МВР

ОД Търговище

 

   

Административно обслужване група "Миграция"

• Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци от органите на Министерството на вътрешните работи;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България на чужденец, пребивавал на законно основание пет години на територията на страната;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България на чужденец, сключил брак с български гражданин или с постоянно пребиваващ в страната чужденец;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание български произход;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание инвестиция над 500 000 щатски долара;
• Издаване на разрешение на чужденец за продължително пребиваване в Република България;
• Издаване на разрешение за продължително пребиваващи чужди граждани;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваващи чужди граждани;
• Издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство;
• Издаване на удостоверения за консулски отдел на МВнР;
• Извършване на адресна регистрация на чужди граждани;
• Изготвяне на удостоверения и справки на чужденци, относно статута им на пребиваване;
• Издаване на удостоверение за продължително и постоянно пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които също са граждани на ЕС;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз.

НОВО!!!

Уведомяваме Ви, че съгласно приетите промени в Закона за чужденците в Република България, обнародвани в ДВ. бр.21 от 12.03.2021 г.  считано от 01.06.2021 г. група „Миграция“ при ОДМВР – Търговище започва прием на документи относно изпълнението на единната процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на Република България, което е комбиниран акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа в единен административен акт.

В тази връзка предоставяме на вниманието на работодателите и гражданите на трети страни, които желаят да осъществяват трудова дейност на територията на Република България информация за новите процедури и изискуемите се в тази връзка документи според основанията за пребиваване. Същите са публикувани на сайта на ОДМВР-Търговище в Интернет, рубрика „Административно обслужване“, група „Миграция“.

Процедурата за получаване на разрешения за работа и пребиваване на основание чл.24,ал.1,т.1 от Закона за чужденците в Република България остава непроменена и след 01.06.2021 г.

Единни разрешения за пребиваване от 01.06.2021 г.

- От 1 юли 2016 г. стартира портала за електронни административни услуги на МВР на Интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.  Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство, обявен адрес, разрешен срок на пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България.

Необходими документи за издаване на български документи за чужденци – Миграция

1. На чуждите граждани, със статут на постоянно пребиваващи в Република България, ще бъде издавано разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в страната чужденец. За издаването му постоянно пребиваващите в страната чужди граждани подават:
- Заявление - образец. То се получава от звената "Миграция" на Областната дирекция на МВР. Данните в заявлението се попълват на пишеща машина или на ръка, четливо, с печатни букви.
- Документ за платена държавна такса;
- Ксерокопие на персонализираната страница от националния документ/паспорт/ за задгранично пътуване - т.е. страницата, на която се намират снимката, основните лични данни за лицето, както и на страницата, на която е отбелязан срока на националния паспорт на чужденеца;
- Удостоверение от общината за вписване в картотечния регистър на населението;
- Удостоверение от общината за обявен постоянен адрес.

Забележка:
      При подаване на заявлението, чуждите граждани представят редовен национален документ /паспорт/ за задгранично пътуване, както и българския документ за самоличност, ако имат такъв. В случай, че на чужденеца е издаван български документ за самоличност, но той не може да го представи поради това, че е откраднат, унищожен или изгубен към заявлението се прилага и декларация-образец.

2. На лицата без гражданство, със статут на постоянно пребиваващи в Република България, ще се издават: разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в страната чужденец и по желание - удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство. За издаване или подмяна на тези документи за самоличност, лицата без гражданство подават:
- Заявление - образец, също попълнено на пишеща машина или на ръка, четливо, с печатни букви;
- Две цветни снимки, изготвена съгласно изискванията и стандартите за българските документи за самоличност;
- Документ за платена държавна такса;
- Ксерокопие на персонализираната страница /страницата със снимката/ от досегашния български документ от същия вид - т.е. от удостоверението за самоличност на чужденец и от досегашното удостоверение за пътуване зад граница;
- Удостоверение от общината за вписване в картотечния регистър на населението;
- Удостоверение от общината за обявен постоянен адрес.

