МВР

ОД Търговище

 Услуги -  “Пътна полиция”

• Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС
• Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС
• Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
• Издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС на чужденец
• Издаване или подмяна на контролен талон към свидетелство за управление на МПС
• Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление на МПС
• Издаване на свидетелство за регистрация на МПС
• Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС
• Издаване на транзитна регистрация на ППС
• Бракуване на ППС 
• Издаване на удостоверения за собственост на ППС
• Издаване на справка за издирвано превозно средство
• Издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера на рамата и двигателя на МПС
• Спиране от движение на ППС по желание на собственика
• Издаване на разрешения за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление
• Промяна местоотчета на водача или кандидат водача на МПС
• Проверка на техническата и екологическата изправност и за извършване на идентификация при първоначална регистрация, за промяна в регистрацията и пускане в движение на ППС
• Извършване на идентификация на ППС при регистрация извън определените за това места
• Извършване на идентификация на ППС в пункт на “КАТ-Пътна Полиция”, различен от местоотчета им

- От 1 юли 2016 г. стартира портала за електронни административни услуги на МВР на Интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.  Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на следните документи:
• Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС при загуба, кражба или унищожаване;
• Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС;
• Издаване на удостоверения с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства;
• Промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство (изпълнява се от нотариус)

І . Необходими документи за издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС  в “Пътна полиция”:

Издаването и подмяната на СУ на МПС са регламентирани в: 
• Закон за българските лични документи (ЗБЛД);
• Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД);
• Закон за движението по пътищата (ЗДвП);
• Наредба № I-157/01.10.2002г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
 /изм. Обн. ДВ. бр.52 от 30 Юни 2017г/
• Инструкция № Iз-417/10.03.2010г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи/изм. Обн. ДВ. бр.52 от 30 Юни 2017г/
Свидетелствата за управление на МПС се издават при спазване принципа в Европейския съюз за обичайно пребиваване на лицата. При издаване на СУ на МПС лицето подписва декларация, на основание раздел ІІ от наредба І –157/01.10.2002г. на МВР във връзка с чл. 13, т.6, чл.14, чл.15, чл.16 и чл.17, че обичайното му пребиваване не е в друга държава- членка на Европейския съюз и че не притежава друго валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз (чл.151, ал.5 от ЗДвП). При деклариране на неверни данни лицето носи наказателна отговорност. 
   
Едно и също лице може да притежава само едно СУ на МПС, издадено от държава - членка на Европейския съюз. (чл.151, ал.7 от ЗДвП).

СУ на МПС не се издава при несъответствие в данните или при неплатени глоби по Закона за движението по пътищата (чл.159, ал.2 от ЗДвП).

Дубликат на СУ на МПС и контролен талон не се издават на водач, на който са отнети всички контролни точки.

При издаване на СУ на МПС притежателят му получава контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство и определен брой контролни точки за отчет на извършваните нарушения (чл.157, ал.1 от ЗДвП). 
Заявлението за издаване на СУ на МПС се подава в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по постоянен адрес на заявителя лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от Закона за българските лични документи.

Издаденото СУ на МПС се получава от сектор "Пътна полиция" при ОДМВР лично от заявителя или от упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението.

За всички услуги е необходимо лицето да представи валиден български личен документ – лична карта или паспорт.

1. Подмяна на свидетелство за управление на МПС   / Гише № 9 /

Подмяна на СУ на МПС се извършва при изтичане срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов, при промяна в данните на водача (чл.151, ал.9 от ЗДвП) и при възстановяване на правоспособност поради отказ от категории. 
Заявлението за подмяна на свидетелството за управление на МПС се подава в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по постоянния адрес на заявителя (независимо от това в кой регион е издадено старото свидетелство) лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от   Закона за българските лични документи. 
Водачите, чиито свидетелства за управление на МПС са издадени в регион, различен от постоянния адрес на заявителя, трябва да попълнят молба за смяна на местоотчета. 
    
