МВР

ОД Смолян

 

Търг с явно наддаване за продажба на употребявани, извън щатни МПС и друга техника.

18 юли 2019

ОД МВР –Смолян, на основание чл.2, ал.2 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява търг с явно надаване за продажба на употребявана служебна техника (материални активи), както следва:

1.Мотоциклети – 8 броя с начална цена - 50 лева.

2.Леки автомобили – 16 броя  с начална цена от 250 ÷ 400 лева.

3.Специализирани автомобили – 4 броя с начална цена от 500÷ 2500 лева.

4. Товарни автомобили – 2 брой с начална цена от 2000 ÷ 2500 лева.

5. Дизелови агрегати – 2 броя с начална цена от 700 ÷ 1000 лева.

Пълен списък на посочената по-горе употребявани материални активи ще бъде изложен на видно място в сградите на ОДМВР-Смолян, бул.”България”№67 и на интернет страницата на ОДМВР –Смолян.

Обявените цени са без ДДС.

Всички разходи по прехвърлянето на собствеността и пререгистрацията на МПС са за сметка на купувача.

Търга ще се проведат в сградата  на ОДМВР –Смолян,   бул. България 67 (голямата зала) на 01.08.2019 г. от 09,30 часа.

Материалните активи ще бъдат на разположение за оглед в двора на РУ – Смолян, ул. Константин Иречек“ №1 от 10,00 ÷ 16,00 часа, за времето от 24.07.2019г. до 26.07.2019г.

Всеки кандидат участва в търга лично или чрез упълномощено лице.

Желаещите да участват в търга следва да подадат заявление за участие в деловодството на ОДМВР –Смолян най-късно до 16,00ч. на 30.07.2019г., като приложат оригинален документ за внесен депозит.

Желаещите да участват в търга следва да внесат депозитна вноска по набирателната сметка на ОДМВР Смолян, IBAN BG95STSA93003300671894, BIC STSABGSF,  банка ДСК или в касата на ОД на МВР-Смолян, бул.”България” № 67 до 30.07.2019г.  в размер на 10% от началната тръжна цена на материалния актив, който желае да закупи.

На неспечелилите търга участници, внесения депозит се връща.

За справки:тел.0301/35356, 00301/35215


Прикачени документи Заповед - 8121з-808/17.07.2019 г.   (pdf - 1,74MB) - 18 юли 2019 14:30
Списък с МПС и друга техника подлежаща на продажба   (pdf - 273,00KB) - 18 юли 2019 15:07
Протокол за проведен търг за продажба на МПС и друга техника   (pdf - 2,19MB) - 07 авг 2019 16:42

 07 август 2019 | 16:44