МВР

ОД Стара Загора

 

Криминална полиция

Сектор “Криминална полиция” оказва организационна, методическа помощ и контрол и пряко участва в дейността на подразделенията “Криминална полиция” в региона за предотвратяване, документиране, разкриване и разследване на криминални престъпления по направления:
• престъпления против личността
• грабежи
• престъпления против собствеността
• престъпления, свързани с МПС
• престъпления, свързани с наркотици
• издирване
• детска престъпност
• престъпления срещу културно - историческите ценности


Основните задачи на сектора са:
• ръководство, помощ и контрол на служителите от РУ в оперативно - издирвателната работа по линия на криминалната престъпност и прилагането на полицейска закрила
• предотвратяване, пресичане и разкриване на криминални престъпления
• изучаване на причините и условията  обуславящи извършване на престъпления
• проучване, анализ на състоянието, динамиката и тенденциите на престъпността и предлагане на практически решения на проблеми в ежедневната оперативно - издирвателна дейност
• осигуряване координираност и взаимодействие в работата на подразделенията на криминална полиция в ОДМВР и РУ с другите структурни звена на ОДП, други дирекции и ГД  ППООРП
• взаимодействие с държавните, съдебните и обществени структури в противодействие на престъпността