Необходими документи:

1. заявление по образец   /издава се на гишe/; 
2. карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
3. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
4. старото СУ на МПС (след проверка на данните се връща на водача до изготвяне на новото свидетелство);
5. документ за платена държавна такса.
6. документ за самоличност

2. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС-/ Гише № 9 /

При придобиване на нова категория на водача се издава ново СУ на МПС въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:     

Необходими документи:

1. заявление по образец   /издава се на гишето/;
2. карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
3.  оригинал и копие на документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС;
4. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
5. копие от свидетелство - основно образование издадено до 26.09.2017г. или удостоверение за завършен X клас.
В случай, че образованието е завършено в чужда държава – копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба №2 от 2003г. за признаване на завършени етапи на училищно образование или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави /ДВ бр.40 от 2003 г./
6. документ за платена държавна такса.
7. документ за самоличност по ЗБДС

3. Издаване на СУ на МПС от нова категория   / Гише №9 /

1. заявление по образец   /издава се на гишето/;
2. карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
2а. Карта за оценка на физическата годност на водач за управление на МПС от категории "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб" трябва да съдържа преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус. 
3. оригинал и копие на удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията, определени в ЗДвП /чл.152, ал.1, т.2, б. “а” от ЗДвП за водачи от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);
4. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
5. копие от документ за завършено  образование.
В §16 от преходни и заключителни разпоредби,към закона за изменение и допълнение на ЗДвП, който влиза в сила от деня на обнародването му в ДВ/26.09.2017г./, е предвидено, че лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета до влизането в сила на този закон, получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашен ред.
6. старото СУ на МПС (след проверка на данните се връща на водача  до изготвяне на новото свидетелство);
7. документ за платена държавна такса;
Копията на документите (по т. 3 и 5) се сверяват с оригиналите от служителя на гишето.

4. Издаване на дубликат на СУ на МПС – при повреждане, унищожаване, изгубване и кражба.   / Гише №9 /

Необходими документи:
1. заявление по образец  /издава се на гишето/;
2. карта на водач /медицинско/
2а. Карта за оценка на физическата годност на водач за управление на МПС от категории "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб" трябва да съдържа преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус. 
3. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
4. декларация   по образец чл.17, ал.1 от правилника за БЛД /приложение №6 към чл.17,ал.1/
за удостоверяване на твърдяното обстоятелство, а в случаите на повреждане - и старото СУ на МПС.
5. документ за платена държавна такса.
6.служебна бележка от МВР - в установените от ЗБДС случаи. 
/при загубване на свидетелство за управление от новиятобразец водачът подлежи на санкция съгласно ЗБДС/ 

5. Подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление /гише № 9/

Съгласно Наредба І-157/2002г. Чл. 17. (1) подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС се допуска, ако:
1. страната, издала съответното свидетелство, е подписала Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.) и свидетелството отговаря на приложение № 6 към конвенцията;
2. страната, издала съответното свидетелство, е подписала Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.) и е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС;
3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) страната, издала съответното свидетелство, е държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
4.  (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) Подмяната на свидетелството по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва въз основа на представено чуждестранно свидетелство за управление на МПС и следните документи:
1. заявление по образец   /издава се на гишето/;
2. карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК); 
3. копие на удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията, определени в ЗДвП;
(Когато страната, издала съответното свидетелство, е държава - членка на Европейския съюз или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо анство или Конфедерация Швейцария, не се изисква  удостоверение за психологическа годност. 
4. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;)
5. копие от документ за завършено най-малко основно образование.
(Когато страната, издала съответното свидетелство, е държава - членка на Европейския съюз или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, не се изисква оригинал и копие от документ за завършено най-малко основно образование.)
6. копие на чуждестранното СУ на МПС.

6. Връчване на СУ на МПС  / Гише №8/

Необходими документи при връчване:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. старото СУ на МПС; 
3. контролен талон

7. Издаване на дубликат на контролен талон  / Гише №8/

При издаване на СУ на МПС притежателят му получава контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство и определен брой контролни точки за отчет на извършваните нарушения (чл.157, ал.1 от ЗДвП). Контролният талон се издава към всяко свидетелство за управление на МПС въз основа на платена такса.
Издаването на дубликат на контролен талон се извършва в случаите на повреждане, унищожаване, изгубване или кражба.

