МВР

ОД Стара Загора

 

Обява

21 юни 2017


Търг с явно наддаване

На основание заповед на министъра на вътрешните работи, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, във вр. чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 33, т. 6 и т. 9 от ЗМВР

ОБЯВЯВА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от ОДМВР – Стара Загора, при следните условия:
І. Описание на имота: помещение за стопанска дейност, партерен етаж с обща площ 65 кв.м. (полезна площ от 58,86 кв.м.), находящо се на адрес гр.Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев” № 35, актувано с Акт за държавна собственост на недвижим имот № 1643/28.11.1961 г.
ІІ. Вид на търга – с явно наддаване.
ІІІ. Първоначална месечна наемна цена: 805,20 (осемстотин и пет лева и 20 ст.) лева без ДДС. Консумативните разходи са за сметка на наемателя.
ІV. Срок за отдаване под наем на обекта - 7 (седем) години, считано от датата на подписване на договора за наем.
V. Дата, място и час на провеждане на търга – 20.07.2017г. от 14.00 ч. в сградата на ОДМВР – Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16.
VІ. Размер на депозит за участие в търга – 100 лв, (сто лева), преведени по сметката на МВР в БНБ, IBAN: BG09 BNBG 9661 3300 1462 01,   BIC: BNBG BGSD, в срок до 19.07.2017 г., включително.
VІІ. Цена на тръжната документация – 30 лв. (тридесет лева) с вкл.ДДС, преведени по банков път по сметката на ОДМВР – Стара Загора, в „Уникредит – Булбанк” АД – клон Стара Загора, IBAN: BG30UNCR76303100115626  и BIC: UNCRBGSF
VІІІ. Срок и място за получаване на документацията за участие в търга – от деловодството на ОДМВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16, след представяне на платежен документ в оригинал за закупена тръжна документация, в срок до 19.07.2017 г. всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.30 ч. до 17.30 ч.
ІХ. Условия за оглед на обекта – всеки работен ден от 13,00 до 16,00 часа, до 19.07.2017 г. На закупилите документация за участие в търга се осигурява оглед на обекта с консултант, с еднодневна предварителна заявка на сл. тел. 042/665308 - г-жа Денка Николова.
Х. Специални изисквания към участниците:
Да имат регистрация по Търговския закон;
Обекта да се използва само за стопанска дейност и в съответствие със законовите изисквания за този вид дейност. Няма право да се ползва наетият имот за хазартни игри, компютърни игри, интернет услуги, както и за осъществяване на мероприятия с политическа или религиозна насоченост;
ХІ. Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга – кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в срок до 17.30 ч. на 19.07.2017 г. в деловодството на ОДМВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 16 в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като върху плика посочва предмета на търга, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

За връзка: 042/627180 юрисконсулт Милен Алексиев 24 юни 2017 | 18:41