МВР

ОД Смолян

 

Издаване на удостоверения за собственост ППС

12 юни 2015

Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Смолян

адрес: гр.Смолян, ул."Родопи" 126.  тел: 0301 35521
работно време: от понеделник до петък  08.30 - 17.30 часа

 

Нормативно основание: 

Наредба № I-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства - чл.37а

Неодходими документи:

  • Документ за самоличност

Такси:

  • Такса удостоверение - 3 лв.

Начини на плащане:

Плащане по банков път
 Квитанцията за заплатена такса е поименна и се прикрепва към заявлението.

Банкова сметка :
IBAN:BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

 22 януари 2020 | 09:36