Необходими документи:

1. заявление -  декларация по образец  по чл. 160 ЗДвП. 
2. старият талон (при повреждане). 
3. документ за платена държавна такса
8. Издаване на контролен талон “Водач на МПС без наказания”  / Гише №8/

Контролен талон "Водач на МПС без наказания" се издава от сектор "Пътна полиция" при ОДМВР според постоянния адрес на водача при поискване, в случаите когато водачът: 
• няма наложени наказания за нарушения по ЗДвП от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;
• няма наложени наказания за нарушения по ЗДвП през последните 6 години.
 
Необходими документи:
1. заявление по образец; 
2. валидно СУ на МПС; 
3. документ за платена държавна такса.

9. Издаване на удостоверение с данни за водач на МПС   / Гише №8 /

Необходими документи:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт; 
2. заявление по образец
3. валидно СУ на МПС; 
4. контролен талон.
5. документ за платена държавна такса.

10. Издаване на удостоверение за смяна на местоотчет на водач на МПС   / Гише №8 /

Необходими документи:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт; 
2. заявление по образец
3. валидно СУ на МПС; 
4. контролен талон.
5. документ за платена държавна такса.

Срокове за издаване на СУ на МПС:

1. При обикновена услуга - до 30 дни от приемане на заявлението.
2. При бърза услуга - до 10 дни от приемане на заявлението.
3. При издаване на СУ на МПС експресна услуга не се прилага.

Такси – “Пътна полиция”

1.Такси за квалификация на водачи

Удостоверение за наложени наказания

5,00лв.

Промяна местоотчета на водача

Такса не се изисква

Контролен талон

2,00лв.

Дубликат на контролен талон

2,00лв.

Международно СУМПС

5,00лв.

Контролен талон –водач без нарушения

4,00лв.

СУМПС до 58г.

25,00лв.

СУМПС от 58г. до 70г.

11,00лв.

СУМПС над 70г.

безплатно

СУМПС до 58г. – бърза услуга

50,00лв.

СУМПС от 58г. до 70г. – бърза услуга

22,00лв.

СУМПС за инвалиди- обикновена услуга

3,00лв.

СУМПС за инвалиди- бърза услуга

6,00лв.

Таксите могат да бъдат платени и с банкова карта чрез ПОС-терминално устройство.ІІ. Необходими документи за регистрация и промяна в регистрацията на МПС в “Пътна полиция” 

НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г.) В сила от 14.04.2000 г.

1. Необходими документи за промяна на регистрационен номер
- Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път
- Валидна полица за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
- Валиден документ за самоличност на собствениците с постоянен адрес на територията на обл. Търговище или нотариално заверено пълномощно
- Старите табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация - част І и част ІІ     
- ППС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.
- платени такси по тарифа № 4

Забележка: 
Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава декларация. При липса на регистрационна табела същата/те/ се обявява за издирване от РУ на МВР./Ако е от новия образец/ - в съответното РУ по постоянен адрес.

2. Промяна собственост на ППС.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при придобиване на собствеността на превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба, с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани в страната превозни средства от стопански субекти.

(3) Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по-малко от 3 месеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена "Пътна полиция" В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ ОТ НАСТЪПВАНЕТО Й.
- Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път
- документ за придобиване на собствеността на МПС.
- Валидна полица за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
- Валиден периодичен технически преглед на ППС
- Валиден документ за самоличност на собствениците с постоянен адрес на територията на обл. Търговище или нотариално заверено пълномощно
- Свидетелство за регистрация на МПС част І и част ІІ.
- МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние, ако се подменят регистрационните табели или данните на ППС
- платени такси по тарифа № 4
- При промяна на собствеността без промяна на регистрационните табели или данните на ППС, не се извършва идентификация и проверка на техническото състояние.

Забележка: 
    Регистрационни номера, неотговарящи на БДС, се подменят задължително.

