МВР

ОД Стара Загора

 

25 фев 2020

Областна дирекция на МВР - Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавна служба за 16 вакантни младши изпълнителски

     Областна дирекция на МВР - Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавна служба за 16 вакантни младши изпълнителски, както следва:
- Младши автоконтрольор – 5 (пет) вакантни длъжности;
- Полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
- Полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 9 (девет) вакантни длъжности.
      Условия и ред за участие в конкурса на www.mvr.bg/dhr (конкурси /обявени конкурси/на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, съгласно заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-3834/19.02.2020 г).
       Документи за участие в конкурса се подават от 25.02.2020 г. до 16.03.2020 г., включително, в сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при ОДМВР - Стара Загора, адрес гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16, телефони: 042/ 665579, 665 326; 665 320

Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство.

Проект на тема
„Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство“


Източник на финансиране:
Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г. - Програма „Вътрешни работи“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
№ 812108-81/18.12.2019 г., сключен по процедура с код BGHOMEAFFAIRS-2.003

Програмен оператор:
Дирекция „Международни проекти“ - МВР

Бенефициент:
Главна дирекция „Национална полиция” - МВР (ГДНП - МВР)

Ръководител на проекта:
старши комисар Благородна Макева, д-р - заместник-директор на ГДНП - МВР

Общ бюджет на проекта:
7 197 344,00 лв. или 3 680 000 евро

Период на изпълнение:
декември 2019 г. - декември 2022 г.

Партньори в проекта:
Столична дирекция на вътрешните работи и девет областни дирекции на МВР - Бургас, Варна, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора и Хасково

Резюме и основни цели на проекта:
Настоящият проект ще подобри качеството на разследване на местопроизшествието, в т.ч. качеството на огледа на местопроизшествието за откриване, фиксиране и изземване на веществени доказателства (ВД). Изпълнението на проекта следва да обезпечи дейностите, свързани с изземването на доказателства, като гарантира тяхната автентичност, пакетирането им, правилното съхранение за последващи изследвания, контрол на движение и запазването им до окончателно приключване на необходимите действия с тях, в процеса на разследването, съгласно НПК.
Предвижда се изпълнение на дейности, свързани с подобряване качеството на разследването в досъдебното производство чрез повишаване на експертизата при огледи на местопроизшествия, в съответствие с международните практики и норми.
За постигане на целите на проекта се предвижда и закупуване на 10 мобилни криминалистически лаборатории с прилежащо оборудване; разработване на система за изземване, пакетиране, съхранение и контрол на движението на ВД; серия от обучения в България с участието на международни лектори, както и учебни посещения в държава членка на ЕС.

Основни дейности:
• Доставка на 10 мобилни криминалистични лаборатории и на оборудване за тях, предназначени за извършване на огледи на местопроизшествия - за фиксиране, изземване на следи и събиране на доказателства на място;
• Обучения за полицейски служители, отговорни за фиксирането, събирането и съхраняването на ВД;
• Обновяване на помещенията за съхраняване на ВД по стандартите на ЕС и в съответствие с междуведомствените изисквания чрез ремонтиране и оборудване на складовете за съхранение на ВД;
• Създаване на автоматизирана система за регистриране и проследяване на иззетите ВД и осигуряване прилагането на системата за изземване, пакетиране, съхранение и контрол на движението на ВД.

Целева група:
Целевата група са служителите на МВР, с полицейски и експертно-криминалистически правомощия, отговорни за събирането и съхранението на ВД:
1. Разследващи полицаи;
2. Оперативни работници;
3. Експерт - криминалисти;
4. Охранителен състав.

Очаквани резултати:
• Повишен капацитет на правоприлагащите органи, пряко ангажирани с експертно-криминалистическа дейност и оптимизирана дейност по разследване в наказателния процес и превенция;
• Повишен капацитет на областните дирекции на МВР и ГДНП - МВР за фиксиране, събиране, изследване и съхранение на ВД от местопроизшествие посредством проведени обучения и учебни посещения в държава членка на ЕС;
• Реновирани и оборудвани хранилища за съхранение на ВД в областните дирекции на МВР и СДВР в съответствие със стандартите на ЕС и в съответствие с междуведомствените изисквания;
• Разработена автоматизирана система за регистриране и проследяване на иззети ВД за трайно ползване от всички структури на МВР

Настоящият проект подпомага усилията на Република България да отговори адекватно на новите и завишени политики и политическите приоритети на ЕС.

13 фев 2020

Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромската общност за насърчаване на дейността на полицията в близост до обществото, превенция и противодействие на радикализацията, агресивния екстремизъм и речта на омразата.

