МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

Синдикатът отстоява и защитава трудовите, професионалните, социалните и гражданските права на своите членове.
Защитата на правата включва :
1. отстояване и гарантиране на основните трудови права и социално-икономическите интереси на членовете на Синдиката;
2. постигане на справедливо заплащане в съответствие с професионалната квалификация и резултатите от извършената работа;
3. спазване на нормативните изисквания за труд и почивка и за компенсиране на положения труд;
4. подобряване на възможностите за професионална реализация и кариерно развитие;
5. гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване на условията на труд на работните места;
6. осигуряване на съвременно медицинско обслужване и пълноценен отдих;
7. постигане на справедливост при разпределяне на ведомствените жилища и картите за почивка;
8. осигуряване на особени мерки за защита на синдикалните членове, ползващи се със специална закрила съгласно Конституцията и действащото национално законодателство;
9. премахване на предпоставките за дискриминация на работното място и осигуряване на равни възможности при осъществяване на трудовите и социалните права на синдикалните членове;
10. противодействие срещу проявите на корупция, злоупотреба с власт и служебно положение;
11. защита срещу неправомерни уволнения, дисциплинарни наказания и нарушения при промяна на длъжността;
12. защита и повишаване на обществения авторитет на професията;
13. защита на други права, установени с националното законодателство.

Новини и събития

ИНФОРМАЦИЯ

    Управителният съвет на Сдружение ”Синдикат на служителите в Министерство на вътрешните работи” на основание Раздел II, чл.42, ал.1 във връзка Раздел I, чл.15 и чл.22, ал.2 т.4 от устава на сдружението, свиква ТРЕТИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС , който ще се проведе на 05.10.2018 година в Учебен център “ОРЕЛ“ на Сдружение “Синдикат на служителите в МВР“ в село Рибарица, община Тетевен, област Ловеч с начален час 13,00 часа при следния дневен ред :

1.Приемане доклада за дейността на Управителния съвет, финансовият отчет и изпълнението на основните насоки през срока на мандата.
2.Приемане на промени в устава;
3.Приемане на решение за пререгистрация на Сдружение “Синдикат на служителите в МВР.
4.Приемане на основните насоки за дейността на Синдиката и програма за тяхното изпълнение за периода 2018 г. – 2022 г.;
5.Избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет;
6.Избор на председател и членовете на Националната контролна комисия;
7.Приемане на бюджета на ССМВР за 2019 година ;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УС – ССМВР : ……… П ………

ИВАН ПАВЛОВ                                                                                                                                  

03 сеп 2018