МВР

ОД Стара Загора

 

Принудителни административни мерки по ЗБЛД

15 ное 2018

Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР

Не се разрешава напускане на страната на:

   - лица, осъдени на лишаване от свобода до изтърпяване на наложеното им наказание, освен в случаите на условно осъждане и условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието (чл. 66 и чл.70 от НК);

   - лица, по отношение на които е повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда лишаване от свобода до пет години, и на осъдени за такива престъпления, до изтърпяване на наложеното им наказание;

   - Ненавършили 18-годишна възраст лица поставени под запрещение, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл.127а от Семейния кодекс (Въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Когато родителите не постигнат съгласие за пътуване на детето, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето ).

 

Не се разрешава напускане на страната, не се издават паспорти и заместващи ги документи, а издадените се отнемат на :

 

   - ненавършили 18-годишна възраст лица, за които са постъпили данни от български или чужд компетентен орган, че са били въвлечени или използвани за дейности по чл. 11 от Закона за закрила на детето (просия, проституция, сексуално насилие и други дейности, неблагоприятни за тяхното развитие). Тези мерки са с цел закрила на детето и се прилагат за срок до две години от издаване на заповедта за прилагането им или до навършване пълнолетие на лицето. Мерките се налагат и отменят по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

 

Справки за наложени принудителни административни мерки

   Справки се извършват в Дирекция „Български документи за самоличност”, гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 (гише № 19, понеделник и четвъртък от 10.00 часа до 11.00 часа) или в секторите/звената „Български документи за самоличност” при ОДМВР/СДВР.
За сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР - гр. Стара Загора, адрес: улица „Г.С. Раковски“ № 68, електронна поща: [email protected], телефон за връзка: 042/ 665 387, 042/ 665 430, работно време от 08:30 до 17:30 часа.

   

В Държавен вестник брой 55/19.07.2011 г. е публикувана отмяната  на чл.75 т.4 от Закона за българските лични документи, касаещ лица, осъдени да плащат издръжка за деца под 18 години.
 
В Държавен вестник брой 32/19.04.2011 г. е изменен Закона за българските лични документи, като са отменени наложените до момента мерки за временно ограничение за пътуване на лица със задължения над 5000 лв. към държавни органи и физически лица. Действащите към момента на промяната временни ограничения са служебно отменени.

 

 15 октомври 2019 | 15:53