МВР

ОД Търговище

 


Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище /УПЧПУ/ е предназначен за пътуване зад граница и се издава и на лица под 14 години.

Документа се издава и подменя от ОДМВР по постоянен адрес на лицето.

Заявлението се подава лично, може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато: няма промяна на името, ЕГН, ЛНЧ, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето и са му снети необходимите биометрични данни преди не повече от 59 месеца от датата на подаване на заявлението.

Заявлението за издаване на УПЧПУ:

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на УПЧПУ в срок до 3 дни се подава декларация в най-близкото структурно звено на МВР.

Към заявлението за издаване на УПЧХС се прилагат:

Получаване на УПЧПУ - документа се получават лично.

Когато заявлението е подадено лично, документът може да се получи от упълномощено от заявителя лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Когато заявлението за издаване на УПЧПУ е подадено лично изготвения документ може да бъде получен от лицето, чиито данни са посочени от заявителя в заявлението.

Документите, издадени на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, или оправомощен представител на общината, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Документите на лица до 18 години, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, се получават от директора на специализираната институция.