МВР

ОД Смолян

 

Издаване на временни табели с рег. номер на лица търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на ПС

12 юни 2015

Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Смолян

адрес: гр.Смолян, ул."Родопи" 126.  тел: 0301 35521
работно време: от понеделник до петък  08.30 - 17.30 часа

 

Нормативно основание: 

Наредба № I-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства - чл.30, ал.1

Неодходими документи:

  • ЕИК за стопански субект; списък на регистрирани търговски обекти;
  • Списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с рег.номер; свидетелства за съдимост;
  • Декларация съгласно закона за защита на личните данни;
  • Копие от трудов или граждански договор на лицата по предходната точка;
  • Декларация, че кандидатсващата фирма не е в производство по обявяване в несъстоятелност;
  • Документ, доказващ, че фирмата е вносител (производител) на автомобили от дадената марка за РБългария

Такси:

  • Рег. Табели - 11,92 лв.

  • Годишна такса за ползване на комплект - 650 лв.    

 

Начини на плащане:

Плащане по банков път
 Квитанцията за заплатена такса е поименна и се прикрепва към заявлението.

Банкова сметка :
IBAN:BG69STSA93003103150001
BIC код на ЕАД “БАНКА ДСК – КЛОН СМОЛЯН”: STSABGSF

 22 януари 2020 | 09:36