МВР

ОД Стара Загора

 
Административни услуги от КОС на РУ при ОДМВР Стара Загора (ЗОБВВПИ)
231 Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

232 Извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека

240 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

241 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

242 Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица

671 Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

675 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

678 Промяна на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

774 Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

777 Издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

867 Промяна на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

942 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

993 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

994 Промяна на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

1067 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

1068 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

1302 Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

1307 Промяна на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

1318 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

1319 Издаване на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

1320 Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

1321 Издаване на разрешения за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

1539 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

1540 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

1541 Приемане на уведомление за придобиване, продажба, дарение или замяна на неогнестрелно оръжие и издаване на удостоверение

1678 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

1784 Промяна на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

1893 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

2786 Издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища

2788 Приемане на уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно оръжие и промяна на разрешение
Административни услуги от КОС на РУ при ОДМВР Стара Загора (ЗОБВВПИ)
231 Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

232 Извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека

240 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

241 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

242 Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица

671 Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

675 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

678 Промяна на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

774 Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

777 Издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

867 Промяна на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

942 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

993 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

994 Промяна на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

1067 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

1068 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

1302 Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

1307 Промяна на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

1318 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

1319 Издаване на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

1320 Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

1321 Издаване на разрешения за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

1539 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

1540 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

1541 Приемане на уведомление за придобиване, продажба, дарение или замяна на неогнестрелно оръжие и издаване на удостоверение

1678 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

1784 Промяна на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

1893 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

2786 Издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища

2788 Приемане на уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно оръжие и промяна на разрешение