МВР

ОД Смолян

 

КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

05 окт 2010

От 15 февруари 2008 г. влeзe в сила Наредба № IЗ-1959 (Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.11 от 4 Февруари 2011г) за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат. Тя отменя Наредба І-139/ 2002 г.  Новата наредба предвижда строги санкции за ползване на антирадари;  за управление на МПС,  след употреба на алкохол и за водачи, които откажат да бъдат проверени за употреба на алкохол и упойващи вещества.

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки
 
1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1 ЗДвП)- 10 к.т.;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) - 13 к.т.;
3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) - 12 к.т.
4. за управление на МПС без притежаване на съответното свидетелство за управление или когато то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 ЗДвП (чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 и предл. 2, алт.1 ЗДвП) - 6 к.т.;
5. за неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или невземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179. ал. 1, т. 1 ЗДвП) - 5 к.т.;
6. за управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване (чл. 179, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 5 к.т.;
7. за неспазване на сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5 ЗДвП) - 5 к.т.;
8. за неспазване на правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или за управление на технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4 ЗДвП, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 180, ал. 1, т. 1 ЗДвП) - 5 к.т.;
9. за нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство или на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 1 и предл. 2 ЗДвП) - 5 к.т.;
10. за използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на МПС (чл. 181, т. 2 ЗДвП) - 10 к.т.;
11. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
16. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 ЗДвП) - 7 к.т.;
17. за навлизане след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или за движение в забранената посока на еднопосочен път (чл. 183, ал. 3, т. 5 ЗДвП) - 4 к.т.;
18. за неправилно изпреварване, когато не създава опасност за движението (чл. 183, ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 4 к.т.;
19. за неправилно преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 4, т. 1 ЗДвП) - 8 к.т.;
20. за неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус (чл. 183, ал. 4, т. 2 ЗДвП) - 8 к.т.;
21. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 4, т. 3 ЗДвП) - 8 к.т.;
22. за използване на мобилен телефон от водача по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) - 6 к.т.;
23. за неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) - 8 к.т.;
24. за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) - 4 к.т.;
25. за престояване или паркиране, като втори ред, в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) - 6 к.т.
(2) За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 4 к.т.

 

Отнемане на точки, загуба на правоспособност
 
Първоначалният максимален размер на контролните точки, отразени в контролния талон на водача е 39, независимо от опита му зад волана.
Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление за констатирано нарушение.
При налагане на наказания за нарушенията, посочени в Наредба ІЗ-1959, в наказателното постановление се отбелязват броя на отнетите и броя на оставащите контролни точки.
 
Еднократно не се отнемат контролни точки  на водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания". Такъв талон се издава на водач, който няма наказания за нарушения на правилата за движение от първоначално придобиване на праводпособност и има стаж не по-малко от 6 г., считано от 15.10.2002 г.
Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно свидетелството си за управление в сектор "Пътна полиция". При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат, като му налага и парична санкция.
Информация за броя на наличните контролни точки се предоставя след подаване на заявление от водача на МПС и след заплащане на държавна такса.

 

Възстановяване на отнетите точки
 
Лице, което е загубило правоспособност, може да я възстанови чрез полагане на изпит, но не по-рано от 6 месеца след датата, на която е предал доброволно свидетелството си или същото му е било иззето от контролните органи.
 
Възстановяване на отнети точки чрез допълнително обучение:
Ако желае да възстанови отнетите му за нарушения контролни точки, преди да е изчерпал определения лимит от 39 точки, водачът може да премине допълнително обучение, като получи за това официален документ и го представи в съответната служба на МВР. Водачът може да възстанови контролни точки по този ред само веднъж в рамките на една година. Броят на възстановените по този ред точки не може да надвишава една трета от първоначалния лимит / т.е. 13 точки/, а сборът на наличните и възстановени точки не може да надхвърля този лимит.  

 Възстановяване на отнетите точки по служебен ред за пълна дисциплинираност:
Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение,  за което на водача са били отнети контролни точки.

 

 18 май 2020 | 17:37