МВР

ОД Стара Загора

 

"Миграция"

1. Въпрос: Какви документи са необходими за конкретното основание?
Отговор – Разписани са подробно в съответните видове пребивавания: продължително, постоянно, дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни, граждани на ЕС и членове на техните семейства, които се намират на интернет страницата на Дирекция „Миграция“ - МВР, както следва:
https://www.mvr.bg/migration/административни-услуги/административни-услуги-за-граждани/услуги-съдържащи-се-в-интегрираната-информационна-система-на-държавната-администрация-(иисда)

- Начало/Административни услуги/Административни услуги за граждани/Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА) /238 или 1781;
- Начало/Административни услуги/Административни услуги за граждани/Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА) /1077 или 741, или 874, или 1076;
- Начало/Административни услуги/Административни услуги за граждани/Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА) /1551 или 679;
- Начало/Административни услуги/Административни услуги за граждани/Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА) /320 или 679, или 870, или 1323, или 1403, или 1544;
2. Въпрос: Какви такси се дължат за конкретната административна услуга?
Отговор – Разписани са подробно в съответните видове пребивавания: продължително, постоянно, дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни, граждани на ЕС и членове на техните семейства, които се намират на интернет страницата на Дирекция „Миграция“ - МВР, както следва:
https://www.mvr.bg/migration/административни-услуги/административни-услуги-за-граждани/услуги-съдържащи-се-в-интегрираната-информационна-система-на-държавната-администрация-(иисда)

- Начало/Административни услуги/Административни услуги за граждани/Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА)/238 или 1781;
- Начало/Административни услуги/Административни услуги за граждани/Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА)/1077 или 741, или 874, или 1076;
- Начало/Административни услуги/Административни услуги за граждани/Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА)/1551 или 679 или в Такси за издаване на български лични документи на ЕС, членове на техните семейства и членове на ЕС, които не са граждани на ЕС;
- Начало/Административни услуги/Административни услуги за граждани/Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА)/320 или 679, или 870, или 1323, или 1403, или 1544;

КОС

  • Какви са необходимите документи за подновяване на срока при изтичане на разрешението за носене, съхранениеупотреба на огнестрелно оръжие? – Заявление приложение №10; медицинско удостоверение от психодиспансер; копие на личната карта; ксерокопие на ловен билет; копие на членска карта и документ за платени такси.
  • Какви са необходимите документи за придобиване на ловно или късо огнестрелно оръжие? – Заявление приложение №10; медицинско удостоверение от психодиспансер; основателни мотиви за придобиване на късо огнестрелно оръжие; копие от диплома за завършено средно образование; документ за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие; копие на личната карта; ксерокопие на ловен билет; копие на членска карта и документ за платени такси.
  • При промяна на адреса по лична карта какво трябва да направя, когато имам разрешително за огнестрелно оръжие? – В 14 дневен срок следва да се подаде заявление приложение №10, като упоменава в него старият и новият си адрес.
  • По какъв начин става заплащането на таксите при подновяване на сроковете на разрешението за носене, съхранениеупотреба на огнестрелно оръжие – Заплащането може да се осъществи по два начина– с кредитна или дебитна карта на пост терминално устройство на място в центъра за обслужване на граждани или в брой във всеки банков клон.
  • Какви са таксите за придобиване или подновяване на срока на разрешението за носене, съхранениеупотреба на огнестрелно оръжие –Таксите са 20лв. за носене на огнестрелно оръжие и 20лв. за съхраняване на огнестрелно оръжие.
БДС

Кога се издава първата лична карта?

Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

 

Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?

Да. Съставя се акт за установяване на административно нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

 

В кои случаи се подменя личната карта?

След промяна на имена, ЕГН, пол, постоянен адрес или съществени и трайни изменения на образа, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта. При неспазване на срока глобата, която може да бъде наложена на лицето е от 20 до 150 лева.

 

Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменям с нова?

Не е необходимо!   

 

Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.