 3. Необходими документи за прекратяване на регистрацията на ППС
-Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път
-Табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация - част І и част ІІ и копие на същите
-Валиден документ за самоличност на собствениците с постоянен адрес на територията на обл. Търговище или нотариално заверено пълномощно
-Декларация от собственика, че ще съхранява ППС в собствен имот, или документ, че ППС е предадено в лицензиран пункт за разкомплектоване на МПС.
-платени такси по тарифа № 4

 4. Необходими документи за регистрация на ППС от друг регион- зачисляване
 -Писмено заявление за регистрация, издадени по служебен път
 -Документ за придобиване на собственост .
 -Валидна полица за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
 -Валиден документ за самоличност на собствениците с постоянен адрес на територията на обл. Търговище или нотариално заверено пълномощно
 -Старите табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация - част І и част ІІ.
 -МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.
  -платени такси по тарифа № 4

 4.1При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по желание на собственика. изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г., в сила от 01.12.2019 г.

 5. Необходими документи за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на част I или II
 -Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път
 -Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство съгласно чл.141 ал.2 от ЗДвП;
 -Валидна полица за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
 -Валиден документ за самоличност на собствениците с постоянен адрес на територията на обл. Търговище или нотариално заверено пълномощно
 -МПС се представя задължително за идентификация при липса на свидетелство за регистрация част I
 -При изгубване, кражба или унищожаване на двете части на свидетелството за регистрация се  извършва пререгистриране на ПС.
 -платени такси по тарифа № 4

 6. За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или в Конфедерация Швейцария собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация;
2. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
3. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
5. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
6. митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
7. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
8. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
9. платени такси по тарифа № 4

7. За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или в Конфедерация Швейцария собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;
2. за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
3. за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;
4. за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
7. чуждестранните регистрационни документи;
8. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
10. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
11. платени такси по тарифа № 4

8.Промяна в данните на ПС.

 -Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път   -Валидна полица за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
-Валиден документ за самоличност на собствениците с постоянен адрес на територията на обл. Търговище или нотариално заверено пълномощно
-МПС се представя задължително за идентификация
- свидетелство за регистрация - част 1 и част 2
- Когато изменението в конструкцията на превозното средство представлява монтиране на уредба, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, се представя удостоверение за първоначална проверка на уредбата, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата издадено по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

За издаване на транзитни табели с регистрационен номер собственикът представя:

1. подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него.
2. документ за самоличност
3. документ за собственост
4. Документ за произход на превозното средство
5. За издаване на транзитни табели с регистрационен номер за втори път се представят горепосочените документи, превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен износ.
-митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС
-Валидна полица за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
- Декларация за придобиване на собствеността (приложение 2 от Наредба І-45 на МВР)   

Срокът на валидност на транзитната регистрация е до 30 дни.

Забележка: 
Превозното средство се представя в "Пътна полиция" за идентификация единствено при издаване на транзитна регистрация, с цел напускане на Република България поради износ.
Забележка:  
При регистрация на автомобил на фирма се представя  пълномощно, регистрираща автомобила, или се явява лично управителят с документ за самоличност.

9. Технически прегледи
Съгласно Глава 4 от Наредба І – 45 на МВР в сектор "Пътна полиция" гр.Търговище се извършва проверка на техническото състояние на всички видове ППС при :
- първоначална регистрация 
- зачисляване в региона
- пускане в движение на спрени от движение ППС 
- възстановяване на регистрацията на ППС 
- промяна в конструкцията
 При първоначална регистрация на ППС се извършва преглед за техническата им изправност. 
 - Стикерът към знака за технически преглед е задължителен и се поставя от вътрешната страна на предното стъкло. Където това не е възможно, стикерът към знака за технически преглед се съхранява в свидетелството за регистрация!
- Разрешение за временно движение се издава с определен маршрут или район на движение със срок на валидност до 30 дни

10. Организация на дейността във връзка с предоставяне на право на ползване на регистрационен номер, заявен от правоимащо лице 
 

2. Такси за регистрация

 

УСЛУГИ

ТАКСИ в лева

1. ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОМЯНА на РЕГИСТРАЦИЯТА със СМЯНА на ТАБЕЛИ и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на РЕГИСТРАЦИЯТА

1.1 за АВТОМОБИЛИ - чл. 25, ал. 1, т. 1

за рег. табели

 

46.74

1.2 за РЕМАРКЕТА и ПОЛУРЕМАРКЕТА – чл. 25, ал. 1, т. 2

за рег. табела

35,87

1.3 за МОТОПЕДИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ТРИ и ЧЕТИРИКОЛЕСНИ МПС – чл. 25, ал. 1, т. 3

