МВР

ОД Търговище

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация през 2015 г. в Областна дирекция на МВР - Търговищевие

1. Постъпили заявления за достъп до обществена информация
През 2015 г. в ОДМВР-Търговище са постъпили 10 заявления за достъп до обществена информация. Според категорията на субектите на правото по ЗДОИ 2 /две/  от постъпилите заявления са подадени от журналисти, 7 /седем/ – от неправителствени организации и 2 /две/ - от граждани. В 7 /седем/ от случаите заявленията са адресирани до министъра на вътрешните работи, в 1 /един/ - до директора на Главна дирекция “Национална полиция” и са препратени по реда на чл.32, ал.1 от ЗДОИ в ОДМВР-Търговище за отговор в частта, касаеща тази структура на МВР, тъй като търсената от заявителя информация се създава и съхранява в нея. В 3 /три/ от случаите заявлението е адресирано до директора на ОДМВР-Търговище. Девет от заявленията са писмена форма, а две са постъпили по електронен път. Всички заявления са определени като допустими за разглеждане по ЗДОИ.

2. Съдържание на заявленията за достъп до обществена информация
Основните теми, които касаят постъпилите през 2015 г. в ОДМВР-Търговище заявления за достъп до обществена информация, са:
- упражняване на права или законни интереси – 1 /едно/ заявление;
- отчетност на институцията – 5 /пет/ заявления;
- изразходване на публични средства – 1 /едно/ заявление;
- контролна дейност на администрацията – 2 /две/ заявления;
- предотвратяване или разкриване на корупция или нередности – 2 /две/ заявления.

3. Издадени решения за достъп или отказ от достъп до обществена информация
По постъпилите през 2015 г. в ОДМВР-Търговище са издадени решения, с които е предоставен искания пълен достъп по поставените въпроси. В нито един от случаите не е удължаван срока по чл.28, ал.1 от ЗДОИ за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпилите заявления. Всички произнасяния по постъпили в ОДМВР-Търговище заявления за предоставяне на достъп до обществена информация са реализирани в законоустановения срок.

4. Предоставяне на достъп до обществена информация
Предпочитаната от заявителите форма за предоставяне на исканата информация, посочена в заявленията, постъпили в ОДМВР-Търговище през 2015 г., е предоставяне на копие на хартиен носител – в 7 /седем/ от случаите. В 4 /четири/ от случаите заявителите са пожелали исканата информация да им бъде предоставена под формата на копие на технически носител. При произнасяне по заявленията във всеки един от случаите е съобразена предпочитаната от заявителя форма на достъп до търсената от него обществена информация.
Трима от заявителите са получили исканата обществена информация. В 8 /осем/ от случаите заявителите не са се явили в определения им с решението за предоставяне на достъп до обществена информация срок /до 30 дни/, за да я получат, което съставлява отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация по смисъла на чл. 36 от ЗДОИ.

5. Подадени жалби срещу решения по ЗДОИ
Във връзка с произнасянето на ОДМВР-Търговище по постъпилите през 2015 г. заявления за достъп до обществена информация няма подадени жалби до компетентния съд.
Няма установени нарушения на длъжностни лица от ОДМВР-Търговище по ЗДОИ през 2015 г.