МВР

ОД София

 

Процедура по издаване и подновяване на разрешения на търговци и юридически лица с нестопанска цел

15 апр 2013

І. Необходими документи за издаване на разрешения за придобиване
на огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) на физически и юридически
лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, и
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел:
1. Заявление по образец до директора на ГД “Национална полиция” - МВР,
съответно до началника на РУ “Полиция” по местонахождението на обекта за
съхранение, в което се посочва:
 - начина на придобиване (чрез закупуване, дарение, замяна или по
наследство);
 - основателна причина за издаване на разрешението (в случаите на
закупуване, дарение и замяна);
 - видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
2. Ксерокопие от единен идентификационен код - ЕИК (когато са регистрирани
по реда на Търговския закон), или оригинал или заверено копие от удостоверение за
актуалното състояние на търговската регистрация (когато не са се пререгистрирали
в срока по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския
регистър), или ксерокопие от удостоверението за вписване в регистъра по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, или ксерокопие от удостоверението за
вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата
държава членка на Европейския съюз - в легализиран превод на български език;
3. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното
законодателство на другата държава, удостоверяващо, че отговорното лице,
управителят/управителите или членовете на управителните органи на юридическите
лица не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер (оригинал);
4. Документ от Националната следствена служба (Окръжна следствена служба)
или съответен документ по националното законодателство на другата държава,
удостоверяващ, че срещу отговорното лице, управителят/управителите или
членовете на управителните органи на юридическите лица няма образувано
наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (оригинал);
5. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че отговорното
лице, управителят/управителите или членовете на управителните органи на
юридическите лица не страдат от психически разстройства (оригинал);
6. Диплома за завършено основно образование на отговорното лице;
7. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях ще се съхраняват в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със
секретно заключващо се устройство или в отделно помещение с врата със секретно
заключващо се устройство и входна метална врата (когато огнестрелните оръжия и
боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси), а при складове за
съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси - с осигурена денонощна
въоръжена физическа охрана на обектите или СОТ;
8. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях имат нанесена уникална маркировка, която включва името на производителя,
държавата или адреса на производствения обект, серийния номер и годината на
производство или цифровия или буквено-цифровия код, позволяващ да се
идентифицира държавата на производство, нанесени върху основен компонент на
огнестрелното оръжие;
9. Документ за платена държавна такса (100 лв. – такса за придобиване на
ООБ);
10. Други документи в подкрепа на мотивите за придобиване на ООБ (при необходимост).
 Огнестрелни оръжия и боеприпаси могат да се придобиват, чрез закупуване,
дарение, замяна, по наследство или чрез награда.
* В случаите на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, чрез
наследство и замяна в заявлението се посочва информация за името и адреса на
наследодателя или прехвърлителя, а при придобиване на ООБ по наследство,
дарение и награда се представят и съответните документи, удостоверяващи
наследяването, дарението или наградата.
* При наследяване на вещите, наследникът в 14-дневен срок от приемане на
наследството подава заявление за издаване на разрешение за придобиване, а в
случай на мотивиран отказ, предоставя огнестрелните оръжия и/или боеприпасите
за тях на полицейските органи за съхранение, незабавно след получаване на
решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността
върху тях на лице, получило разрешение за придобиване в срок до една година от
влизането в сила на решението за отказ.
* Когато огнестрелното оръжие е придобито като награда, заповедта за
награждаване замества разрешението за придобиване.
 Лицата, придобили огнестрелно оръжие и боеприпаси за него в срок до два
месеца от издаване на разрешението за придобиване, подават заявление за
получаване на разрешение за съхранение.
* Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно
оръжие (пистолет и револвер), ги предоставят за прострелване в срок до седем
дни от датата на придобиване, след представяне на документ за платена държавна
такса от 10 лв. за прострелка на огнестрелното оръжие (не се прилага при
придобиване за културни цели и колекциониране, при които в 14-дневен срок ООБ
се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение).
* Лицата, придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга
държава членка на Европейския съюз, са длъжни в 7-дневен срок от датата на
влизане на територията на Република България да предадат на органите на МВР
придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, ако не притежават
разрешение за съхранение, до получаване на съответното разрешение, а когато са
получили съответните разрешения, те уведомяват органите на МВР в 7-дневен срок
от датата на влизане на територията на Република България за вписване на
обстоятелството в издадените разрешения.

