МВР

ОД Смолян

 

12 септември 2019

Анализ на състоянието на конвенционалната престъпност за територията обслужвана от ОДМВР – Смолян през месец август 2019 г.

Състояние на конвенционалната престъпност и статистиката за вида на извършените характерни и структуроопределящи престъпления за месец август 2019 г., сравнена с месец август 2018 г., както и за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г., сравнен със същият период на 2018 г., е както следва:

Регистрирани престъпления по криминална линия

Регистрирани през месец август 2019 г. са 56 броя криминални престъпления срещу 71 броя за август 2018 г. От тях разкрити са 46,4% срещу 50,7%, при средна разкриваемост за страната 29,5%. През месец август са разкрити и 16 криминални престъпления от предишен период, срещу 13 за същия месец на 2018 г.

За периода от началото на годината до 31.08.2019г. са регистрирани 425 броя криминални престъпления срещу 439 броя за същият период на 2018 г. От тях разкрити са 62,6% срещу 54,9% за 2018 г., при средна разкриваемост за страната 43,3%.

             Престъпления против личността през месец август 2019 г. – 4 срещу 3 за същия период на 2018 г. Няма регистрирани престъпления за убийство, изнасилване. Регистрирано е 1 престъпление за блудство, срещу 0 за сравнителния период на 2018 г. Регистрирани са 3 телесни повреди срещу същия брой за 2018 г.

От началото на годината до 31.08.2019 г. престъпления против личността са 34 броя престъпления срещу 23 за 2018 г., от които убийство – 1 (1), опит за убийство – 1 (1), блудство - 2 (0), изнасилване - 2 (0).

Престъпления против собствеността през месец август 2019 г.  – 10 срещу 16 за същия период на 2018 г., с процент на разкриваемост – 50% срещу 56,3%. По РУ престъпленията против собствеността се разпределят, както следва: РУ – Девин – 3 (1), РУ – Златоград – 0 (1), РУ – Мадан – 1 (3), РУ – Смолян – 5 (8) и РУ – Чепеларе – 1 (3). През месец август са разкрити 5 престъпления против собствеността регистрирани в предишен период, срещу 2 за сравнителния период на 2018 г.

Регистрираните през отчетния месец кражби са 7 броя и съставляват 12,5% от всички регистрирани престъпления. През същия период на миналата година кражбите са били също 7 и са съставлявали 9,9% от всички престъпления по криминална линия. По място на извършване, кражбите се разпределят, както следва: в град Смолян 4 срещу 2, в останалите градове от областта –  2 броя срещу 2, в селата – 1 срещу 2 и извън населено място – 0 срещу 1.

Няма регистрирани грабежи и измами, като за същия период на 2018г. измамите са били две. Регистрирани са два случая на унищожаване и повреждане на имущество срещу 4 за същия период на 2018г.  

От началото на годината до 31.08.2019 г. престъпления против собствеността са 138 срещу 137 за 2018 г., от които кражби – 94 (73), грабежи – 2 (1), измами – 8 (14)

Общоопасните престъпления през месец август 2019 г. са 35 срещу 43. От тях: противозаконно отнемане на МПС – 1, за същия период на 2018г. няма регистрирани такива. Престъпления, свързани с наркотици – 5, за същия период на 2018г. са 7.  Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози – регистрирани са шест случая, а за 2018г. те са били 2. Няма регистрирани палежи и престъпления, свързани с незаконно притежаване на взривни вещества, оръжие и боеприпаси.

От всички регистрирани през месеца престъпления 20 (35,7%) са престъпленията по транспорта, които са и с най-голям дял. През същия период на 2018 г. престъпленията по транспорта са били 26 и са съставлявали 36,6% от всички криминални престъпления.

От началото на годината до 31.08.2019 г. общоопасните престъпления са 220 броя криминални престъпления срещу 243 броя за същият период на 2018 г., от които престъпления свързани с наркотици – 48 (51), палежи – 7 (9) и противозаконно отнемане на МПС – 6 (3).

Най-малък брой на регистрирани престъпления по криминална линия през месец август 2019 г. са извършени на територията обслужвана от РУ – Златоград – 6 броя, а най-голям е броят на регистрираните престъпления на територията на РУ – Смолян – 21 броя. През месец август се забелязва намаление на броя на регистрираните престъпления по тази линия в: РУ – Девин – 11 (16), РУ – Златоград – 6 (7), РУ – Мадан – 8 (12), РУ – Смолян – 21 (26). В  РУ – Чепеларе - 10 (9) се забелязва увеличение.