Бърза поръчка за три работни дни.

Експресна поръчка до 8 работни часа.

 

Къде мога да подам заявление за издаване на български лични документи?

Всички лица с постоянен адрес на територията на област Стара Загора могат да подават заявление за издаване на лична карта и/или паспорт с:

      ° обикновена услуга - във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР – Стара Загора.

      ° бърза услуга - във всички  районни управления (РУ) на територията на област Стара Загора (без Първо и Второ РУ) и в сектор БДС при ОДМВР – Стара Загора (ул. „Г.С.Раковски“ 68)

      ° експресна услуга – в сектор БДС при ОДМВР – Стара Загора (ул. „Г.С.Раковски“ 68)

Готовите лични документи се получават в звеното БДС при ОДМВР – Стара Загора, където е подадено заявлението.

Заявление за подновяване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС)  с обикновена услуга може да се подаде във всяко едно от районните управления на територията на област Стара Загора при:

- изтичане на срока на валидност;

- вече изтекъл срок на валидност;

- промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;

- издаване на дубликат.  

Заявление за издаване на СУМПС) с обикновена и бърза услуга във всички останали случаи се подава само в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора и група “КАТ – Пътна полиция” - Казанлък.

При подаване на заявление за издаване на СУМПС е предоставена възможност за избор на звено БДС, от което да бъде получено новото СУМПС.

 

 

Мога ли да подам заявление за издаване на български лични документи по електронен път?

Да. Граждани, които притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, имат издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронно заявление и са снети необходимите биометричните данни, могат да ползват услугата за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга и да подадат онлайн заявление чрез „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: : https//e-uslugi.mvr.bg.

Ако има различие в данните от разпечатаното заявление, ще ми бъдат ли приети документите?

Да, но е необходимо в тридневен срок да представите съответните документи, за да бъдат уточнени различията. Срокът за изпълнение на поръчката Ви започва да тече от деня, в който заявлението е окомплектовано напълно с всички необходими документи. 

Заявлението не се приема при установена липса или несъответствие на единен граждански номер (ЕГН) и имена с данните в НАИФ "НРБЛД".

 

Кога се снемат пръстови отпечатъци?

Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

 

Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност са изгубени или откраднати?

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най - близката служба на Министерство на вътрешните работи (или РУ по постоянен адрес). Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документът ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него.

В едномесечен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в някое от звената “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.

Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

 

Връща ли се документ с изтекъл срок на валидност?

Да!

Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при:

   - смърт на притежателя;

   - загубване на българско гражданство,

   - установяване, че документът е нередовен;

   - отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;

   - изтичане на тяхната валидност.

Паспорт се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му.

Ако документът не е върнат в срок глобата, която може да бъде наложена на лицето е от 20 до 150 лева.

 

А, ако сме в чужбина?

Българските граждани, живеещи в чужбина, подават заявления за паспорт в дипломатическото или консулско представителство на съответната държава, в която пребивават. За повече информация може да посетите сайта на Министерството на външните работи – консулски услуги на ел. адрес:  https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi

"Пътна полиция"
1.Кои са необходимите документи за издаване и подмяна на СУМПС?
а) при първоначално издаване на СУМПС:
-такса за издаване на СУМПС – същата може да бъде заплатена на посттерминал на гише и предварително по банков път/банка в сградата на група РОППСС/
- удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно транспортно произшествие за водач на МПС
- удостоверение за здравословно състояние на водач /кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС
-свидетелство за образование, завършено най малко първи гимназиален етап/оригинал и 2 бр. копия
б) при придобиване на нова категория
- такса за издаване на СУМПС-същата може да бъде заплатена на посттерминал на гише и предварително по банков път/банка в сградата на група РОППСС/
- удостоверение за здравословно състояние на водач /кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС
- удостоверение за психическа годност за кат.“С“ и кат.“D“
- свидетелство за образование, завършено най -малко първи гимназиален етап/оригинал и 2 бр. копия.
в) при изтичане на срок или промяна в данните на водача
- такса за издаване на СУМПС- същата може да бъде заплатена на посттерминал на гише и предварително по банков път/банка в сградата на група РОППСС/
- удостоверение за здравословно състояние на водач /кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС.


