МВР

ОД Търговище

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В СЕКТОР “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”

 

- Издаване и подмяна на лични карти на български граждани;

- Издаване и подмяна на паспорти на български граждани;

- Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на български лични документи;

- От 1 юли 2016 г. стартира портала за електронни административни услуги на МВР на Интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.  Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис, може да подаде заявление за издаване на: лична карта и паспорт, удостоверение за събития, свързани с издаването на документи, както и на дубликат на свидетелство за управление на МПС. 

        Издаване на лична карта

I. Лична карта се подменя в 30-дневен срок след изтичане на нейната валидност. При неспазване на този срок нейния притежател подлежи на глоба, която е в размер от 20 до 150 лв.

 В 30-дневен срок се подава и заявление за издаване на нова лична карта, когато старата е повредена, унищожена, изгубена или открадната, както и в случаите, когато лицата са променили имената, ЕГН, пола, гражданството или при настъпили  съществени и трайни изменения на образа.

При неспазване на този срок глобата е от 20 до 150 лв.
 
II. Първата лична карта на българските граждани се издава при навършване на 14 години. Заявлението за издаване на първа лична карта трябва да бъде подадено до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст, като детето трябва да бъде придружено от единия родител. Представят се следните документи:

• Акт за раждане на детето /оригинал и фотокопие/;

• Удостоверение за постоянен адрес от съответната общинска администрация /само при липса или промяна на постоянния адрес на детето/;

•Документ за самоличност, удостоверяващ самоличността на родителя;

         Ако, гражданинът не направи необходимото, като родител, настойник или попечител за снабдяване на детето с лична карта в по-горе указания срок, то той ще бъде глобен от 20 до 150 лв.

 

          Издаване на паспорт

Гражданите са длъжни да върнат паспортите си  в тримесечен срок след изтичане срока им на валидност в съответното звено “Български документи за самоличност”. При неспазване на този срок ще бъде наложена глоба, която е в размер от 20 до 150 лв.

         Лице, което има необходимост от предоставяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в по-горе указания срок на органа, който го е издал, и подаде искане в съответното звено “Български документи за самоличност”. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.

 Издаване на паспорт на лица ненавършили 18 години

Заявление за издаване на паспорт на лица не навършили 18 години, както и на лица поставени под запрещение се подава задължително от техните родители, настойници или попечители, които полагат подпис за съгласие за издаване на паспорт в заявлението пред длъжностното лице  на гишето. Детето или поставеното под запрещение лице задължително присъстват при подаване на заявлението.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някои от следните документи:

 1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

 2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

 3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25.10.1980 г., ратифицирана със Закон на 21.02.2003 г. или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксенбург на 20.05.1980 г., ратифицирана със Закон на 26.02.2003 г., в сила от 01.10.2003 г. и след съгласуване с Министерство на правосъдието;

 4. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите;

 При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се прилага някой от следните документи:

1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвекция за признаване и изпълнение на решения за възстановяване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до 3 дни да декларира това в най-близкото структурно звено на МВР или в дипломатическите или консулските представителства на РБългария в чужбина.

При неспазване на този срок се заплаща глоба от 30 до 200 лв.

Персонализираният документ за самоличност на български граждани се получава лично от заявителя, от упълномощено от него лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя при подаването му.

 

           За кои държави се пътува с ЛК или паспорт

Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на РБългария и за пребиваване извън страната.
Всеки български гражданин има право да напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея през вътрешните граници на РБългария с държавите-членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори.

 

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ

 

- Лицето се явява лично, удостоверява своята самоличност и отправя искане за разпечатка на заявление, като посочва вида на документа и услугата (обикновена, бърза или експресна) за издаването на български личен документ.

- Служителят от гишето предоставя отпечатано заявление, съдържащо автоматично попълнени от НБД “Население” актуални данни по гражданско състояние на заявителя, снимка и подпис от последния му издаден документ за самоличност.

При всяко отпечатване на заявление, се разпечатва и разписка, в която лицето декларира, че е получил разпечатано заявление, в което са нанесени неговите лични данни, като посочва дата и се подписва.

- Гражданинът извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението – вярно или невярно (отбелязва с отметка “V” полето │вярно│, когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, и отбелязва с отметка “V” полето │невярно│, когато данните в заявлението не съвпадат с актуалните му данни).

Попълва празните полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации и подписва заявлението. В заявлението заявителя може да посочи и данните (три имена, ЕГН и номер на лична карта) на лице, което да получи издадения документ.
-След попълване на заявлението и нанасяне на съответните корекции, лицето представя на служителя заявлението с приложени към него документи (в зависимост от заявения документ) съгласно Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД)

- Служителят сравнява данните от заявлението и корекциите нанесени от гражданина с приложените към заявлението документи и проверява приложена ли е вносна бележка за платена държавна такса по Тарифа № 4, за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

- Заявлението се приема. Служителят на гишето снима гражданина. На лицето се връчва талон с регистрационния номер на подаденото заявление и датата за получаване на готовия личен документ.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

 

Данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на БЛД, се предоставят от ОД на МВР по постоянен или настоящ адрес на заявителя. Данните се предоставят в устен или в писмен вид в срок до 14 дни след регистриране на лично подадено писмено заявление, към което се прилага документ за платена държавна такса по Тарифа 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Подаването на заявление за издаването на удостоверителен документ, както и получаването му, се извършва лично или от нотариално упълномощено лице. Български граждани, притежаващи БЛД, имат право да получат информация, съхранявана във фондовете с данни, свързани с български лични документи, отнасящи се до трети лица, само на основание на закон или с акт на съдебната власт. Получаването на издадените удостоверения в този случай става само лично от заявителя.