Забележка:
        При подаване на заявлението, лицата без гражданство представят досегашните си документи за самоличност на постоянно пребиваващ в страната чужденец.
       Заявленията се подават лично от лицето по неговия постоянен адрес в Република България, на гишетата за административно обслужване на чужди граждани в група"Миграция” при Областната дирекция на МВР от областта.   

3. На чуждите граждани, със статут на продължително пребиваващи в Република България, ще бъде издавано разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в страната чужденец. За издаването му продължително пребиваващите в страната чужденци подават:
          
- Заявление - образец. То се получава от звеното "Миграция” на Областната дирекция на МВР. Данните в заявлението се попълват на пишеща машина или на ръка, четливо, с печатни букви;
 - Документ за платена държавна такса;
 - Ксерокопие на персонализираната страница от националния паспорт за задгранично пътуване - т.е. страницата на която се намират снимката и основните лични данни за лицето, както и на страницата, на който е вписан срока на националния паспорт на чужденеца.

Забележка:
       При подаване на заявлението, чуждите граждани представят редовен националния паспорт за задгранично пътуване, както и българския документ за самоличност, ако имат такъв. В случай, че на чужденеца е издаван български документ за самоличност, но той не може да го представи, поради това, че е откраднат, унищожен или изгубен към заявлението се прилага и декларация-образец.
       Заявленията се подават лично от лицето на гишетата за административно обслужване на чужди граждани в група"Миграция” при ОД на МВР.

Заявления за пребиваване в Република България

 

Заявление за предоставяне на право за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за постоянно пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България 

Заявление за предоставяне на статут "лице без гражданство"

Заявления по чл.12 ал.1 за предоставяне право на продължително пребиваване в Република България

Заявление за продължително пребиваване в РБ на граждани на ЕС и членовете на техните семейства

Заявление за постоянно пребиваване в РБ на граждани на ЕС и членовете на техните семейства

Заявление по чл. 9а,чл. 10,чл. 16, ал. 4 и чл. 19

Декларация по чл. 20а

ПОКАНИ – ДЕКЛАРАЦИИ

 ИНСТРУКЦИЯ за попълване и подаване на покана - декларация

Приложение № 3  към чл. 17, ал. 2

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за частно посещение на чужденец в Република България

 Приложение № 4  към чл. 17, ал. 3

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за бизнес пътуване на чужденец в Република България

Приложение № 5  към чл. 17, ал. 4

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Република България

Приложение № 6  към чл. 17, ал. 5

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл.24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Република България

ТАКСИ-МИГРАЦИЯ

Заявление за разрешение за получаване право на пребиваване / продължително и постоянно/ 10,00лв.
Заявление за разрешение за получаване право на пребиваване – продължително и постоянно, на граждани на ЕС и членовете на техните семейства
7,00 лв.
Разрешение за продължително пребиваване на чужденци
- до 6м.
- до 1год.
При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в РБ на основание чл. 24, ал. 1, т. 5,13,18, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4, , чл. 33к, ал. 3, чл. 33н, ал.3 и чл. 33р, ал. 1 от ЗЧРБ- със срок до 1 година
При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в РБ на основание чл. 24в от ЗЧРБ - със срок до 1 година
При предоставяне право на продължително пребиваване на чугденец в РБ на основание чл. 24б, чл.24и, 33к и 33л от ЗЧРБ - със срок до 1 година
За продължаване срока на пребиваване в Република България на чужденец, влязъл в страната с валидна виза или по безвизов режим по сериозни лични причини, се събира такса в размер на равностойността на 30 евро в български левове, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането.
Забележка: За искане на услуга по чл. 10б от Тарифа 4 не се събира такса 10 лв.


200,00лв.
500,00лв.

150, 00 лв.
100,00 лв.
110,00 лв.
Разрешение за постоянно пребиваване
Разрешение за дългосрочно пребиваване

Забележка: За искане на услуга по чл. 12а от Тарифа 4 не се събира такса 10 лв.
Забележка: За лица с български произход, чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, и българите, живеещи извън Република България, заплащат 5 на сто от таксите по чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Тарифа 4
1000,00лв.
110,00 лв.
Разрешение за постоянно пребиваване на чужденец, сключил брак с български гражданин 150,00лв.
Не се събират такси:
1. от чужденци на основата на взаимност и на международни договори, по които Република България е страна;
2. от чужденци, извършващи дейност в Република България по линия на безвъзмездната помощ, оказвана от чуждестранни правителствени и международни организации.
3. по чл. 10, ал. 1 и 3 - от чужденци, които не могат да напуснат страната по независещи от тях обстоятелства, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и неотложна медицинска помощ, удостоверени с документи от съответните компетентни органи;
4. от чужденци, влезли в страната с валидна виза или по безвизов режим, на които се продължава срокът на пребиваване по причини от хуманитарен характер или по причини, свързани с извънредни обстоятелства;
5. от членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в Република България във връзка със службата им в тях.
Издаване на разрешение на продължително пребиваващ чужденец на картов носител

-обикновена услуга (30 дни)
- бърза услуга (10 дни)
- експресна услуга (услугата се извършва в срок 3 работни дни от деня след приемане на заявлението)


45,00лв.
90,00 лв.
225,00 лв.
За издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ или постоянно пребиваващ чужденец - член на семейство на български гражданин, който не е гражданин на Европейския съюз
За издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец
Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на картов носител
– обикновена услуга(30 дни)
– бърза услуга(10 дни)
Експресно издаване на документ за пребиваване на постоянно или дългосрочно пребиваващ чужденец се допуска само когато заявлението е подадено в дирекция "Миграция" - МВР.
-Таксите по чл. 46, чл. 48, чл. 48а, ал. 1 и чл. 48б от Тарифа 4 се заплащат в двоен размер, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 работни дни.

-За издаване на временно разрешение за пребиваване на чужденец - притежател на Синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство.
-За издаване на български личен документ на чужденец с предоставена особена закрила се събират следните такси:
1. за карта на бежанец
2. за карта на чужденец с хуманитарен статут
3. за карта на чужденец, получил убежище
4. за удостоверение за пътуване зад граница на бежанец
5. за удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут
6. за удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

- За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство
- За издаване на временна карта на чужденец
- За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, на чужденец, получил убежище, на лице без гражданство и на чужденец с хуманитарен статут със срок на валидност 12 месеца на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност
45,00лв.


45,00 лв.


45,00 лв.
90,00 лв.


25, 00 лв.
30,00 лв.
30,00 лв.
40,00 лв.
50,00 лв.
50,00 лв.
55,00 лв.

50,00 лв.
45,00 лв.18,00 лв.
Освобождават се от заплащане на такси:
1. чужденци на основата на реципрочност и на международни договори, по които Република България е страна;
2. чужденци, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ; тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи; когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси;
3. чужденци - членове на семейството на български гражданин, навършили 70-годишна възраст - за издаване на документа разрешение за пребиваване;
4. (нова - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на НАТО и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в страната във връзка със службата им в тях.
За издаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на ЕС, на гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), на гражданин на Конфедерация Швейцария и членовете на семейството му, които са граждани на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария.

При искане на лицето за издаване на удостоверение за продължително пребиваване или за издаване на удостоверение за постоянно пребиваване на картов носител

За издаване на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване "член на семейство", на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС с отбелязване "бенефициент съгласно чл. 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО" и на "карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на продължително или постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване.


- обикновена услуга (30дни)
- бърза услуга (3 дни)

- Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първи документ по чл. 45а от Тарифа 4 лицата до 16-годишна възраст.
- Освобождават се от заплащане на такса за издаване на документ по чл. 45а от Тарифа 4 лицата, навършили 70-годишна възраст.
- Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такса. Тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси.
- освобождават се членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на НАТО и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в Република България във връзка със службата им в тях.
7,00 лв.


18,00 лв.18,00 лв.


18,00 лв.
36,00 лв.
Заявление за издаване на удостоверение 10,00лв.
Издаване на удостоверение 20,00лв.
Издаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на граждани на ЕС

За заверка на покана-декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 198 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 55 от 2011 г.), от физическото лице се събира такса в размер 10 лв.

За заверка на покана-декларация по чл. 17, ал. 3 - 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим от физическото или юридическото лице, извършващо дейност по Търговския закон, от юридическото лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или от представителството на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, се събира такса в размер 20 лв.
7,00лв.


Гражданите могат да заплащат таксите по Тарифа № 4 за издаване на български лични документи и удостоверителни документи, както и да заплащат наложени глоби с наказателни постановления по “Закона за българските лични документи” (ЗБЛД) и по Закона за чужденците в Република България по сметка:
ОД МВР - ТЪРГОВИЩЕ
IBAN BG 10UBBS80023106123505
BIC UBBS BGSF

 
Адрес: 7700, гр. Търговище, ул.”Спиридон Грамадов” № 36

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ГРУПА “МИГРАЦИЯ” ПРИ ОД МВР-ТЪРГОВИЩЕ:

От 8,30 до 17,30 ч – всеки делничен ден

Телефон за информация: 
0601/60268

ПРИЕМЕН ДЕН НА НАЧАЛНИК ГРУПА "МИГРАЦИЯ" - сряда от 14.00 ч. до 15.00 ч.

e-mail адрес: [email protected]

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Закон за чужденците в Република България

Правилник за прилагането на Закона за чужденците в Република България

Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на граждани на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

Инструкция-8121з-1276 от 11 октомври 2018 г.

Харта на клиента на Министерство на вътрешните работи

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
238 Разрешаване на продължително пребиваване на чужденци
253 Издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство, обявен адрес за разрешен срок на пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през РБългария....
320 Издаване на документ за пребиваване – разрешение за пребиваване на чужденци
679 Издаване на документ за пребиваване на граждани на ЕС –удостоверение за продължително или постоянно пребиваване
684 Извършване на адресна регистрация на чужди граждани
741 Предоставяне право на пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон, на чужденците, които имат заслуги ......
864 Разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденци
870 Издаване документ за пребиваване карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на съюза...
877 Заверка на покана-декларация за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България
1076 Възстановяване на дългосрочно пребиваване на чужденци
1077 Разрешаване на постоянно пребиваване на чужденци
1323 Издаване на документи за самоличност на чужденци- временна карта на чужденец
1324 Издаване на документи за самоличност на чужденци- удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство
1403 Издаване документ за пребиваване „карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на съюза“ на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС...
1544 Издаване документ за пребиваване – временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава-членка на ЕС ...
1551 Издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване на член семеиство на граждани на ЕС, който не е гражданин на ЕС.
1781 Издаване разрешаване за пребиваване на чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, който е влязъл в страната на законно основание без придружител .....

 ADMINISTRATIVE SERVICE
238 Granting prolonged residenceto foreigners
253 Issuance of a document certifying the availability of foreign citizenship; declared address .....
320 Issuance of a document for residence – residence permit of foreigners
679 Issuance of document of residence to eu citizens – certificate of prolonged or long-term residence
684 Addressregistration of foreign citizens
741 Granting of residence right in the republic of Bulgaria without grounds under this law, to foreigners that have rendered special services...

864 Granting of long-term residence to foreigners
870 Issuance of a document for residence of the type “residence card of an EU citizen family member“ to prolonged-residence EU citizen family member…
877 Certification of an invitation - declaration for the issuance of a short-term visa of a foreigner in the republic of Bulgaria
1076 Re-acquisition of long-term residence of foreigners

1077 Granting permanent residence to foreigners
1323 Issuance of identity documents to foreigners - temporary identity card of a foreigner
1324 Issuance of identity documents to foreigners - international travel document of a stateless person
1544 Issuance of document for residence – temporary residence permit to an eu blue-card..
1551 Issuance of prolonged or long-term residence permit to an eu citizen family member that is not an EU citizen
1781 Issuance of residence permit to a foreigner under 18 years of age that has entered the country on legal..