МВР

ОД София

 

Видове административни услуги

 

logo_mdaar_samo


Наименование на административна услуга

Законово основание

Срок за извършване

Бланка за заявление (искане)

Начин на подаване на документа

Форма за предоставяне на административната услуга

Такса за административната услуга

1.

Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл.125, ал.1, т.10 от ЗМВР

Съгласно чл.57от АПК

Искане

 

На място

Писмена - сертификат

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
2.

Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ

Съгласно чл.57 от АПК

Искане по Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП

Искане по Наредба №2 за ПСТН


На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
3.

Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация

чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
4. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност чл.18, ал.1от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

 

Искане

На място

Писмена - удостоверителен документ

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
5. Издаване наразрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност чл. 129, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.130, ал.4от ЗМВР

Заявление

Допълнителна информация

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
6. Извършване на изпитвания по договор за определяне на пожарните характеристики на материали и продукти и издаване на протокол от изпитване чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР
6.1.

Извършване на изпитвания на строителни елементи и конструкции по договор:
- преградни стени и плочи, елементи от подови и покривни конструкции;
- огнезащитни покрития.

чл.136, т.1 и т.5от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 40kb)

Искане
(doc 42kb)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

6.2.

Извършване на изпитвания на обслужващиинсталации- пожарни и димни клапи. въздоховоди по договор за определяне устойчивост на огън

чл.136, т.1 и т.5от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 41kb)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

6.3.

Извършване на изпитвания по договор за определяне устойчивост на огън на :
-врати, прозорци и затварящи съоръжения;
- окачени тавани, облицовки и хоризонтални прегради;
- каси (сейфове).

чл.136, т.1 и т.5от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 41 k)

Искане
(doc 41 k)

Искане
(doc 41 kb)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

6.4. Извършване на изпитвания по договор за определянереакция на огънна строителни материали и продукти чл.136, т.1 и т.5от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 41 kb)

 

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

6.5. Извършване на изпитвания по договор за определяне устойчивост на огън на запълващи и линейни уплътнения чл.136, т.1 и т.5от ЗМВР

Съгласно договор

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

7. Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии Чл.136, т. 2 от ЗМВР, във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Съгласно чл.57,от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
9. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
10. Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт Чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
11. Издаване на Документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с флуорсъдържащи парникови газове Чл.17б, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух Съгласно чл. 57 от АПК

Заявление физически лица

Заявление юридически лица

На място

Писмена – документ за правоспособност (сертификат)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
12.

Извършване на изпитвания по договор за определяне на основни физико-химични, технически и експлоатационни характеристики на пожаротехническо оборудване и вещества и продукти за пожарогасене и издаване на протокол от изпитване

чл.136, т. 1, 3 и 5 от ЗМВР

 

 

 

 

 

12.1.


Извършване на изпитвания по договор за определяне на реакция на огън:
- по БДС EN ISO 1182 и БДС EN ISO1716;
- по БДС EN ISO 9239-1;
- по БДС EN ISO 11925-2.


- категория на горимост по:
=БДС EN 60695-11-10/AC;
=БДС EN ISO 9773/AC;

- клас на горимост:
=по БДС ISO 9772;
=по БДС EN ISO 3582/A1;

-поведение при горене на текстил и текстилни материали.


чл.136, т.1 и т.5от ЗМВР

Съгласно договорИскане
(doc 54kb)
Искане
(doc 54kb)
Искане
(doc 53kb)

Искане
(doc 53kb)
Искане
(doc 53 kb)

Искане
(doc 53kb)
Искане
(doc 53kb)

Искане
(doc 56kb)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.2.

Извършване на изпитвания на пожаротехническо въоръжение по договор за проверка и определяне на основни тактико-технически характеристики на:
- пожарогасители носими;
- подземни пожарни хидранти;
надземни пожарни хидранти коломков тип;
- шлангове противопожарни;
- противопожарни одеала за еднократна употреба и тежък тип.

чл.136, т.3 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 55kb)
Искане
(doc 49kb)
Искане
(doc 49kb)
Искане
(doc 50kb)
Искане
(doc 52kb)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.3.

Извършване на изпитвания по договор за определяне на основни физико-химични и експлоатационни показатели на:

- пенообразуватели за гасене на пожари;

-пожарогасителни прахове.

чл.136, т.3 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане пенообразуватели
(doc 66kb)

Искане прахове
(doc 61kb)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.4.

Извършване на изпитвания на лични предпазни средства по договор за определяне на :
- обувки;
- ръкавици за защита от термични рискове (топлина и/или огън)

чл.136, т.3 от ЗМВР

Съгласно договор

(doc 43k) Искане

Искане
(doc 43k)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.5.

Извършване на изпитвания по договор за определяне на пламна температура в открит и закрит тигел и температура на запалимост на материали течни (извън обхвата на акредитация)

чл.136, т.3 от ЗМВР

Съгласно договор

(doc 41k) Искане

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.6. Извършване на изпитване по договор за определяне долна концентрационна граница на възпламеняване (ДКГВ) на прахови смеси чл.136, т.1 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 40k)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

13.

Издаване на експертна справка по договор за наличие на леснозапалими и горими течности и за наличие на електрическо късо съединение по открито положени медни проводници по искане на физически и юридически лица

Чл.72 от ПУДМВР

 

(лесно запалими течности и горими течности)

Съгласно договор

Искане за изследване
(doc 43k)

Искане за експертиза
(doc 43k)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

14. Издаване на протокол за класификация на продукти по отношение на устойчивостта и/или реакцията им на огън чл.136, т. 5 от ЗМВР
14.1.

Издаване на протокол за класификация по реакция на огън по БДС EN 13501-1

чл.136, т.1 и т.5от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
14.2.

Издаване на протокол за класификация по огнеустойчивост по БДС EN 13501-2

чл.136, т.1 и т.5от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

 

Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
14.3.

Издаване на протокол за класификация на вентилационни системи по БДС EN 13501-3

чл.136, т.1 и т.5от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

15.

Извършване на оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене

чл. 17, ал.2, т.5 от ЗМВР

Съгласно чл.17, ал. 8 от ЗМВР

Искане
(doc 72k)

Искане за вписване
(doc 70k)
(заискането за вписванене се дължи държавна такса)

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такс