МВР

ОД София

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

15 апр 2013

I. Общи положения:
1. Стреля се само с технически изправни огнестрелни оръжия.
2. За стрелба с всяко огнестрелно оръжие се използват само
боеприпаси ,за които то е конструктивно предназначено.
3. Всяко огнестрелно оръжие, преди да бъде проверено, се счита за
заредено и с освободен предпазител.
4. Показалецът на стрелящата ръка се поставя върху спусъка
непосредствено преди изстрела. Във всички други моменти той трябва да е
поставен извън спусковата скоба.
5. Никога не се насочва огнестрелно оръжие към човек независимо
от увереността, че то е празно. Това е допустимо само при намерение и право
той да бъде прострелян.
6. Оръжието се проверява за наличието на патрон в патронника на
цевта в следната последователност:
 а) показалецът на стрелящата ръка е извън спусковата скоба и е поставен
по нейното протежение;
 б) отделя се пълнителят;
 в) при освободен предпазител се отваря затворният блок и задължително
се оглежда патронникът на цевта за наличието в него на патрон;
 г) оръжието се насочва в безопасна посока и се прави контролно
спускане.
7. Забранява се гледането отпред в цевта на оръжие със затворен
затвор , което не е проверено за наличие на боеприпаси.
8. При зареждане на всяко оръжие цевта трябва да е насочена в
безопасна посока съобразно обстановката, а на територията на стрелбище –
към мишените. Показалецът трябва да е извън спусковата скоба.
9. Засечки при стрелба се отстраняват в следната последователност:
оръжието се държи насочено в безопасна посока; изваждат се показалецът от
спусковата скоба, пълнителят от оръжието и накрая патронът от
патронника на цевта.
10. При стрелба с две ръце с пистолет палецът на нестрелящата
ръка не трябва да е зад затвора на оръжието, а да е поставен върху или до
палеца на стрелящата, за да не бъде контузен.
11. Забранява се да се предава заредено оръжие от едно лице на
друго без поставен предпазител. При предаване на оръжие от едно лице на
друго предаващият съобщава високо и ясно дали оръжието е празно,
заредено или пълно.12. Никога не се подава оръжие на друго лице с насочена към него
или към подаващия цев. Дори оръжието да е празно цевта трябва да сочи в
безопасна посока.
13. Стрелбата по цел, намираща се над бетон, камък, лед и вода, е
опасна, защото може да доведе до рикошети на куршумите или сачмите.