 

Удостоверение за издадени лични документи и тяхното ползване

При подаване на заявлението се представят:

1. валиден български личен документ - лична карта или паспорт

2. Заявление по образец, което се предоставя от звено "БДС"

3. Поименен документ за платена държавна такса в размер на 7 лв.

 

Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време

При подаваен на заявлението се представят:

1. валиден български личен документ - лична карта или паспорт

2. Заявление по образец, което се предоставя от звено "БДС"

3. Поименен документ за платена държавна такса в размер на 7 лв.

 

СРОКОВЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

- обикновена услуга - до 30 дни от датата на подаване на заявлението

- бърза услуга - до 3 работни дни от датата на подаване на заявлението

- експресна услуга – до 8 работни часа

 

ТАКСИ

 

Лична карта

Обикновена услуга

Бърза услуга

Експресна услуга

Първа ЛК на лица

от 14 до 16 г.

Безплатна

безплатна

безплатна

Следваща ЛК на лица

от 14 до 16 г.

13 лв.

26 лв.

65 лв.

ЛК на лица от 16 до 18 г.

13 лв.

26 лв.

65 лв.

ЛК на лица от 18 до 58 г.

18 лв.

36 лв.

90 лв.

ЛК на лица от 58 до 70 г.

11 лв.

22 лв.

55 лв.

ЛК на лица над 70 г.

Безплатна

Безплатна

безплатна

 

 

 

 

Паспорт

Обикновена услуга

Бърза услуга

Експресна услуга

Първи паспорт на лица до 14 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Следващ паспорт на лица до 14 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица от 14 до 58 г.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

Паспорт на лица от 58г. до 70 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Паспорт на лица, от които е невъзможно снемането на пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност

 

 

15 лв.

 

 

30 лв.

 

 

75 лв.

 

 

Преференциални такси за граждани, притежаващи валиден ТЕЛК с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 % или над 50 %.

 

 

обикновена услуга

бърза услуга

експресна услуга

Лична карта на лица с трайно

намалена работоспособност или

степен на увреждане 50 %

или над 50 %

 

 

 

2 лв.

 

 

 

4 лв.

 

 

 

10 лв.

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 % или над 50 %

 

 

3 лв.

 

 

6 лв.

 

 

15 лв.

 

 

При подаване на заявленията лицата с трайно намалена работоспособност трябва да представят валидно експертно решение от ТЕЛК в оригинал и ксерокопие.

 

Гражданите могат да заплащат таксите по Тарифа № 4 за издаване на български лични документи и удостоверителни документи, както и да заплащат наложени глоби с наказателни постановления по “Закона за българските лични документи” (ЗБЛД) по сметка:

ОД МВР - ТЪРГОВИЩЕ
IBAN BG 10UBBS80023106123505
BIC UBBS BGSF

 

        Начини на плащане:

Плащане по банков път

Възможно е по банков път, в предпочитана от Вас банка да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.
Банковите сметки са различни и зависят от региона на Вашия постоянен адрес.

Плащане чрез Интернет

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответните сметки на МВР - ОДМВР/СДВР/ДПУБ.
Към заявлението гражданинът трябва да приложи разпечатка на платежното нареждане, генерирано от системата.
За извършване на бърза или експресна услуга, платежното нареждане следва да бъде заверено (с подпис и печат) от банката на платеца.

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на сметка на ОДМВР-Търговище. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Картово разплащане чрез ПОС терминално устройство

Таксата за издаване на български лични документи, удостоверителни документи, както и наложени глоби с наказателни постановления по “Закона за българските лични документи” (ЗБЛД) може да бъде платена с банкова карта чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в звеното “Български документи за самоличност” при ОДМВР-Търговище, РУ-Попово и РУ-Омуртаг.

Разплащане чрез Pay/eBG

 
 
СЕКТОР “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” ПРИ ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ
Адрес: гр. Търговище, ул. “Спиридон Грамадов” № 36

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
от 8.30 ч. до 17.30 ч. – всеки делничен ден
Почивни дни: събота и неделя

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ
0601/60262
0601/60425

 

Административни звена за прием на заявления за издаване на български лични документи

 

РУ-Омуртаг
Адрес: гр. Омуртаг, ул. “Иван Вазов” № 2

Работно време:
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. – всеки делничен ден
Почивни дни: събота и неделя

Телефони за информация:
0605/63721, вътр. 217, 252.

 

РУ-Попово
Адрес: гр. Попово, ул. “Райко Даскалов” № 18

Работно време:
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. – всеки делничен ден
Почивни дни: събота и неделя

Телефон за информация:
0608/42507, вътр. 215.

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ СЕКТОР“БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” ПРИ ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ В РУ-ОМУРТАГ И РУ-ПОПОВО

Закон за българските лични документи
Правилник за издаване на българските лични документи
Инструкция № Iз-417/10.03.2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

БЛАНКИ

Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи
Искане за задържане на паспорт с положени валидни визи

Харта на клиента