МВР

ОД Смолян

 

14 мар 2023

Звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Смолян ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание

 

В седмицата преди 02 април 2023 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.   

 Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:         

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 31 март 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо: 

1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР, РУ и участък към РУ за дните от 28 март до 01 април 2023 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 02 април 2023 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 01.04.2023 г. (събота) и на 02.04.2023 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР. 

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.   

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 02 АПРИЛ 2023 Г.

Отчет за дейността на ОДМВР Смолян през изминалата 2022 година.

Традиционно ниски нива на престъпност и висок процент разкриваемост на извършителите на криминални престъпления отчете ОДМВР-Смолян за работата си през 2022г.


В присъствието на министъра на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев, зам.-главния секретар на МВР – гл.комисар Станимир Станев, областния управител на област Смолян – г-н Стефан Сабрутев, кметове на общини, представители на Окръжна прокуратура – Смолян, Административен съд – Смолян, Районна прокуратура – Смолян, РДГП, ТДНС, ОДПБЗН и ръководния състав на ОДМВР – Смолян бяха отчетени резултатите от работата в борбата с престъпността и осигуряване на добър обществен ред на територията на областта през 2022г.

През 2022 г. статистическите данни отново отчитат ниска криминална престъпност на територията обслужвана от ОДМВР – Смолян – едва 0,7% от регистрираните в страната криминални престъпления, които съотнесени към 100 хил. от населението са 498 престъпления при 1049 средно за страната. Криминалната активност на населението в областта е сред най-ниските за страната. 

Като цяло регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР – Смолян през 2022 г. бележат увеличение с 10,2%  в сравнение с 2021 г. В структурата на криминалната престъпност доминиращи са общоопасните престъпления, което се превръща в устойчива тенденция за обслужваната територия през последните 7 години.

Регистрираните икономически престъпления на територията на ОДМВР – Смолян през 2022 г. бележат намаление с 13%  в сравнение с 2021 г. и представляват  1% от регистрираните в страната икономически престъпления. Запазва се характера на регистрираната икономическа престъпност през 2022 г., като отново водещи са документните престъпления, следвани от престъпленията в горското стопанство.

 На фона на горните данни за през 2022 г. ОДМВР – Смолян отново се нарежда в челните места по разкриваемост на криминалните престъпления на територията на страната – разкрити са 64,7% от общия брой регистрирани престъпления (61,5% през 2021 г.) при средна за страната разкриваемост от 51,6%. С най-висока разкриваемост на територията обслужвана от областната дирекция е РУ – Девин – 74,2%, а с най-ниска РУ – Смолян – 57,7 %. Процентът на разкриваемост на престъпленията с неизвестен извършител е 47,4% спрямо 46,6% през 2021 г. В края на отчетния период на производство са 167 досъдебни производства.

Като извършители на престъпления, извършени и разкрити през 2022 г. са уличени 302 лица, а за 2021г. те са били 269 през 2021 г.

Установени като извършители по линия на криминалната престъпност през 2022 г. са 385 лица, извършили 409 престъпления (в т.ч. и престъпления, регистрирани в предишни години и разкрити през 2022 г.). От тях 27,5% са били в нетрезво състояние, 51,4% са осъждани за престъпления, 7,5% са непълнолетни и 6,2% - малолетни.

94,4% от разкритите престъпления са извършени индивидуално, а останалите 5,6% - в съучастие. Най-много престъпления са извършени от лица във възрастова граница над 40 г. (33,3% от разкритите престъпления). 10,5% от разкритите престъпления са извършени от непълнолетни лица, а 5,1% - от малолетни. 9,5% от престъпленията са извършени от лица след употреба на наркотични вещества.

По линия на икономическата престъпност през 2022 г. са разкрити 97 престъпления (регистрирани през годината и в предишни години) срещу 65 за 2021 г., като разкриваемостта за 2022 г. е 44,2%, а за предходната година е била 17,4%. От разкритите престъпления преобладават документните престъпления и престъпленията в горското стопанство.