ІІ. Разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях се издават на лицата, получили разрешение за придобиване от директора на ГД
“Национална полиция” - МВР, съответно от началника на РУ “Полиция” - по
местонахождението на обекта за съхранение, след подаване на заявление по
образец, към което се прилагат:
 - копие на полученото разрешение за придобиване;
 - документ, удостоверяващ собствеността върху придобитите огнестрелни
оръжия и боеприпаси;
 - протокол от комисията, утвърдила мястото на съхранение;
 - разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ,
издаден по реда на Закона за устройство на територията (в случаите, които лицата
разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях);
 - документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите (в
случаите, които лицата разполагат със складове за съхранение на огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях);
 - паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за
тях (в случаите, които лицата разполагат със складове за съхранение на
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях);
 - копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност, а когато охраната на
складовете ще се осъществява от служители на лицето (при звено за самоохрана) се
представя копие от удостоверението за регистрация, издадено по реда на Закона за
частната охранителна дейност, или копие от договор за извършване на охранителна
дейност чрез СОТ (в случаите, които лицата разполагат със складове за съхранение
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях).
 - документ за платена държавна такса (300 лв. – такса за съхранение на ООБ).
* Придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси от търговци и юридически
лица с нестопанска цел се съхранява в метални каси, неподвижно закрепени,
снабдени със секретно заключващи се устройства, а когато не могат да се поберат в
металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно
заключващо се устройство и входна метална врата.
* Лицата, получили разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и
боеприпаси, когато разполагат със складове за съхранение, осигуряват денонощна
въоръжена физическа охрана на обектите или СОТ.

ІІІ. Разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия се
издават от директора на ГД “Национална полиция” - МВР, съответно от началника
на РУ “Полиция” - по постоянния им адрес, в едномесечен срок от получаване на
разрешението за съхранение, след подаване на заявление по образец, към което се
прилагат:
 - удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие на отговорното лице;
 - удостоверение за технически преглед на огнестрелното оръжие,
удостоверяващ техническата му годност за употреба (не се изисква при
новозакупено огнестрелно оръжие);
 - документ за платена държавна такса (20 лв. – такса за носене на ООБ);
 - 2 снимки (с размер 3/4 см.).
* Когато лицата са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон и
имат предмет на дейност охрана, техните служители, получили разрешение за
носене и употреба, при осъществяване на охранителна дейност могат да носят само
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели. През останалото време
огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват в обектите, посочени в
разрешението за съхранение.

ІV. Срокове за разглеждане на заявленията и издаване на разрешения
за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси:
 Компетентният орган се произнася по заявлението на лицето в едномесечен
срок от неговото подаване. Ако кандидатът отговаря на законовите изисквания и е
доказал необходимостта от придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси
получава разрешение за съответната дейност. В противен случай получава писмен
мотивиран отказ, който може да бъде обжалван в 14-дневен срок по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
 При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия, компетентния орган уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-
дневен срок за отстраняването им, в който горепосочения срок за произнасяне спира
да тече. В случай, че пропуските не бъдат отстранени в дадения допълнителен срок,
производството по издаване на разрешението се прекратява.

V. Подновяване на разрешенията и срокове на валидност:
1. Разрешенията се издават:
- за срок 5 години - за съхранение, носене и употреба на ООБ;
- за срок 3 месеца - за придобиване на ООБ (важат еднократно в тримесечния срок).
2. Разрешенията за съхранение, носене и употреба на ООБ могат да се
подновяват за същия срок, като се прилагат документите, необходими при
първоначално придобиване на огнестрелно оръжие, които се представят в срок:
тридесет дни преди изтичането на срока на разрешенията.
* При мотивиран отказ за подновяване на разрешения за съхранение, носене и
употреба, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се изземват с протокол (по
образец) от полицейските органи, незабавно след връчване на решението за отказ.
Собственикът на изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице,
получило разрешение за придобиване в срок до една година от влизането в сила
на решението за отказ.
* При изтичане срока на разрешенията за съхранение, носене и употреба, в
случай, че същите не са били подновени, огнестрелните оръжия и боеприпасите за
тях се изземват с протокол (по образец) от полицейските органи и се съхраняват до
подновяване на съответното разрешение или до прехвърляне на собствеността върху
тях на лице, получило разрешение за придобиване, за срок не по-дълъг от една
година. Нарушителят носи и наказателна отговорност.

 

 

 

 23 май 2017 | 17:16