МВР

ОД Стара Загора

 

Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност/ Issuance of documents certifying events and facts related to the issuance of identity documents

12 ное 2018

Данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на БЛД се предоставят от ОД на МВР по постоянен или настоящ адрес на заявителя.
Данните се предоставят в устен или в писмен вид в срок до 14 дни след регистриране на лично подадено писмено заявление, към което се прилага документ за платена държавна такса по 
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси (pdf - 231k) 

Подаването на заявление за издаване на удостоверителен документ, както и получаването му се извършва лично или от нотариално упълномощено лице.

Лица, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подадат по интернет чрез автоматизираната система за електронни услуги на МВР заявление за издаване на удостоверителен документ относно събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност, 

Български граждани, притежаващи БЛД имат право да получат информация, съхранявана във фондовете с данни, свързани с български лични документи, отнасящи се до трети лица, само на основание на закон или с акт на съдебната власт. Получаването на издадените удостоверения, в този случай, става само лично от заявителя.
 

Удостоверение за издадени лични документи и тяхното ползване

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по Образец
3. поименен документ за платена държавна такса 

  
Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по Oбразец
3. поименен документ за платена държавна такса 

Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация – 673

 

Правно основание за предоставянето на административната услуга

 

Чл. 70 от Закона за българските лични документи; чл. 54 във връзка с чл. 53 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи и дирекция „Български документи за самоличност“.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР се извършва от отдел „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, сектори „Български документи за самоличност“ към Областните дирекции на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“.

Заявлението може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР по постоянен или настоящ адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път, чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

Към заявлението се прилагат/представят:

 • документ за самоличност;
 • акт на съдебната власт (съдебно удостоверение) - в случаите, свързани с предоставяне на данни за български лични документи, отнасящи се до трети лица;
 • нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите, когато се иска информация за друго лице.
 • документ за платена държавна такса.

   

  Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – заявление свободен текст.

   

  Начини на заявяване на услугата

   

  Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.

  Информация, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасяща се до трети лица, се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт.

  При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност.

  Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

  Лица, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подават и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР заявления за получаване на данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на българските лични документи.

  Ниво - предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси; предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите; извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане. 

  Услугата се предоставя чрез електронния портал за административни услуги на МВР на интернет адрес – https://e-uslugi.mvr.bg/  

  Условия за получателя на услугата:

  - да е български гражданин;

  - да има валиден постоянен или настоящ адрес на територията на Република България;
  - да притежава български лични документи;

  - да не е под запрещение.

  При липса на някои от изброените условия - услугата не се предоставя.

  Когато заявлението се подава по електронен път е необходимо заявителят да приложи сканиран образ на следните документи:

 • лична карта;
 • акт на съдебната власт (съдебно удостоверение) - в случаите, свързани с предоставяне на данни за български лични документи, отнасящи се до трети лица - когато е приложимо;
 • нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите, когато се иска информация за друго лице.

 

Срок на действие на документа

Няма определен срок на действие на документа.

 

Такси

Чл. 41, ал. 1 и 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

При подаване на писменото искане, заявителят прилага документ за платена  държавна такса (издаден на името, за когото ще са данните) по раздел 7 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.  

 • Обикновена услуга

Такса  2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв. при подаване на писмено искане за предоставяне на информацията  и такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв. при издаване на документа, удостоверяващ данните.

 • Бърза услуга – няма;
 • Експресна услуга – няма.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация, са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за предоставяне на информация за данни от информационните фондове, регламентирани в Закона за българските лични документи може да се обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

Начини на получаване на резултата от услугата

 

Данните се предоставят в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители.

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя, от упълномощено от него лице - след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.

Информация, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасяща се до трети лица, се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

В заявление, подадено по електронен път, лицето посочва районно управление на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, Областна дирекция на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“, където да получи издаденото удостоверение.

Когато заявлението е подадено по електронен път, издаденото на хартиен носител удостоверение се получава само лично, в посоченото от него звено "Български документи за самоличност", като при получаването заявителят е длъжен да представи оригиналите на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението.Name of administrative service and unique number of identification as per the Register of Services

 

Issuance of documents certifying events and facts related to the issuance of identity documents upon submission of written request

for information – 673

 

         Legal ground for provision of the administrative service

         Art. 70 of the Bulgarian Personal Documents Act; Art. 54 in connection with Art. 53 of the Rules for Issuance of Bulgarian Personal Documents.

 

         Authority providing the administrative service

         Department/ Sectors "Bulgarian Identity Documents" at the Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorates of the Interior and the Bulgarian Identity Documents Directorate.