за рег. табела

33,87

2. ТРАНЗИТНИ ТАБЕЛИ с РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

2.1 за АВТОМОБИЛИ - чл. 25, ал. 2, т. 1

за рег. табели

36,74

2.2 за РЕМАРКЕТА и ПОЛУРЕМАРКЕТА – чл. 25, ал. 2, т. 2

за рег. табела

25,87

2.3 за МОТОПЕДИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ТРИ и ЧЕТИРИКОЛЕСНИ МПС – чл. 25, ал. 2, т. 3

за рег. табела

20,87

3. ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯТА без СМЯНА на ТАБЕЛИТЕ с РЕГ. НОМЕР

чл. 25, ал. 3

20

4. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ДВИЖЕНИЕ без СМЯНА на ТАБЕЛИТЕ с РЕГ. НОМЕР

чл. 25, ал. 4

10

5. ЗА ТРЕТА ТАБЕЛА за БАГАЖНИЦИ –чл. 25, ал. 5

за табела с рег. номер

16,18

6. ЗА СПИРАНЕ от ДВИЖЕНИЕ на ППС по ЖЕЛАНИЕ на СОБСТВЕНИКА

– чл. 25, ал. 6

5

7. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА по ЖЕЛАНИЕ на СОБСТВЕНИКА

чл. 25, ал. 6

5

8. ЗА ПУСКАНЕ в ДВИЖЕНИЕ без ИЗВЪРШВАНЕ на ПРЕГЛЕД за ТЕХНИЧЕСКА

– чл. 25, ал. 7, т. 1

5

9. ЗА ПУСКАНЕ в ДВИЖЕНИЕ с ИЗВЪРШВАНЕ на ПРЕГЛЕД за ТЕХНИЧЕСКА

– чл. 25, ал. 7, т. 2

10

10. ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ по ПОСТОЯННИЯ АДРЕС на СОБСТВЕНИКА, ИЗВЪН ПУНКТА за РЕГИСТРАЦИЯ, ОСВЕН ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ТАКСИ– чл. 25, ал. 8

9

за всяко ПС

11. ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ на ТЕРИТОРИЯ различна от ПОСТОЯННИЯ АДРЕС на СОБСТВЕНИКА, ОСВЕН ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ТАКСИ– чл. 25, ал. 9

40

за всяко ПС

12. ЗА МОНТАЖ на ТАБЕЛИ, ИЗВЪН ПУНКТА за РЕГИСТРАЦИЯ ОСВЕН ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ТАКСИ– чл. 25, ал. 10

5

на брой монтирана табела

13. ЗА МОНТАЖ на ТАБЕЛИ, ИЗВЪН ПУНКТА за РЕГИСТРАЦИЯ на ТЕРИТОРИЯ различна от ПОСТОЯННИЯ АДРЕС на СОБСТВЕНИКА, ОСВЕН ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ТАКСИ– чл. 25, ал. 11

40

на брой ПС

14. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР от МВР

  • чл. 25, ал. 12

80

15. ЗА ИЗДАВАНЕ на ДУБЛИКАТ на СВИДЕТЕЛСТВО за РЕГИСТРАЦИЯ на ППС

(част 1 или част 2) – чл. 26, т. 1

12

16. ЗА ПРАВО на ПОЛЗВАНЕ на ВРЕМЕННИ ТАБЕЛИ с РЕГ. НОМЕР– чл. 26, т. 2

650

17. ЗА ПРАВО на ПОЛЗВАНЕ на ТАБЕЛИ с РЕГ. НОМЕР с ЧЕТИРИ ЕДНАКВИ ЦИФРИ

– чл. 26, т. 3

1500

18. ЗА ПРАВО на ПОЛЗВАНЕ на ТАБЕЛИ с РЕГ. НОМЕР с КОМБИНАЦИЯ от ЦИФРИ и за ТАБЕЛИ с РЕГ. НОМЕР с КОМБИНАЦИЯ от ЧЕТИРИ ЦИФРИ по ЖЕЛАНИЕ

– чл. 26, т. 4

300

19. ЗА ПРАВО на ПОЛЗВАНЕ на ТАБЕЛИ с РЕГ. НОМЕР с КОМБИНАЦИЯ от ШЕСТ БУКВИ и/или ЦИФРИ по ЖЕЛАНИЕ

– чл. 26, т. 5

7000

20. ЗА ИЗДАВАНЕ на УДОСТОВЕРЕНИЯ

с ДАННИ за ППС - чл. 28, ал. 1, т. 2

 

 

5

за всяко ПС

Издаване на трета табела за багажници за превоз на товари закриващи задната табела

10

 

Издаване на удостоверение с данни на ППС

5

 

Копиране на архивен документ

0,25

 

Проверка издаване на удостоверение, служебна бележка и заверен препис от документ не свързан с наказателното производство от общ характер.