Проект на тема
„Подобряване на координацията и диалога между
Полицията и ромското общество“


Източник на финансиране:
Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г. - Програма „Вътрешни работи“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
№ 812108-80/18.12.2019 г., сключен по процедура с код BGHOMEAFFAIRS-3.002

Програмен оператор:
Дирекция „Международни проекти“ - МВР

Бенефициент:
Главна дирекция „Национална полиция” - МВР (ГДНП - МВР)

Ръководител на проекта:
старши комисар Тодор Гребенаров - заместник-директор на ГДНП - МВР

Общ бюджет на проекта:
1 271 270,00 лв. или 650 000,00 евро

Период на изпълнение:
декември 2019 г. - декември 2022 г.

Партньори в проекта:
Столична дирекция на вътрешните работи и девет областни дирекции на МВР - Бургас, Варна, Видин, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Ямбол

Цел на проекта:
• Подобряване положението на ромското население посредством засилена координация и диалог между Полицията и ромското общество;
• Подпомагане предотвратяването на радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата. Създаване на неформални мрежи на национално и регионално ниво за обмен на идеи, знания и добри практики по тези теми;
• Подкрепа на взаимните инициативи на всички обществени институции, работещи в ромските общности.

Основни дейности:
• Проучване на потребностите от обучение и анализиране пропуските в познанията на националните институции и организации в областта на превенцията на радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата. Обмен на опит с други държави-членки на ЕС;
• Адаптиране на материали за обучение, разработване на методология на обучението и наръчник, съгласно специфичните нужди на целевите групи;
• Обучение на полицейски служители за превенция и разкриване на радикализация, насилствен екстремизъм и реч на омразата, по-специално спрямо ромската общност. Провеждане на два етапа: обучение на обучители и последващо обучение на полицейски служители;
• Подобряване условията за прием на граждани в райони с преобладаващо ромско население, чрез реновиране, оборудване на приемни помещения в районите с компактно ромско население;
• Провеждане на информационни и разяснителни кампании в различни райони в страната с преобладаващо ромско население за повишаване на осведомеността относно радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата;
• Организиране и провеждане на съвместни местни форуми с деца и техните родители за преодоляване на антиромските стереотипи и дискриминация. Организиране на състезание за най-добро ученическо есе на тема: „Не“ на различията! „Да“ на толерантността и интеграцията!“;
• Проучване на общественото мнение сред населението от ромски произход за определяне доверието в Полицията. Провеждане на два етапа - в началото и в края на проекта.

Целева група:
Представителите на ромските общности; служители на МВР (Охранителна и Пътна полиция, патрулни полицаи, Дирекция „Миграция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“); служители на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Министерство на правосъдието, на местни административни органи; НПО.

Очаквани резултати:
• Подобрена координация и диалог между Полицията и ромското общество и повишен капацитет на полицейските служители за предотвратяване на радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата;
• Ремонтирани и оборудвани приемни в областните дирекции на МВР в райони с преобладаващо ромско население.

Стремежът е да бъдат създадени неформални мрежи на национално и регионално ниво за обмен на идеи, знания и добри практики за противодействие на радикализацията, насилствения екстремизъм, както и да бъдат подкрепени съвместни инициативи с участието на публични институции и неправителствени организации, работещи с ромските общности.
Предвидени са мерки за подобряване на координацията между Полицията и местните ромски организации, за създаване на по-добри условия за мултиетнически диалог и по-добро разбиране на ромските културни ценности.
Полицейските служители ще бъдат обучени с цел подобряване на техните умения и компетентност за ранно разпознаване на признаци за радикализация в различните ѝ форми, така че да могат да бъдат използвани адекватни превантивни механизми. Чрез проекта ще бъдат насърчени и предприети по-концентрирани полицейски действия в различни региони на България с преобладаващо ромско население, за разпознаване на признаци или прояви на радикализация, насилствен екстремизъм и реч на омраза.

13 фев 2020

ОДМВР – Стара Загора призовава гражданите за предсрочна подмяна на изтичащите им документи за самоличност

     Във връзка с изтичане срока на валидност на голям брой документи за самоличност през 2020 г. и очакваният увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи (БЛД) в звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Стара Загора, Ви уведомяваме, че съгласно Закона за българските лични документи подмяната на лична карта и/или паспорт може да стане и преди изтичане срока им на валидност.
     С оглед улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.
     Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ сега, през месеците януари, февруари и март, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се второто полугодие на 2020 година да бъде значително по-натоварено.
Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Стара Загора могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) във всяко Районно управление (РУ) на територията на област Стара Загора (Първо РУ – Стара Загора, Второ РУ – Стара Загора, РУ - Казанлък, РУ - Чирпан, РУ - Раднево и РУ - Гълъбово). Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията.
     Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга.
      Институции, предприятия, фирми и организации на територията на Област - Стара Загора могат да се възползват от възможността за организирано обслужване в кратки срокове. За целта в сектор БДС при ОДМВР – Стара Загора (гр. Ст. Загора, ул. „Георги Сава Раковски“ № 68) ще бъде създадена необходимата организация за подмяна на документите на желаещите по предварително изготвен график.

29 ное 2019

ЗА ОД НА МВР Стара Загора

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО