МВР

ОД Смолян

 

Следгаранционно техническо обслужване, текущ и авариен ремонт на служебните моторни превозни средства (МПС), числящи се към ОД МВР – Смолян и доставка на необходимите за целта резервни части, агрегати, материали и консумативи

21 мар 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 21.03.2018 год.
Пореден номер: 3/2018

Съобщение  25.04.2018
Протокол за класиране 25.04.2018
Информация за удължаване на срока на поръчката 05.04.2018
Информация в АОП за публикувана обява 21.03.2018

ОБЯВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Приложение № 1 - Техническа спецификация
Приложение № 2 - Оферта на участника
Приложение № 3 - Списък на документите, съдаржащи се в офертата
Приложение № 4 - Техническо предложение
Приложение № 4.1-Таблица Техническа_Спецификация
Приложение № 5 - Ценово предложение
Приложение № 5.1-Таблица Основни части
Приложение № 5.2-Таблица Основни работни операции
Приложение № 6- Декларация по чл.64, ал.1, т.6 т.9
Приложение № 7 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП
Приложение № 8 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП
Приложение № 9 - Декларация по чл.3, т.8
Приложение № 10 - Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП
Приложение № 11- Декларация за подизпълнител
Приложение № 12 - Декларация за срока на валидност на офертата, оценка
Приложение № 13 - Декларация за съгласие с клаузите на договора
Приложение № 14 - Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от ЗМИП
Приложение № 15- Декларация по чл.6,ал.2 от ЗМИП
Приложение № 16- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Приложение № 17 -Проект на договор

 27 юли 2020 | 14:16