МВР

ОД Стара Загора

 

Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство.

13 фев 2020

Проект на тема
„Подобряване капацитета на полицейската и съдебната дейност, свързана с веществени доказателства в досъдебното производство“


Източник на финансиране:
Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г. - Програма „Вътрешни работи“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
№ 812108-81/18.12.2019 г., сключен по процедура с код BGHOMEAFFAIRS-2.003

Програмен оператор:
Дирекция „Международни проекти“ - МВР

Бенефициент:
Главна дирекция „Национална полиция” - МВР (ГДНП - МВР)

Ръководител на проекта:
старши комисар Благородна Макева, д-р - заместник-директор на ГДНП - МВР

Общ бюджет на проекта:
7 197 344,00 лв. или 3 680 000 евро

Период на изпълнение:
декември 2019 г. - декември 2022 г.

Партньори в проекта:
Столична дирекция на вътрешните работи и девет областни дирекции на МВР - Бургас, Варна, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора и Хасково

Резюме и основни цели на проекта:
Настоящият проект ще подобри качеството на разследване на местопроизшествието, в т.ч. качеството на огледа на местопроизшествието за откриване, фиксиране и изземване на веществени доказателства (ВД). Изпълнението на проекта следва да обезпечи дейностите, свързани с изземването на доказателства, като гарантира тяхната автентичност, пакетирането им, правилното съхранение за последващи изследвания, контрол на движение и запазването им до окончателно приключване на необходимите действия с тях, в процеса на разследването, съгласно НПК.
Предвижда се изпълнение на дейности, свързани с подобряване качеството на разследването в досъдебното производство чрез повишаване на експертизата при огледи на местопроизшествия, в съответствие с международните практики и норми.
За постигане на целите на проекта се предвижда и закупуване на 10 мобилни криминалистически лаборатории с прилежащо оборудване; разработване на система за изземване, пакетиране, съхранение и контрол на движението на ВД; серия от обучения в България с участието на международни лектори, както и учебни посещения в държава членка на ЕС.

Основни дейности:
• Доставка на 10 мобилни криминалистични лаборатории и на оборудване за тях, предназначени за извършване на огледи на местопроизшествия - за фиксиране, изземване на следи и събиране на доказателства на място;
• Обучения за полицейски служители, отговорни за фиксирането, събирането и съхраняването на ВД;
• Обновяване на помещенията за съхраняване на ВД по стандартите на ЕС и в съответствие с междуведомствените изисквания чрез ремонтиране и оборудване на складовете за съхранение на ВД;
• Създаване на автоматизирана система за регистриране и проследяване на иззетите ВД и осигуряване прилагането на системата за изземване, пакетиране, съхранение и контрол на движението на ВД.

Целева група:
Целевата група са служителите на МВР, с полицейски и експертно-криминалистически правомощия, отговорни за събирането и съхранението на ВД:
1. Разследващи полицаи;
2. Оперативни работници;
3. Експерт - криминалисти;
4. Охранителен състав.

Очаквани резултати:
• Повишен капацитет на правоприлагащите органи, пряко ангажирани с експертно-криминалистическа дейност и оптимизирана дейност по разследване в наказателния процес и превенция;
• Повишен капацитет на областните дирекции на МВР и ГДНП - МВР за фиксиране, събиране, изследване и съхранение на ВД от местопроизшествие посредством проведени обучения и учебни посещения в държава членка на ЕС;
• Реновирани и оборудвани хранилища за съхранение на ВД в областните дирекции на МВР и СДВР в съответствие със стандартите на ЕС и в съответствие с междуведомствените изисквания;
• Разработена автоматизирана система за регистриране и проследяване на иззети ВД за трайно ползване от всички структури на МВР

Настоящият проект подпомага усилията на Република България да отговори адекватно на новите и завишени политики и политическите приоритети на ЕС.
Прикачени документи Комуникационен план-Веществ. Док.   (pdf - 532,00KB) - 13 фев 2020 11:21

 13 февруари 2020 | 11:23