт – замяна на каменна облицовка с обшивка от “еталбонд” – VІ етаж на Областна дирекция на МВР - Търговище

11 окт 2013

Публична покана

Отваряне на офертите

Подадените оферти за участие в процедурата по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: “Ремонт – замяна на каменна облицовка с обшивка от “еталбонд” – VІ етаж на Областна дирекция на МВР – Търговище” ще бъдат отворени на 24.10.2013 г., от 14.30 часа, в приемната на ОДМВР-Търговище, на адрес: гр.Търговище, ул.”Спиридон Грамадов” № 36, ет.1.

При отварянето на офертите могат да присъстват лицата, които представляват кандидатите или техни упълномощени представители.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: “Ремонт – замяна на каменна облицовка с обшивка от “еталбонд” – VІ етаж на Областна дирекция на МВР - Търговище

Възложител: Областна дирекция на МВР-Търговище

Предмет: предмет на настоящата процедура е ремонт – замяна на каменна облицовка с обшивка от “еталбонд” – VІ етаж на Областна дирекция на МВР – Търговище. За отделните видове дейности е изготвена и приложена КСС. Количествата и видовете СМР са прогнозни и не са окончателни и се доказват двустранно в процеса на изпълнението.

 

Място за изпълнение на поръчката: Областна дирекция на МВР-Търговище, гр.Търговище, ул.”Споридон Грамадов” 36.

Срок за изпълнение на поръчката: до два месеца, считано от датата на подписване на договора.

 

Стойност на поръчката: стойността на поръчката се определя в български лева. Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката – 50 000 /петдесет хиляди/ лева, с включен в тази сума ДДС. Посочената сума представлява максималната прогнозна стойност на възлаганата поръчка и не може да се надхвърля.

 

Схема на плащане:

Авансово плащане: не се предвижда.

Междинно плащане: не се предвижда.

Окончателно плащане: ще се извърши в срок до 14 дни след приемане на извършените СМР.

Извършване на плащането е допустимо след представяне на:

-  фактура за стойността на извършените СМР, издадена от Изпълнителя.

-  приемо-предавателен протокол за извършените и приети СМР, подписан от директора на ОДМВР-Търговище или определено от него лице и изпълнителя.

ИЗИСКВАНИЯ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Изисквания към участниците:

Участниците следва да представят:

а/декларация, съдържаща списък на договорите за СМР, изпълнени през последните три години, сходни с предмета на поръчката, придружена от препоръки за добро изпълнение; участникът следва да е изпълнявал поне един договор с предмет, сходен с предмета на публичната покана.

б/списък на провоспособните технически лица с приложени документи за образование, квилификация, професионална автобиография – заверени копия;

в/декларация, съдържаща списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранция за изпълнение на договора – в размер на 3% /три процента/ от стойността на договора без ДДС.

Срок на валидност на офертата: - 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертата.

Срок за изпълнение на поръчката: до два месеца, считано от датата на подписване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка на офертите е “най-ниска цена”.

Избраният от възложителят критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Офертата се представя в деловодството на Областна дирекция на МВР-Търговище на адрес: ОДМВР-Търговище, гр.Търговище 7700, ул.”Спиридон Грамадов” № 36, в срок до 17.00 часа на 23.10.2013 г. в запечатан непрозрачен плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.

На пликът следва да е изписано: за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.1  от ЗОП с предмет: “Ремонт – замяна на каменна облицовка с обшивка от “еталбонд” – VІ етаж на Областна дирекция на МВР – Търговище”.

Преставената оферта трябва да съдържа:

1.Административни сведения за участника /образец № 1/;

2.Регистрационни документи на участника:

а/ копие от документа за регистрация или ЕИК. Съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър  когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние.

б/ копие от документ за регистрация на чуждестранното лице съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод /за юридическо лице, което не е регистрирано в България/;

3.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП /образец № 2 и образец № 3/;

4.Декларация, съдържаща списъка на договорите за СМР, изпълнени през последните три години, сходни с предмета на поръчката, придружена от препоръки за добро изпълнение, издадени от възложителите /образец № 4/;

5.Списък на провоспособните технически лица с приложени документи за образование, квалификация, професионална автобиография – заверени копия;

6.Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката /образец № 5/;

7.Техническо предложение за изпълнение с посочен срок за изпълнение и срок на валидност на офертата /образец № 6/;

8.Ценова оферта /образец № 7 и попълнена КСС - образец № 8/.

 

 23 май 2017 | 17:27