МВР

ОД Смолян

 

Най-често допускани грешки при плащане на фишове и електронни фишове

22 май 2020

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. и фиш, и електронен фиш, и наказателно постановление. При погасяване на повече от едно задължение с един платежен документ е невъзможно плащанията да се отразят автоматично в системата. 
2. Преводът по една сметка едновременно на два и повече документа, всеки от които трябва да се плати по различна банкова сметка, също прави невъзможно автоматичното отразяване на плащанията в системата.  Задълженията по фишове и НП по Закона за движението по пътищата се погасяват по една банкова сметка, електронните фишове (серия "К") по Закона за движението по пътищата - по друга, а електронните фишове (серия "Г") и наказателните постановления по Кодекса за застраховането - по друга. 
3. Вместо серия и номер на фиша/електронния фиш се изписва само номерът или тези данни не се попълват изобщо, или се изписват ненужни текстове.
4. Вместо имената на нарушителя-задължено лице за задължено лице се изписват имената на вносителя на сумата по глобата.
5. Не се изписва ЕГН/ ЕИК по БУЛСТАТ.
6. Вместо ЕГН и име на нарушителя по електронния фиш се попълват ЕИК и името на фирмата и обратно или се смесват данните на реално задължено лице с данни на фирма и с данни на вносител на сумата.

 22 май 2020 | 11:26