 

2.50

1.00 за всяка следваща страница

Заверка на копие на архивни документи

0,25 на страница

Издаване на справка за издирвано ППС

5

За извършване на идентификация на пътно превозно средство по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти, извън пункта за регистрация на съответното звено "Пътна полиция" (ОДМВР) освен таксите по ал. 1, 3 или 4 се събира.

 

 

9 за всяко превозно средство.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ –ЧЛ.28.АЛ.1,Т.2-5 ЛВ.

НОМЕР НА СМЕТКА: IBAN № BG10UBBS80023106123505

Таксите могат да бъдат платени и с банкова карта чрез ПОС-терминално устройство.

ІІІ. Връчване на наказателни постановления   / Гише №7 /

Необходими документи:

  1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт; 
  2. валидно СУ на МПС; 
  3. контролен талон.

Съгласно Чл. 58. ал.(1) от ЗАНН препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение.

В СЕКТОР „ПП“ ПРИ ОДМВР –ТЪРГОВИЩЕ, В РУ – ПОПОВО И РУ –ОМУРТАГ Е ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ДА ЗАПЛАЩАТ НП, ФИШОВЕ И ЕЛЕКТРОННИ ФИШОВЕ ПО ЗДВП ЧРЕЗ ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ПОС.

ІV. Сметки, по които се заплащат:

1.Електронен фиш серия “К” 
– Банкова сметка : BG 64 BNBG 966 131 001 477 01
– Фонд за безопасност на движението

2СУМПС и КОНТРОЛЕН ТАЛОН
-  BG 10 UBBS 800 231 061 235 05
-  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ТЪРГОВИЩЕ

3. От 02.07.2018 г. е открита НОВА БАНКОВА СМЕТКА, по която да се плащат глобите по фиш и наказателно постановление за нарушения на Закона за движението по пътищата. 

IBAN: BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01

BIC код: UBBSBGSF

Закрити са досега съществуващите сметки:

- BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01 – за НП;

- BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00 – за фиш серия С и М

4.  По Кодекса за застраховането:

Глобите за нарушения на Кодекса за застраховането  могат да се плащат по сметка:

BG 56 BUIB 9888 1092 052600 - Гаранционен фонд валидна до 31.12.2018 г.

Вече е открита и нова от 01.08.2018 г.
Титуляр: Гаранционен фонд; валута: BGN; банка: "Обединена българска банка" АД;
BIC код: UBBSBGSF 8888 1000 9137 40,
BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40

5При регистрация, бракуване или удостоверения за собственост се заплащат такси по Тарифа  4 по сметка:

- BG 10 UBBS 800 231 061 235 05
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

Примерни образци на документи:
1. Искане за случай на надвнесена сума по сметки:

- IBAN BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

2. Искане за случай на надвнесена сума по сметка BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01 на името на Фонд безопасност на движението.

Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата 

Сектор “Пътна Полиция” при ОДМВР - Търговище
Адрес за кореспонденция: 7700, гр. Търговище, ул. “Спиридон Грамадов” № 36,
E-mail адрес: [email protected]
E-mail адрес: [email protected]

Телефони за справки:

0601 60275 - издаване и връчване на СУМПС
0601 60382-  регистрация на МПС
0601 60386 - електронен фиш
0601 60366-  деловодство

Работно време на звеното за административно обслужване 
08.30-17.30 ч.

ПРИЕМНИ ДНИ И ЧАСОВЕ НА НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"-
понеделник, сряда и петък от 11.00 ч. до 12.00 ч.

Харта на клиента на Министерство на вътрешните работи
Administrative service