МВР

ОД Търговище

 Ред за получаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси

 Ред за получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси  
 Разрешения за придобиване, носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ГДНП или упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ по  постоянния им адрес.
За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават в подразделенията “Контрол на общоопасните следства” (КОС) на РУ при ОДМВР:
За издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие от физически лица
• Заявление – приложение  № 10;
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата  държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование
• Документ за платена държавна такса придобиване  - 20 лева

За издаване на разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие
• Заявление – приложение  № 10;
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Ксерокопие от заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование
• Документ за платена държавна такса  за придобиване – 20  лв.
Компетентният орган се произнася по искането на лицето в 30-дневен срок от датата на подаване на документите във връзка с исканата дейност. Ако гражданинът отговаря на законовите изисквания получава разрешение – приложение 1 за придобиване на огнестрелно оръжие. В противен случай получава писмен, мотивиран отказ. Отказът може да бъде обжалван по реда на АПК пред Административен съд.
Гражданинът получил разрешение - Приложение 1 за придобиване на огнестрелно оръжие може да закупи такова в срок до  3 месеца от издаване на разрешението.
Придобитото огнестрелно оръжие задължително се предоставя за прострелване, за което се изготвя документ.

 
Ред за получаване на разрешения за съхранение и разрешения за носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси (приложения 3 и 4)
 
 Разрешенията се издават на получилите разрешение за придобиване от директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, или по постоянен адрес - за физическите лица.
 За издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване на късоцевно оръжие, физическите лица представят в подразделенията КОС по постоянния им адрес заявление за носене, съхраняване и употреба на късоцевно оръжие към което прилагат:
•  Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
•  Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители на МВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието - служебна бележка от съответното ведомство);
• Копие на полученото разрешение за придобиване;
• Фактурите за закупените оръжия и боеприпаси;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование;
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед) или сертификьт за качество за ново оръжие;
• Документ за платена държавна такса - такса носене и употреба - 20 лв. и такса съхранение  - 20 лв.
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
За издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване на ловно оръжие, физическите лица представят в подразделенията КОС по постоянния им адрес заявление за носене, съхраняване и употреба на ловно оръжие, към което прилагат:
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
• Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
• Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование;
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед), или сертификьт за качество за ново оръжие;
• Документ за платена държавна такса (такса носене  и употреба - 20 лв. и такса съхранение  - 20 лв.);
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
 
 
Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ при ОДМВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, към което прилагат:
• Служебна бележка от съответното ведомство;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие
(технически преглед) или сертификат за качество за ново оръжие;
• Документ за платена държавна такса (такса носене и употреба - 20 лв. и такса съхранение - 20 лв.);
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
 
Разрешението за съхранение и разрешението за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.
В едномесечен срок преди изтичането на срока лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ при ОДМВР.
Лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.

 

Подновяване на срока на разрешението за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие
 
Служба “Контрол на общоопасните средства” напомня на всички граждани, притежаващи разрешения за носене и съхраняване на огнестрелно оръжие да следят валидността на документа и в едномесечен срок преди изтичане на разрешенията, своевременно да подадат необходимите документи за подновяването му.
Гражданите, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията, трябва да знаят, че са в нарушение на чл.87, ал. 1 от ЗОБВВПИ/Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/и подлежат на сериозни административни санкции (от 500 до 2 000лв. по различните текстове).
За подновяване на срока на разрешението за съхраняване и носене на огнестрелни оръжия, гражданите следва да подадат в звено КОС на съответното РУ при ОДМВР следните документи :
За подновяване на разрешението за съхранение, носене и употреба на късоцевно оръжие се прилагат:
• Зявление (приложение 10) за съхранение, носене и употреба на късоцевно оръжие.
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители на МВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство); 
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование
• Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
• Документ за платена държавна такса - такса носене и употреба - 20 лв. и такса съхранение  - 20 лв.;
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

За подновяване на разрешението за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие се прилагат:
• Заявление (приложение 10) за ловно оръжие;
• Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
•  Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
• Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
• Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
•  Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
• Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
• Ксерокопие на лична карта;
• Ксерокопие на диплома за завършено основно образование;
• Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
• Документ за платена държавна такса -  такса носене и употреба - 20 лв. и такса съхранение  - 20 лв.
• Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 
 
* От притежателите на ловно оръжие не се изисква копие от удостоверението за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие.
За всяка промяна в разрешенията за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси, физическите лица заплащат такса в размер на 5 лв.