II. На територията на стрелбище:
14. Лица, които не познават правилата за безопасност при боравене
с огнестрелно оръжие и боеприпаси, не се допускат до стрелба.
15. До стрелба с бойно огнестрелно оръжие срещу заплащане се
допускат само лица, навършили 18-годишна възраст, които предварително
са били инструктирани за тези правила за безопасност при боравене с
огнестрелно оръжие от съответното длъжностно лице на стрелбището.
16. Не се допускат до стрелба лица в нетрезво състояние, под
влияние на наркотични вещества или с явно психическо разстройство.
17. Забранява се продажбата и консумацията на алкохол на
територията на стрелбища.
18. За всяко стрелбище, съобразно конструктивните му особености ,
се изготвя заповед относно специфичните правила за безопасност при
провеждането на стрелби с посочени в нея длъжностни лица.
19. При стрелба по метални мишени се забранява обстрелването им
от дистанция по-малка от 7 м.
20. Стрелба може да се провежда само в присъствието на треньор,
инструктор, преподавател или друго длъжностно лице, посочено в
заповедта по т. 18.
21. Ръководителят на стрелбата има право да отстранява от
огневата линия всяко лице при нарушаване на правилата за безопасност при
боравене с огнестрелно оръжие.
22. Осигуряват се антифони за стрелящите и персонала на
стрелбището за защита на слуховия апарат. Препоръчва се използването и
на защитни очила (по възможност със странични предпазители) за избягване
на нараняванията от изхвърлени гилзи, барутни частици, камъчета и др.
23. Оръжието се изважда от кобура, калъфа или транспортния
куфар само на определените за това места.
24. Оръжието се насочва единствено от огневата линия към целта.
Забранено е насочването му встрани и назад.
25. Влизането и излизането от огневата линия става само с
разрешение на ръководещия стрелбата.
26. Стрелба може да се води след командата "огън" до командата
"прекрати стрелбата".
27. При команда "прекрати стрелбата" всички стрелящи трябва да
спрат да стрелят и да изпразнят оръжията си.28. Ако по време на стрелбата с пистолет или револвер се налага
кратка почивка, задължително показалецът се изважда от спусковата скоба.
Ръката с оръжието се сваля до ъгъл от около 45° спрямо тялото или се опира
на плота, ако има такъв. Абсолютно недопустимо е насочването на
оръжието към краката или пода на стрелбището непосредствено пред
стрелящите.
29. След приключване на стрелбата оръжието се изпразва в
следната последователност:
 а) отделя се пълнителят, а при револверите се спуска барабанът и се
изваждат гилзите;
 б) проверява се за наличието на патрон в патронника на цевта на
пистолетите и пушките;
 в) прави се контролно спускане, като оръжието е насочено към мишените
 г) оръжието се поставя на предпазител и се полага според установения
ред на стрелбището на плота, на земята или на съответните масички с
насочена към линията на мишените цев или се прибира в кобура или
транспортния куфар.
30. Мишените се проверяват и гилзите се събират само след като
всички стрелящи са проверили и положили своите оръжия и е подадена
команда от ръководещия стрелбата.
31. Ако стрелящият счита, че не може сам да отстрани засечка, е
необходимо да държи насочено оръжието към линията на мишените с
изваден от спусковата скоба показалец и с вдигане на свободната си ръка да
сигнализира на ръководителя на стрелбата.

III. При използване на оръжие в населени места:
32. Забранява се стрелбата с бойни патрони в движение от превозни
средства в населени места.
33. Забранява се даването на предупредителен изстрел във въздуха
с бойни патрони в населени места.
34. Предпазителят на зареденото оръжие се освобождава
непосредствено преди стрелбата.
35. Със заредено оръжие без поставен предпазител не се влиза и
излиза от автомобили, не се преодоляват препятствия.
36. Когато служители от фирми, извършващи охранителна дейност,
изпълняват служебните си задължения на мотоциклети или коне, личното
им оръжие, при конструктивна възможност, трябва да бъде прикрепено към
колана посредством пистолетно ремъче.
37. При стрелба от бойниците на бронирани автомобили
предпазителят се освобождава и оръжието се зарежда само след като цевта е
извадена извън бойницата и стои стабилно в нея. Произвеждането на изстрел в купето на брониран автомобил може да има изключително тежки
последици за хората , намиращи се вътре.
38. При движение с оръжие в ръка показалецът трябва да бъде
изваден от спусковата скоба и оръжието да бъде насочено в безопасна посока.
39. Пробивната способност на куршумите, облечени с цяла ризница,
е голяма. При стрелба от къси дистанции те почти никога не остават в
тялото на лицето, срещу което се използват. Раневият канал има входящ и
изходящ отвор, затова винаги задължително се преценява какво има зад
лицето, което ще бъде обстрелвано, дали там няма странични лица, които
да бъдат ранени или убити.
40. Пистолет за охрана и самоохрана се носи в кобур по тялото без
патрон в цевта.
41. Забранено е оръжие да се оставя без надзор в паркирани
автомобили и на места, до които имат достъп странични лица.
42. След престрелка, ако опасността е преминала и нищо вече не
застрашава живота на стрелящия или на други лица, задължително се
обезопасява оръжието. То се поставя на предпазител, а пистолетите и
револверите освен това се прибират в кобура!
43. Прави се необходимото за своевременно оказване на медицинска
помощ на ранените. До идването на линейка по възможност се поставят
пристягащи превръзки, за да се спре кръвотечението.
44. Веднага се уведомяват органите на полицията и се вземат мерки
за запазване на местопроизшествието.

 

 

 23 май 2017 | 17:16