МВР

ОД Смолян

 

Публична покана със предмет „Следгаранционно техническо обслужване, текущ и авариен ремонт на служебните моторни превозни средства (МПС), числящи се към ОД МВР – Смолян, а така също и доставка на необходимите за целта резервни части, агрега...

14 апр 2016

Протокол за оценка (pdf, 1.8MB)

Публична покана (pdf 596kb)

Документация (doc 40kb)

Образец 1 - оферта (doc 33kb)

Образец 2 - представяне на участник (doc 39kb)

Образец 3 - техническо предложение (doc 44kb)

Образец 4 - ценово предложение (doc 33kb)

Образец 5 - проект на договор (doc 35kb)

Образец 6 - декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 (doc 44kb)

Приложение 1 - минимални условия и изисквания към участника (doc 29kb)

Приложение 2 - техническа спецификация (doc 108kb)

Приложение 3 - методика за определяне на комплексната оценка на офертите (doc 39K)

Приложение 4 - техническа спецификация към ценово предложение (xls 120kb)

 

 04 януари 2018 | 09:16