2.Какъв е срока за издаване на СУМПС?
СУМПС се издават в срок до 30 дни от приемане на заявлението при обикновена услуга и до 10 дни от приемане на заявлението- при бърза услуга.

3.Каква е таксата за издаване на СУМПС?
Таксата за издаване на СУМПС се определя от вида на услугата, която ще бъде предоставена - за бърза услуга-50лв., за обикновена-25лв.

4.Може ли да бъде получено новото СУМПС от друго лице?

СУМПС може да бъде получено от друго лице, ако същото е упълномощено от Вас, като това може да стане при подаване на заявлението за издаване на СУМПС, в което има графа-упълномощено лице или ако това не е направено – с представяне на нотариално заверено пълномощно.

5.Къде могат да бъдат подадени документи за издаване на СУМПС и къде може да бъде получено?
Заявление за издаване на СУМПС се подават по постоянен адрес на лицето в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР/СДВР. Ако се подменя СУМПС поради изтичане срок на валидност на предходен документ, изгубено/откраднато СУМПС и смяна на фамилия ,подаването може да се извърши в РУ по местоотчет на лицето.
СУМПС се получава от там, откъдето е подадено заявлението, освен ако изрично не е посочено друго РУ от съответната Областна дирекция на МВР.

6.Какъв е срока за издаване на наказателно постановление?
Наказателно постановление се издава в едномесечен срок от съставяне на АУАН, най-късно до 6 месеца от съставянето му.

7.Може ли наказателно постановление да бъде получено от друго лице?
Друго лицето може да получи наказателно постановление, ако представи нотариално заверено пълномощно.

8.Какъв е срока за заплащане на глоба, наложена с наказателно постановление, фиш или ел фиш?
В едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или ел. фиш , същите следва да бъдат заплатени.

9.Къде могат да бъдат платени глобите, наложени с наказателно постановление, фиш или ел фиш?
Глобите, наложени с наказателно постановление, фиш или ел. фиш, могат да бъдат заплатени по банков път или на посттерминално устройство във всяко едно поделение на ОДМВР/СДВР.

10.Какъв е реда за подаване на документи за издаване на СУМПС , ако предходния документ е изгубен или откраднат?
Ако предходното СУМПС е изгубено, но е в срока на своята административна валидност, е необходимо да се подаде декларация във връзка с чл.17 ал.1 от ПрИБЛД, и ако лицето притежава валидна лична карта или паспорт може да подаде заявление за издаване на ново СУМПС. Ако предходното СУМПС е с изтекъл срок на валидност освен декларацията във връзка с чл.17 ал.1 от ПрИБЛД е необходимо и удостоверение за здравословно състояние на водач /кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

11.Откъде се получават отнети СУМПС?
Отнетите СУМПС се съхраняват и получават след изтичане срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“ от сектор „Пътна полиция“ по местоотчет на водача.

12.Може ли да се яви лице за проверка на психологическа годност, преди срока на изтичане на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за определен срок?
Не, удостоверение за явяване на проверка за психологическа годност, се издава след изтичане срока на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“.
Отговорите на голяма част от задаваните въпроси са описани на информационни табла, поставени във фоайето на сградата, като на всяко гише е указано каква услуга предлага.


13.Как може да се получи номер по желание и на каква стойност?
За ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер и комбинация от цифри по желание се подава заявление в звената "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика и се заплаща такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
За ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер и комбинация от цифри по желание се подава заявление в звената "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика и се заплаща такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

14.В какъв срок от закупуването на МПС ,същото трябва да бъде представено за регистрация в сектор “Пътна полиция“ ?
Срокът за представяне на МПС за регистрация в сектор “Пътна полиция“ е 30 дни от придобиване на собствеността върху МПС /от датата на сключване на договора за покупко продажба/ .

