МВР

ОД София

 

Обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.1 от ЗОП: Ремонтно- възстановителни дейности по 3 обособени позиции: ремонт, асансьорна уредба и дограма

19 сеп 2018

Договор по Позиция №1

Договор по Позиция №2

Договор по Позиция №3

Протокол

Заповед и информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Обява

Обява по АОП

Документация

Съдържание

Количествено- стойностна сметка по позиция №1

Количествено- стойностна сметка по позиция №2

Количествено- стойностна сметка по позиция №3

Декарация за валидност на офертата

Декарация по чл. 54, ал.1, т. 1,2 и 7

Декларация по чл. 6, ал.2 от ЗМПИП

Декларация за използване на подизпълнител

Декларация за свързаност

Декларация за съгласие с договора

Декларация за участие като подизпълнител

Декларация по чл. 47, ал. 3

Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3-5

Декларация по чл. 102, ал. 1

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОД

Информация за участника

Проект на договор

Списък на подобектите

Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2-3

Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6

Техническа спецификация

Техническо предложение

Ценово предложение

 09 ноември 2018 | 10:03