 
Такси – КОС
ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА
ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
 
Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите вещества:
 
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.) (1) За издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се събират следните такси:
1. за издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 5000 лв.;
2. за промяна на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 200 лв.;
3. за допълване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 500 лв.;
4. за издаване на удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 1000 лв.;
5. на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на взривни вещества за граждански цели - 500 лв.;
6. за издаване на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 2000 лв.;
7. за промяна на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 100 лв.;
8. за допълване на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 300 лв.;
9. за издаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата - 100 лв.;
10. за промяна на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата - 20 лв.;
11. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел - 100 лв.;
12. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел - 20 лв.;
13. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 20 лв.;
14. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 5 лв.;
15. за издаване на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия - 20 лв.;
16. за промяна на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия - 5 лв.;
17. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 500 лв.;
18. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 50 лв.;
19. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел - 200 лв.;
20. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел - 20 лв.;
21. за издаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 500 лв.;
22. за промяна на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
23. за издаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия от физически лица - 200 лв.;
24. за промяна на разрешение за употреба на пиротехнически изделия от физически лица - 20 лв.;
25. за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 20 лв.;
26. за промяна на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 5 лв.;
27. за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел - 300 лв.;
28. за промяна на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел - 30 лв.;
29. за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях - 20 лв.;
30. за промяна на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях - 5 лв.;
31. за издаване на разрешение за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от
юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
32. за издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица - 20 лв.;
33. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
34. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически лица - 20 лв.;
35. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
36. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически лица - 20 лв.;
37. за издаване на документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на взривни вещества за граждански цели за целите на осъществяване на транспортиране в рамките на Европейския съюз - 50 лв.;
38. за издаване на разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка - 300 лв.;
39. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 50 лв.;
40. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически лица и юридически лица с нестопанска цел - 20 лв.;
41. за издаване на предварително писмено съгласие за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с издадено от друга държава членка разрешение за транспортиране от физически или юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел – 60 лв., а за физически лица - 20 лв.;
42. за издаване на разрешение за транспортиране при внос/износ на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 100 лв.;
43. за издаване на разрешение за внос и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 20 лв.;
44. за издаване на разрешение за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 200 лв.;
45. за издаване на разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 300 лв.;
46. за промяна на разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 30 лв.
47. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие - 110 лв.;
48. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка - 20 лв.;
49. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища - 300 лв.;
50. (нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за административна промяна в разрешението за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - 5 лв.

(2) За извършване на следните дейности от Министерството на вътрешните работи се събират следните такси:
1. за извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека - 10 лв.;
2. за извършване на технически преглед и издаване на удостоверение за годност за употреба на огнестрелно оръжие - 10 лв.;
3. за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелно оръжие - 20 лв.;
4. за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - 92 лв., и за всяко явяване на изпит за успешно завършване на курса - 22 лв.
 
(3) При издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие за служебни цели на служители на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, с предмет на дейност охрана, или при промяна на издадено разрешение се събират съответните такси по ал. 1, т. 29 или 30.
 
(4) За подновяване на разрешение, удостоверение или документ за извършване на дейности по този раздел се събират съответните такси, предвидени за първоначалното им издаване.
 
(5) За издаване на дубликат на разрешения, документи и удостоверения по ал. 1 се заплаща такса в размер 5 лв.
 

