МВР

ОД Смолян

 

Издаване на временно разрешително за движение на пътно превозно средство

22 май 2020

Нормативно основание: 

Закон за движението по пътищата

Наредба № I-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства - чл.39

Неодходими документи:

  • Застраховка "Гражданска отговорност"
  • Документ за самоличност

Такси:

  • Заявление по образец - 2 лв.
  • Разрешение за временно движение - 7 лв.

Начини на плащане:

Плащане по банков път
Квитанцията за заплатена такса е поименна и се прикрепва към заявлението.

Плащане на ПОС терминал
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Банкова сметка :
IBAN:BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

 

 26 май 2020 | 11:09