МВР

ОД Смолян

 

Втори търг с явно наддаване за продажба на употребявани, извън щатни МПС и друга техника.

12 сеп 2019

ОД МВР –Смолян, на основание чл.2, ал.2 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, обявява втори търг с явно надаване за продажба на употребявана служебна техника (материални активи), както следва:

1.Мотоциклети – 3 броя с начална цена - 40 лева.

2.Леки автомобили – 12 броя с начална цена от 200 ÷ 320 лева.

3.Специализирани автомобили – 2 броя с начална цена от 640÷ 2000 лева.

4. Товарни автомобили – 2 брой с начална цена от 1600 ÷ 2000 лева.

5. Нафтови горелки – 3 броя с начална цена от 48,00 лева

Пълен списък на посочената по-горе употребявани материални активи ще бъде изложен на видно място в сградите на ОДМВР-Смолян, бул.”България”№ 67 и на интернет страницата на ОДМВР –Смолян.

  • Обявените цени са без ДДС.
  • Всички разходи по прехвърлянето на собствеността и пререгистрацията на МПС са за сметка на купувача.
  • Търга ще се проведе в сградата  на ОДМВР –Смолян,   бул. България 67 (голямата зала) на 25.09.2019 г. от 09,30 часа.
  • Материалните активи ще бъдат на разположение за оглед в двора на РУ – Смолян, ул. Константин Иречек“ №1 от 10,00 ÷ 16,00 часа, за времето от 16.09.2019г. до 18.09.2019г.
  • Всеки кандидат участва в търга лично или чрез упълномощено лице.
  • Желаещите да участват в търга следва да подадат заявление за участие в деловодството на ОДМВР –Смолян най-късно до 15,00ч. на 20.09.2019г., като приложат оригинален документ за внесен депозит.
  • Желаещите да участват в търга следва да внесат депозитна вноска по набирателната сметка на ОДМВР Смолян, IBAN BG95STSA93003300671894, BIC STSABGSF, банка ДСК или в касата на ОД на МВР-Смолян, бул.”България” № 67 до 20.09.2019г.  в размер на 10% от началната тръжна цена на материалния актив, който желае да закупи.

На неспечелилите търга участници, внесения депозит се връща.

За справки:тел.0301/35359, 0301/35354, GSM 0879 996998

 

Прикачени документи Заповед 8121з-986 за ІІ-ри търг   (pdf - 1,11MB) - 12 сеп 2019 14:37
Списък на техниката подлежаща на продажба - Втори търг   (pdf - 235,00KB) - 12 сеп 2019 15:00

 12 септември 2019 | 15:01