МВР

ОД Стара Загора

 

Обществена поръчка - нова

03 дек 2015

ОД на МВР Стара Загора обявява обществена поръчка  "Доставка на автомобилни гуми за щатни МПС, числящи се на ОДМВР - Стара Загора”.

Публична покана за участие в обществена поръчка

Представяне на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на автомобилни гуми за щатни МПС, числящи се на ОДМВР - Стара Загора"

Техническо предложение

Ценово предложение за обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилни гуми за щатни МПС, числящи се на ОДМВР - Стара Загора"

Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП

Договор за обществена поръчка

 

Протокол от 14.12.2015г. от заседание на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти при условията на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Доставка на автомобилни гуми за щатни МПС, числящи се на ОДМВР - Стара Загора"

Договор за обществена поръчка

 23 май 2017 | 17:24