Заявление - Приложение 10 за издаване разрешение за придобиване на късоцевно оръжие
Образец!
Приложение № 10  
/към чл. 50, ал. 4, чл. 61, ал. 1 във
връзка с лицата по чл. 50, ал. 1 и 2,
чл. 62, чл. 63, чл. 64, чл. 65, ал. 1 и 2,
чл. 71, ал. 1, чл. 76, ал. 1, чл. 77,
ал. 4, чл. 78, ал. 1 и 2, чл. 79, ал. 1,
чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 81, ал. 1 и 2,
чл. 87, ал. 1, чл. 101, чл. 103, ал. 2,
чл. 135 и чл. 138, ал. 1/

 ДО
ДИРЕКТОРА / НАЧАЛНИКА НА
________________________
       ГДНП / РУ 
ГР._____________________

 
                                              З А Я В Л Е Н И Е

от  ______________________________________________________________
/пълни данни за юридическото или физическото лице/
ЕГН/ЕИК: ____________________ л.к /паспорт/ №  _________________издадена на
__________________ от МВР – ___________________
Адрес: __________________________________________________________________
                   /  за физическите лица -  по постоянен адрес/
телефон за връзка: служебен: ____________,    мобилен: ________________________
 
Господин  Директор/Началник,
 
 Заявявам Ви, че желая да ми бъде издадено/и : разрешение за придобиване чрез  закупуване на късоцевно огнестрелно оръжие съгласно чл. _____ от ЗОБВВПИ от  оръжейните магазини в страната /или от лицето
_____________________________________________, ЕГН ___________________/
/посочва се вида на исканият документ за видовете дейности с ОБВВПИ/
Оръжието ще съхранявам в метална каса, неподвижно закрепена със секретно заключване.
 
Дата:_______________                                                            подпис:______________
Гр._________________                                                                     
 
ОПИС  НА  ПРИЛОЖЕНИТЕ  ДОКУМЕНТИ:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7.__________________________________________________________
8. __________________________________________________________
9. __________________________________________________________
10. __________________________________________________________
11. __________________________________________________________
12. __________________________________________________________
13. __________________________________________________________
14. __________________________________________________________
15. __________________________________________________________- От 1 юли 2016 г. стартира портала за електронни административни услуги на МВР на Интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.  Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за предоставяне на различни  електронни административни усулги.

    
   РУ ТЪРГОВИЩЕ
   АДРЕС: гр. Търговище, бул. "Трайко Китанчев" № 39
   РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ:
   понеделник, сряда и петък от 09.00 ч. до 12.00 ч.

   e-mail адрес: [email protected]
   e-mail адрес: [email protected]

   Телефон за информация: 0601/60367

   РУ ПОПОВО
   АДРЕС: гр. Попово, ул. "Райко Даскалов" № 18
   РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ
   понеделник, сряда и петък от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

   e-mail адрес: [email protected]
   e-mail адрес: [email protected]

   Телефон за информация: 0608/42507, вътр. 250

   РУ ОМУРТАГ
   АДРЕС:гр. Омуртаг, ул. "Иван Вазов" № 2
   РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ
   понеделник, сряда и петък от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

   e-mail адрес: [email protected]
   e-mail адрес: [email protected]

   Телефон за информация: 0605/63721, вътр. 245

Харта на клиента на Министерство на вътрешните работи

Административни услуги по линия КОС

Описание на услугите по ЧОД, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл.16 от Наредбата за административно обслужване
Description of the services in the field of Private Security Services (PSS), according to the requirements of Annex No. 3 to Article 16 of the Ordinance/Regulation on Administrative Services     

231 Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

240 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

241 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

242 Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица

671 Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица

675 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

678 Промяна на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица

774 Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица

777 Издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

867 Промяна на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

942 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица

993 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

994 Промяна на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

1067 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

1068 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

1078 Издаване на дубликати на разрешения, документи и удостоверения по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

1302 Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица

1307 Промяна на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица

1318 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица

1319 Издаване на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

1320 Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

1321 Издаване на разрешения за транспортиране на огнестрелни оръжия

1539 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица

1540 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица

1541 Приемане на уведомление за придобиване на неогнестрелно оръжие и издаване на удостоверение

1678 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица

1784 Промяна на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица

1893 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица

2786 Издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища

2788 Приемане на уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно или неогнестрелно оръжие

2824 Приемане на уведомление за транспортиране на оръжия

ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в МВР по линия КОС


Administrative service

Description of the services related to the control of hazardous materials pursuant to the requirements of Annex 3 to Article 16 of the Regulation on Administrative Services