Установени като извършители по линия на криминалната престъпност от началото на годината до 31.08.2019 г. са 322 лица, извършили 316 престъпления (в т.ч. и престъпления, регистрирани в предишни години и разкрити през 2019 г.). Близо една трета от установените извършители са били в нетрезво състояние, 55,3% са осъждани за престъпления, 10,6% са непълнолетни и 2,8% - малолетни. Най-много престъпления са извършени от лица във възрастова граница 18-30 г. (38,3% от разкритите престъпления). 8,9% от разкритите престъпления са извършени от непълнолетни лица, а 1,6% - от малолетни. 35 от престъпленията са извършени от лица след употреба на наркотични вещества.

Общият брой на потърпевшите лица от началото на годината до 31.08.2019 г. е 103 броя, като за същия период на 2018 г., потърпевшите лица са 122 броя.

Регистрирани престъпления по икономическа линия

През месец август 2019 г. са регистрирани 4 икономически престъпления срещу 7 за сравнителния период на 2018 г. Няма разкрити от регистрираните престъпления за отчетния период, като за същия период на 2018 г. процентът на разкриваемост е 14,3%. Средната разкриваемост за страната е 15,7%. През месец август са разкрити 3 икономически престъпления от предишен период срещу същия брой за август на 2018 г.

За периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. са регистрирани 55 броя икономически престъпления срещу 78 броя за същият период на 2018 г. От тях разкрити са 12,7% срещу 15,4%, при средна разкриваемост за страната 27,5%.

През месец август 2019 г. е установен 1 случай на престъпление, свързано с търговията и държането на акцизни стоки без бандерол срещу 6 случаи за същия период на 2018 г.

През месец август 2019 г. на обслужваната от ОДМВР – Смолян територия са извършени общо 40 нарушения на обществения ред, като най-много са противообществените прояви на територията на РУ – Смолян – 21 броя, РУ – Мадан – 8 броя, РУ – Девин – 8 броя, РУ – Чепеларе – 2 броя и РУ – Златоград – 1 брой. 23 броя от противообществените прояви са извършени в светлата част и 17 броя в тъмната част на денонощието, като в градовете в областта са извършени 30, а в селата 10 нарушения на обществения ред.

Като цяло нарушенията се изразяват в отправяне на обиди, закани, скандали, нарушение на нощната тишина, непристойни действия, сбивания, улична търговия извън определените за това места, просия и други.

По дни от седмицата са разпределени, както следва: понеделник -  10 бр.; вторник -        8 бр.; сряда - 5 бр.; четвъртък -     4 бр.; петък - 6 бр.; събота - 3 бр.; неделя - 4 бр.

На обслужваната територия от ОДМВР – Смолян липсват противообществени прояви, извършени при провеждане на масови мероприятия.

Изводи, тенденции, прогнози и предложения

Имайки предвид отчетените резултати, видно от статистическите таблици и на базата на направения анализ на конвенционалната престъпност за изминалия месец август 2019 г. в сравнение с месец август 2018 г. могат да се направят следните изводи:

 • Изводи:
 • регистрираната конвенционална престъпност на обслужваната територия е сред най – ниските в страната;
 • регистрираните криминални престъпления през месец август са по-малко 56 (71 за август 2018 г.);
 • през отчетния период се е повишил процента на разкриваемост на регистрираните криминални престъпления на 46,4% срещу 50,7%, при средна разкриваемост за страната 29,5%;
 • запазва се броя на кражбите 7 (7 за август 2018 г.);
 • през отчетния период няма регистрирани грабежи (0 за август 2018 г.)
 • няма регистрирани измами (2 за август 2018 г.);
 • намалял е броя на регистрираните престъпленията с наркотични вещества 5 (7 за август 2018 г.), увеличен е броя на регистрираните престъпления за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози – 6(2 за август 2018 г.);
 • регистриран е 1 брой ПЗО на МПС (0 за август 2018 г.);
 • няма регистрирани палежи (0 за август 2018 г.);
 • няма регистрирани престъпления, свързани с незаконно притежание на взривни вещества, оръжия и боеприпаси (0 за август 2018 г.);
 • не се наблюдава влошаване на оперативната обстановка в конкретно населено място или в обслужвана територия от РУ.
Изображения

 12 септември 2019 | 14:28