МВР

ОД Търговище

 

Услуги - Миграция

 

 


 
• Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци от органите на Министерството на вътрешните работи;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България на чужденец, пребивавал на законно основание пет години на територията на страната;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване в Република България на чужденец, сключил брак с български гражданин или с постоянно пребиваващ в страната чужденец;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание български произход;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България на основание инвестиция над 500 000 щатски долара;
• Издаване на разрешение на чужденец за продължително пребиваване в Република България;
• Издаване на разрешение за продължително пребиваващи чужди граждани;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваващи чужди граждани;
• Издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство;
• Издаване на удостоверения за консулски отдел на МВнР;
• Извършване на адресна регистрация на чужди граждани;
• Изготвяне на удостоверения и справки на чужденци, относно статута им на пребиваване;
• Издаване на удостоверение за продължително и постоянно пребиваване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които също са граждани на ЕС;
• Издаване на разрешение за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз.
 

Необходими документи за издаване на български документи за чужденци – Миграция


1. На чуждите граждани, със статут на постоянно пребиваващи в Република България, ще бъде издавано разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в страната чужденец. За издаването му постоянно пребиваващите в страната чужди граждани подават:
      - Заявление - образец. То се получава от звената "Миграция" на Областната дирекция на МВР. Данните в заявлението се попълват на пишеща машина или на ръка, четливо, с печатни букви.
      - Документ за платена държавна такса;
      - Ксерокопие на персонализираната страница от националния документ/паспорт/ за задгранично пътуване - т.е. страницата, на която се намират снимката, основните лични данни за лицето, както и на страницата, на която е отбелязан срока на националния паспорт на чужденеца;
     - Удостоверение от общината за вписване в картотечния регистър на населението;
     - Удостоверение от общината за обявен постоянен адрес.

Забележка:
      При подаване на заявлението, чуждите граждани представят редовен национален документ /паспорт/ за задгранично пътуване, както и българския документ за самоличност, ако имат такъв. В случай, че на чужденеца е издаван български документ за самоличност, но той не може да го представи поради това, че е откраднат, унищожен или изгубен към заявлението се прилага и декларация-образец.
 

2. На лицата без гражданство, със статут на постоянно пребиваващи в Република България, ще се издават: разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в страната чужденец и по желание - удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство. За издаване или подмяна на тези документи за самоличност, лицата без гражданство подават:
     - Заявление - образец, също попълнено на пишеща машина или на ръка, четливо, с печатни букви;
     - Две цветни снимки, изготвена съгласно изискванията и стандартите за българските документи за самоличност;
     - Документ за платена държавна такса;
     - Ксерокопие на персонализираната страница /страницата със снимката/ от досегашния български документ от същия вид - т.е. от удостоверението за самоличност на чужденец и от досегашното удостоверение за пътуване зад граница;
     - Удостоверение от общината за вписване в картотечния регистър на населението;
     - Удостоверение от общината за обявен постоянен адрес.


Забележка:
        При подаване на заявлението, лицата без гражданство представят досегашните си документи за самоличност на постоянно пребиваващ в страната чужденец.
       Заявленията се подават лично от лицето по неговия постоянен адрес в Република България, на гишетата за административно обслужване на чужди граждани в група"Миграция” при Областната дирекция на МВР от областта. 
 

3. На чуждите граждани, със статут на продължително пребиваващи в Република България, ще бъде издавано разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в страната чужденец. За издаването му продължително пребиваващите в страната чужденци подават:
          
       - Заявление - образец. То се получава от звеното "Миграция” на Областната дирекция на МВР. Данните в заявлението се попълват на пишеща машина или на ръка, четливо, с печатни букви;
      - Документ за платена държавна такса;
      - Ксерокопие на персонализираната страница от националния паспорт за задгранично пътуване - т.е. страницата на която се намират снимката и основните лични данни за лицето, както и на страницата, на който е вписан срока на националния паспорт на чужденеца.

