МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

ИНФОРМАЦИЯ за личните предпазни средства на работното място.

02 авг 2019

ПИСМО от директора на ДУССД-МВР и списък на длъжностите и работните места, при които се изисква от работещите в МВР да използват специално защитно облекло и лични предпазни средства съгласно чл.284 от КТ и Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн.ДВ, бр.46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.
Прикачени документи 20190802 - 8121p-13906-2019   (pdf - 287,00KB) - 02 авг 2019 13:34
20190802 - 5785p-18346-2019   (pdf - 479,00KB) - 02 авг 2019 13:35
Obobsten_spisak_LPS 2019   (docx - 355,00KB) - 02 авг 2019 13:35

 02 август 2019 | 13:41