МВР

ОД Смолян

 

Подмяна на дървена дограма с PVC, подмазване и обръщане на прозорци в сгради управлявани от ОДМВР- Смолян

28 юни 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 28.06.2018 г.
Пореден номер: 4/2018

Договор по позиция №1   pdf 2.4 MB / 21.08.2018 г.
Договор по позиция №2   pdf 2.4 MB / 21.08.2018 г.
Договор по позиция №3   pdf 2.4 MB / 21.08.2018 г.

Покана за сключване на договор с Парсек Груп ЕООД  pdf, 454K / 07.08.2018 г.
Пoкана за сключване на договор с ДЗЗД Дани инфрастрой  pdf, 448K / 07.08.2018 г.
Протокол-класиране pdf, 930K / 26.07.2018 г.
Обява в АОП pdf, 364K
Обява 345000-5433 - pdf, 377KB
ДОКУМЕНТАЦИЯ (общи условия)-2018 - pdf, 501K
Количествена сметка № 1-№ 3 - xlsx, 22K
Приложение _1-Опис на представените документи - docx, 14K
Приложение _2-Техническа спецификация - docx, 38K
Приложение _3 -Оферта, с приложения - docx, 18K
     Приложение _3.1-Техническо предложение - docx, 17K
     Приложение _3.2- Декларация съгласие договор - docx, 13K
     Приложение _3.3-Декларация валидност на офертата - docx, 13K
     Приложение _3.4-Декларация за спазване на задълженията - docx, 13K
     Приложение _3.5-Декларация за оглед на обекта - docx, 13K
     Приложение _3.6-Ценово предложение - docx, 15K
Приложение _4-Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП,т.1,2,7   - docx, 25K
Приложение _5-Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП,т.3-5 - docx, 24K
Приложение _6-Декларация по чл.3, т.8 - docx, 25K
Приложение _7-Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП - docx, 21K
Приложение _8-Декларация за подизпълнител - docx, 19K
Приложение _9-Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от ЗМИП - docx, 18K
Приложение _10-Декларация по чл.6,ал.2 от ЗМИП - docx, 19K
Приложение _11-Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - docx 11K
Приложение _12 -Проект на договор - docx, 37K
Приложение _13-Представяне на участника - docx, 13K
     


     

 27 юли 2020 | 14:16