Забележка:
       При подаване на заявлението, чуждите граждани представят редовен националния паспорт за задгранично пътуване, както и българския документ за самоличност, ако имат такъв. В случай, че на чужденеца е издаван български документ за самоличност, но той не може да го представи, поради това, че е откраднат, унищожен или изгубен към заявлението се прилага и декларация-образец.
       Заявленията се подават лично от лицето на гишетата за административно обслужване на чужди граждани в група"Миграция” при ОД на МВР.

 

Заявления за пребиваване в Република България


Заявление за предоставяне право на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България

Заявление за предоставяне право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България

Заявления за предоставяне право на продължително пребиваване в Република България

Заявления по чл.12 ал.1 за предоставяне право на продължително пребиваване в Република България

Заявление за продължително пребиваване в Република България на граждани на Европейския съюз и членовете на техните семейства

Заявление за постоянно пребиваване в Република България на гражданин на Европейския съюз и членовете на техните семейства

 


ПОКАНИ – ДЕКЛАРАЦИИ

 

ИНСТРУКЦИЯ за попълване и подаване на покана - декларация

 

Приложение № 3  към чл. 17, ал. 2

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за частно посещение на чужденец в Република България

 

Приложение № 4  към чл. 17, ал. 3

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за бизнес пътуване на чужденец в Република България

 

Приложение № 5  към чл. 17, ал. 4

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Република България


Приложение № 6  към чл. 17, ал. 5

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл.24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Република България

 

Такси - Миграция

 

Заявление за разрешение за получаване право на пребиваване / продължително  и постоянно/

10,00лв.

Заявление за разрешение за получаване право на пребиваване – продължително и постоянно, на граждани на ЕС и членовете на техните семейства

 

7,00 лв.

Разрешение за продължително пребиваване на чужденци
                                                                  - до 6м.
                                                                  - до 1год.
                                                                 

Забележка: За лица с български произход  се заплаща 5 на сто от посочените такси


200,00лв.
500,00лв.

Разрешение за постоянно пребиваване 
Разрешение за дългосрочно пребиваване


Забележка:За лица с български произход  се заплаща 5 на сто от посочените такси

1000,00лв.

1000,00 лв.

Разрешение за постоянно пребиваване на чужденец, сключил брак с български гражданин

150,00лв.

Издаване на разрешение  на продължително пребиваващ чужденец на картов носител

-обикновена услуга

- бърза услуга

- експресна услуга

 

 

45,00лв.

90,00 лв.

225,00 лв.

Издаване на разрешение  за постоянно пребиваване на картов носител

– обикновена услуга(30 дни)

– бърза услуга(10 дни)

 

 

45,00 лв.

90,00 лв.

Издаване на разрешение на продължително или постоянно пребиваващ чужденец- член на семейство на български гражданин, който не е гражданин на ЕС/на картов носител/

За ненавършили 16 годишна възраст, когато им се издава за пръв път, и за граждани над 70-годишна възраст

45,00лв.

 

 

безплатно

 

Издаване на разрешение за пребиваване на граждани на ЕС:

-  обикновена услуга

-  бърза услуга/за 3 дни/

 

18,00 лв.

36,00 лв.

Молба за издаване на удостоверение

10,00лв.

Издаване на удостоверение

20,00лв.

Издаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на  граждани на ЕС

7,00лв.

 


Гражданите могат да заплащат таксите по Тарифа № 4 за издаване на български лични документи и удостоверителни документи, както и да заплащат наложени глоби с наказателни постановления по “Закона за българските лични документи” (ЗБЛД) и по Закона за чужденците в Република България по сметка:
ОД МВР - ТЪРГОВИЩЕ
IBAN BG 10UBBS80023106123505
BIC UBBS BGSF

 
Адрес: 7700, гр. Търговище, ул.”Спиридон Грамадов” № 36

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ГРУПА “МИГРАЦИЯ” В ОД МВР-ТЪРГОВИЩЕ:

От 8,30 до 12,00 и от 13 до 17,30 ч – всеки делничен ден