МВР

ОД Стара Загора

 

Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромската общност за насърчаване на дейността на полицията в близост до обществото, превенция и противодействие на радикализацията, агресивния екстремизъм и речта на омразата.

13 фев 2020

Проект на тема
„Подобряване на координацията и диалога между
Полицията и ромското общество“


Източник на финансиране:
Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г. - Програма „Вътрешни работи“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
№ 812108-80/18.12.2019 г., сключен по процедура с код BGHOMEAFFAIRS-3.002

Програмен оператор:
Дирекция „Международни проекти“ - МВР

Бенефициент:
Главна дирекция „Национална полиция” - МВР (ГДНП - МВР)

Ръководител на проекта:
старши комисар Тодор Гребенаров - заместник-директор на ГДНП - МВР

Общ бюджет на проекта:
1 271 270,00 лв. или 650 000,00 евро

Период на изпълнение:
декември 2019 г. - декември 2022 г.

Партньори в проекта:
Столична дирекция на вътрешните работи и девет областни дирекции на МВР - Бургас, Варна, Видин, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Ямбол

Цел на проекта:
• Подобряване положението на ромското население посредством засилена координация и диалог между Полицията и ромското общество;
• Подпомагане предотвратяването на радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата. Създаване на неформални мрежи на национално и регионално ниво за обмен на идеи, знания и добри практики по тези теми;
• Подкрепа на взаимните инициативи на всички обществени институции, работещи в ромските общности.

Основни дейности:
• Проучване на потребностите от обучение и анализиране пропуските в познанията на националните институции и организации в областта на превенцията на радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата. Обмен на опит с други държави-членки на ЕС;
• Адаптиране на материали за обучение, разработване на методология на обучението и наръчник, съгласно специфичните нужди на целевите групи;
• Обучение на полицейски служители за превенция и разкриване на радикализация, насилствен екстремизъм и реч на омразата, по-специално спрямо ромската общност. Провеждане на два етапа: обучение на обучители и последващо обучение на полицейски служители;
• Подобряване условията за прием на граждани в райони с преобладаващо ромско население, чрез реновиране, оборудване на приемни помещения в районите с компактно ромско население;
• Провеждане на информационни и разяснителни кампании в различни райони в страната с преобладаващо ромско население за повишаване на осведомеността относно радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата;
• Организиране и провеждане на съвместни местни форуми с деца и техните родители за преодоляване на антиромските стереотипи и дискриминация. Организиране на състезание за най-добро ученическо есе на тема: „Не“ на различията! „Да“ на толерантността и интеграцията!“;
• Проучване на общественото мнение сред населението от ромски произход за определяне доверието в Полицията. Провеждане на два етапа - в началото и в края на проекта.

Целева група:
Представителите на ромските общности; служители на МВР (Охранителна и Пътна полиция, патрулни полицаи, Дирекция „Миграция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“); служители на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Министерство на правосъдието, на местни административни органи; НПО.

Очаквани резултати:
• Подобрена координация и диалог между Полицията и ромското общество и повишен капацитет на полицейските служители за предотвратяване на радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата;
• Ремонтирани и оборудвани приемни в областните дирекции на МВР в райони с преобладаващо ромско население.

Стремежът е да бъдат създадени неформални мрежи на национално и регионално ниво за обмен на идеи, знания и добри практики за противодействие на радикализацията, насилствения екстремизъм, както и да бъдат подкрепени съвместни инициативи с участието на публични институции и неправителствени организации, работещи с ромските общности.
Предвидени са мерки за подобряване на координацията между Полицията и местните ромски организации, за създаване на по-добри условия за мултиетнически диалог и по-добро разбиране на ромските културни ценности.
Полицейските служители ще бъдат обучени с цел подобряване на техните умения и компетентност за ранно разпознаване на признаци за радикализация в различните ѝ форми, така че да могат да бъдат използвани адекватни превантивни механизми. Чрез проекта ще бъдат насърчени и предприети по-концентрирани полицейски действия в различни региони на България с преобладаващо ромско население, за разпознаване на признаци или прояви на радикализация, насилствен екстремизъм и реч на омраза.
Прикачени документи комуникационан план - РОМСКО ОБЩЕСТВО   (pdf - 553,00KB) - 13 фев 2020 11:16

 13 февруари 2020 | 11:18