МВР

ОД Стара Загора

 

Група “Оперативен анализ и полицейска статистика”

Структурно звено в състава на ОДМВР, което изпълнява следните специфични функции:

• Събиране, систематизиране и обработка на постъпващата в ОДМВР информация, касаеща извършени или подготвяни престъпления
• Проучване, анализ на състоянието, динамиката и тенденциите на престъпността
• Изготвяне на стратегически, тактически и тематични анализи на престъпността на територията, обслужвана от ОДМВР Стара Загора
• Информационно подпомагане и обслужване на оперативните звена на ОДМВР в ежедневната управленска и оперативно - издирвателна дейност