         Description of the procedure for the provision of the administrative service

         The provision of data for Bulgarian personal documents issued to Bulgarian nationals by the Ministry of Interior's information funds is provided by the Bulgarian Identity Documents Department at the Metropolitan Directorate of the Interior, Bulgarian Identity Documents Sectors at the Regional Directorates of the Interior or the Bulgarian Identity Documents Directorate.

         The application may be filed at a desk at the Metropolitan Directorate of the Interior and the Regional Directorates of the Ministry of Interior at the address of residence, in Bulgarian Identity Documents Directorate, as well as electronically through the Portal for Provision of Electronic Administrative Services to the Ministry of Interior.

         The application shall be accompanied by:

         - ID document;

         - Act of the judiciary (judicial certificate) - in the cases related to the provision of data on Bulgarian personal documents relating to third parties;

         - Certified by a notary authorisation - in cases where information is requested about another person.

         - Document for paid fee.

 

         Template of form to be filled in for the provision of the administrative service - free text.

 

         Ways to request the service

         The application is filed in person or by a proxy of the applicant, which is certified by a notary authorisation.

         The information stored in MoI funds related to Bulgarian personal documents relating to third parties is provided only on the basis of law or an act of the judiciary.

         Upon filing the written request, the applicant shall certify his/ her identity.

         Provision of the service electronically; level of provision of the service;

Internet address

         The persons holding a valid qualified electronic signature certificate may also submit requests for receiving data from the information funds related to the issuance and use of the Bulgarian personal documents via Internet through the automated information system for electronic services of the Ministry of Interior

         Level - providing online information about the administrative service - ways and offices for providing the service, terms and fees; online access to templates of electronic application forms; requesting and receiving services by electronic means, including electronic submission of data and documents and/ or electronic form processing (electronic forms) and electronic personal identification of users; transactions through online payments.

         The service is provided via the electronic portal for administrative services of the Ministry of Interior at the following address: https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

         Terms of service:

         - Bulgarian citizenship;

         - Valid permanent or current address of residence on the territory of the Republic of Bulgaria;

         - Having Bulgarian personal documents;

         - Not being under guardianship.

         In the absence of any of the listed requirements, the service cannot be provided.

         When the application is submitted electronically, the applicant must attach a scanned image of the following documents:

         - ID card;

         - Act of the judiciary (judicial certificate) - in cases related to the provision of data on Bulgarian personal documents relating to third parties - where applicable;

         - Certified by a notary authorization - in cases where information is requested about another person.

 

         The term of validity of the document

         There is no fixed period of validity of the document.

 

         Fees

         Art. 41, para. 1 and 3 of Tariff No 4 for the fees collected at the system of the Ministry of Interior under the State Fees Act.

         Upon filing the written request, the applicant shall file a document for paid state fee (issued for the person to whom the data belongs) under Section 7 of Tariff No 4 for the fees collected at the system of the Ministry of Interior under the State Fees Act.

         - Standard service

         A fee in the amount of 2 BGN for each person but not more than 10 BGN upon submission of written request for the information and fee in the amount of 5 BGN for each person but not more than 25 BGN upon issuance of the document certifying the data.

         - Accelerated service – N/A;

         - Express service - N/A;

         The amount of the fees to be collected for the issuance of documents certifying events and facts related to the issuance of identity documents upon filing a written request for information is determined by "Methodology for the calculation of single prices of the new Bulgarian identity, residence and driving documents" affirmed by the Minister of Interior.

         Authority exercising control over the activities of the service provider

         The directors of the Metropolitan Directorate of the Interior and the Regional Directorates of the Ministry of the Interior; The director of Bulgarian Identity Documents Directorate

         Procedures, including terms for appealing the activities of the service provider

         The refusal to provide information from the information funds regulated by the Bulgarian Personal Documents Act may be appealed as envisaged in the Administrative Procedure Code.

 

Ways to receive the results from the service

         The data is provided within 14 days in oral or written form or through any other means after the registration of the written request/ application.

         The issued certificates shall be received in person by the applicant, by a proxy of the applicant upon presenting certified by a notary authorisation or by a person designated by the applicant before the official at the time of filing.

         The information stored in MoI funds related to Bulgarian personal documents relating to third parties is provided only on the basis of law or an act of the judiciary. In this case, the issued certificates are received in person by the applicant.

         In the electronic application/ request form, the person shall indicate the relevant Regional Directorate of the Ministry of the Interior, the Metropolitan Directorate of the Interior, the Regional Directorate of Interior or the Bulgarian Identity Documents Directorate at which he/ she is going to receive the issued certificate.

         When the application/ request are filed electronically, the issued certificate (in a paper form) shall be received at Bulgarian Identity Documents department which has been indicated by the applicant. The applicant is obliged to present the originals of the documents which he/she has attached as scanned images to the application/ request.

 

 

 02 септември 2020 | 14:10