15.Може ли да се запазят същите регистрационни табели, при закупуване на МПС от друга област и МПС трябва ли да бъде представен в сектор „Пътна полиция“ при зачисляване по постоянен адрес?
При зачисляване на МПС от друга област табелите с регистрационния номер може да не се подменят, ако собственика заяви това обстоятелство при идентификацията на МПС в сектор „Пътна полиция“.
МПС задължително трябва да бъде представено за идентификация в сектор „Пътна полиция“ при зачисляване на МПС от друга област.
Необходими документи при регистрация на МПС от чужда държава?
За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или в Конфедерация Швейцария собственикът представя документ за самоличност и подава заявление, което се попълва служебно и се подписва от него. Към заявлението собственикът представя:
- превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;
- за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
- за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване,
- документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
- декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
- чуждестранните регистрационни документи;
- митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
- табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
- изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

16.Може ли друго лице да извърши регистрацията на МПС?
Регистрацията на МПС може да бъде извършена от друго лице след представяне на съответното пълномощно за извършване на услугата , което трябва да бъде нотариално заверено .

17.Как се издават и как се подменят свидетелства за управление на МПС на водачи освидетелствани от ТОЛЕК ?

- При заключение от компетентните транспортни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК) за водачи на МПС от категориите АМ, А1, А2, А, В и В1 да управляват МПС, които са приспособени според уврежданията им, това обстоятелство се отбелязва в свидетелството с код 50/ Ограничено до специфичен номер на превозното средство/шасито (идентификационен номер на превозно средство, VIN)
- карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
- Лице, придобило свидетелство за управление на МПС на база заключение за физическата си годност от ТОЛЕК или ТЦЛЕК, при необходимост от последваща подмяна на свидетелството се преосвидетелства отново от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК.

-Изисквания за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства съгласно наредба № 3 от 11 май 2011 г. На министъра на здравеопазването
Чл. 4. (1) За определяне на изискванията за физическата годност водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се разделят на следните групи:
1. група 1 - водачите на МПС от категориите "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт"
2. група 2 - водачите на МПС от категориите "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб".
(2) Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2 са определени в приложение № 1 чрез посочване на заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС.
(3) Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 се прилагат и за водачите на МПС от категория В1, В и ВЕ, които извършват обществен превоз на пътници и/или товари и превози за собствена сметка и таксиметрови превози на пътници.
Чл. 5. Заболяванията и състоянията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК), са посочени в приложение № 2.
(2) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2 се нанася в Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС по образец съгласно приложение № 4.
Чл. 10. (1) Когато лицето има някое от заболяванията или състоянията, посочени в приложение № 2, общопрактикуващият лекар отбелязва в удостоверението по чл. 9, ал. 1, че лицето подлежи на освидетелстване от ТОЛЕК.
(2) Лице, получило заключение за физическата си годност за придобиване на правоспособност за управление на МПС от ТОЛЕК или Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК), при необходимост от последваща оценка на физическата годност се преосвидетелства отново от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК.
(3) Резултатите от медицинските прегледи по чл. 3, т. 1, извършени от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанасят в протоколи по образец съгласно приложение № 5, съответно приложение № 6.
(4) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2, изготвено от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанася в карта по образец съгласно приложение № 7, съответно приложение № 8.
(5) Редът за работа на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се определя със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 11. (1) Обжалванията от страна на заинтересованите лица се правят:
1. срещу заключенията на общопрактикуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им пред ТОЛЕК.
2. срещу заключенията на ТОЛЕК - в 14-дневен срок от получаването им пред ТЦЛЕК;
3. срещу заключенията на ТЦЛЕК - пред Административния съд - София град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Транспортните областни лекарски експертни комисии и ТЦЛЕК се произнасят по жалбите в 10-дневен срок.