56,7% от разкритите икономически престъпления са извършени от лица над 40 години и 28,9% от лица между 31-40 г.

- Противодействие на детската престъпност:

64 от разкритите криминални престъпления са дело на 24  малолетни и 29 непълнолетни лица. От непълнолетни лица са извършени  2 престъпления за телесна повреда, 1 грабеж, 13 кражби, 3 унищожаване и повреждане на имущество, 5 престъпления с наркотични вещества и 7 посегателства спрямо МПС.

От малолетни извършители са извършени 1 грабеж, 10 кражби, 3 унищожаване и повреждане на имущество, 2 посегателства спрямо МПС.

Приоритети и основни възможности за развитие в дейността на ОДМВР – Смолян през 2023 г., ще бъдат следните:

- ефективно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред;

- подобряване на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;

- противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и обезпечаване на сигурността на гражданите в к.к. Пампорово и туристическите центрове на обслужваната територия;

- гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност при произвеждането на избори за общински съветници и кметове през 2023 г.

- повишаване на ефективността на превантивната дейност, осъществявана от полицейските органи на МВР;

- противодействие на престъпленията, ощетяващи държавния бюджет, системата на НОИ, ТЕЛК, ВиК и РИОСВ, престъпленията в горското стопанство и корупцията;

- повишаване на ефективността в дейността по разследването на полицейските органи;

- превенцията на детската престъпност и противодействието на престъпленията, извършвани от деца и срещу деца;

- ефективна защита на границите на страната. Осъществяване на политика за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци.

- осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при бедствия и други извънредни ситуации;

- ефективно управление на ресурсите в МВР. Подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите.

 

21 фев 2023

Победители в националния конкурс „Пожарникар на годината 2022г“ – областно ниво

 

На 17.01.2023 г. със заповед на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян бяха обявени победителите в националния конкурс „Пожарникар на годината 2022г“ – областно ниво.

   Победител в категория служители на ГДПБЗН, раздел „Пожарогасителна дейност“ е мл.експерт Ваклин Инджов – командир на екип в РСПБЗН – Златоград, който е награден с „писмена похвала“. Мл. експерт Ваклин Инджов е назначен на работа през месец март на 1993 г. като ведомствен служител по ДПК към „Второ рудоуправление – Горубсо Златоград“. От 1994 г. до днес работи в дежурните екипи в направление „Пожарогасене и спасителна дейност“ в РСПБЗН Златоград. През 2007 г. участва в гасенето на горски пожар на полуостров Пелопонес в съседна Гърция. Активно участва в проведените през годините състезания по ППС с постигнати добри резултати.

Победител в категория служители на ГДПБЗН, раздел „Спасителна дейност“ е мл.инспектор Юлиян Максимов - водач на специален автомобил в РСПБЗН – Доспат, който е награден с „писмена похвала“. Младши инспектор Юлиан Максимов започва работа в РСПБЗН Доспат в началото на 2004г. От 2012г. изпълнява водолазна дейност към РДПБЗН Смолян. През септември 2022 г. участва в спасяването и евакуирането на бедстващите от наводнението в село Каравелово, община Карлово. За 2022 година участва при ликвидирането на 9 произшествия.

За победител в категорията служители на ГДПБЗН, раздел „Контролна дейност“ е инспектор Ридван Джинсов – инспектор „ДПК и ПД“ в РСПБЗН-Доспат, който е награден с „писмена похвала“. Инспектор Ридван Джинсов започва работа в РСПБЗН Доспат в началото на 2022г. Отговорен служител при изпълнение на служебните си задължения. Активно участва в подготовката на МПО „Млад огнеборец“. Отборът, който подготвя за състезанието през 2022 г. печели второ място на областно ниво. Винаги се отзовава в помощ на гражданите.

18 яну 2023

ЗА ОД НА МВР Смолян

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО