МВР

ОД Смолян

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

09 юни 2015

 

 

Група "Миграция"  при ОДМВР Смолян
 
4700, гр. Смолян, бул. "България" № 67
 
тел. 0301 35269, 0301 35363
 
Работно време:  от понеделник до петък от  08:30 ч.  до 17:30ч. /без прекъсване/

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:
Закон за българските лични документи - чл. 59

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕНЕЦ

Срок на действие:
до 1 година

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България чужденец - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до една година.

Такси:
Обикновена услуга – 45 лева.
Бърза услуга – 90 лева.
Експресна услуга – 225 лева.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАЩ В ЕС; В РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАЩ В ЕС ЧУЖДЕНЕЦ, ПРЕБИВАВАЛ КАТО ПРИТЕЖАТЕЛ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС, В ПОЛЕТО "ЗАБЕЛЕЖКА" СЕ ОТБЕЛЯЗВА "БИВШ ПРИТЕЖАТЕЛ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС"

Срок на действие:
5 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност 5 години; в разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец, пребивавал като притежател на синя карта на ЕС, в полето "забележка" се отбелязва "бивш притежател на синя карта на ЕС; в разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец на основание предоставена международна закрила от Република България в полето "забележка" се отбелязва: "Международна закрила, предоставена от Република България на .....(дата)."; в разрешението за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец с предоставена международна закрила от друга държава - членка на ЕС, в полето "забележка" се отбелязва: "Международна закрила, предоставена от .......... (държава членка) на ..... (дата).

Такси:
Обикновена услуга – 45 лева.
Бърза услуга – 90 лева.

ИЗДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕНЕЦ

Срок на действие:
5 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в Република България чужденец - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи за срок в зависимост от валидността на националния документ за самоличност, с който лицето е влязло в Република България.

Такси:
Обикновена услуга – 45 лева.
Бърза услуга – 90 лева.

ИЗДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС, КОЙТО НЕ Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ, С ОТБЕЛЯЗВАНЕ "ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВО"

Срок на действие:
до 5 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване "член на семейство" - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 5 години

Такси:
Обикновена услуга – 18 лева.
Бърза услуга – 36 лева.

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ -  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС, КОЙТО НЕ Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ, С ОТБЕЛЯЗВАНЕ "ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВО"

Срок на действие:
до 10 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване "член на семейство" - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 10 години

Такси:
Обикновена услуга – 18 лева.
Бърза услуга – 36 лева.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ С ОТБЕЛЯЗВАНЕ "БЕНЕФИЦИЕР СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДИРЕКТИВА 2004/38/Е0

Срок на действие:
до 5 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ с отбелязване "бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО" - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 5 години

Такси:
Обикновена услуга – 18 лева.
Бърза услуга – 36 лева.

ИЗДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ С ОТБЕЛЯЗВАНЕ "БЕНЕФИЦИЕР СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДИРЕКТИВА 2004/38/Е0

Срок на действие:
до 10 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ с отбелязване "бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО" - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 10 години

Такси:
Обикновена услуга – 18 лева.
Бърза услуга – 36 лева.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ -  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ ТИП "СИНЯ КАРТА НА ЕС"

Срок на действие:
1 година

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

Разрешение за пребиваване тип "синя карта на ЕС" - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност една година съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002, като полето "тип разрешение" се заменя със "синя карта на ЕС", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда

Такси:
Обикновена услуга – 45 лева.
Бърза услуга – 90 лева.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ -  РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС, КОЙТО Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ, СЪС ЗАБЕЛЕЖКА "КАРТА, УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ"

Срок на действие:
до 5 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:
Чл. 10.  Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз и придружава или се присъединява към гражданин на Европейския съюз, може да пребивава продължително или постоянно в Република България, за което му се издава карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза.


 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ - ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС, ИЗДАДЕНА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕС, И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:
Временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 90 дни;

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ - "КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА" НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИ НА ЕС, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕС И КОЙТО Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ

Срок на действие:
до 5 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденец в Република България

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

На членовете на семейства на граждани на ЕС, на членовете на семейства на гражданите на държави - страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно придвижване, се издава - "карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на продължително пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 5 години.

Такси:
Обикновена услуга – 18 лева.
Бърза услуга – 36 лева.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ -  "КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА" НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИ НА ЕС, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕС И КОЙТО Е УПРАЖНИЛ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ

Срок на действие:
до 10 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

На членовете на семейства на граждани на ЕС, на членовете на семейства на гражданите на държави - страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно придвижване, се издават - "карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване - издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до 10 години.

Такси:
Обикновена услуга – 18 лева.
Бърза услуга – 36 лева.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

Срок на действие:
до 5 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС

 

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

Чл. 8. (1) Удостоверението за продължително пребиваване се издава на гражданин на Европейския съюз, който отговоря на едно от следните условия:
1. работник е или е самостоятелно заето лице в Република България;
2. притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му, без да са в тежест на системата за социално подпомагане;
3. записан е в учебно заведение за обучение, включително и професионално обучение, и отговаря на условията по т. 2.
(2)  Удостоверението за продължително пребиваване се издава и на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който придружава или се присъединява към гражданин на Европейския съюз и който представи:
1. валидна лична карта или валиден паспорт;
2. документ, който удостоверява, че е член на семейството или е във фактическо съжителство с гражданина на Европейския съюз.
(3) На лице по ал. 1, т. 1 се приравнява и лице, което вече не е работник или самостоятелно заето лице и е:
1. в състояние на временна неработоспособност поради заболяване или злополука;
2. регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда", след като е работило повече от една година и е останало безработно или е прекратило дейност като самостоятелно заето лице;
3. регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда" след прекратяване на договор със срок до една година или е останало безработно през първите дванадесет месеца след прекратяване на договор със срок над една година;
4. започнало професионално обучение, което:
а) е свързано с работата му, когато договорът му е прекратен по негово желание;
б) не е свързано с работата му, когато договорът му е прекратен от работодателя.
(4) В случаите по ал. 3, т. 3 лицето запазва статуса си на приравнено към ал. 1, т. 1 за срок от шест месеца, а по ал. 3, т. 4 - до приключване на професионалното обучение.

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

Срок на действие:
до 10 години

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

Заявление за издаване на удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС

 

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:

 

Чл. 16. (1) Гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, получава удостоверение за постоянно пребиваване, ако законно е пребивавал непрекъснато в продължение на пет години в Република България или ако отговаря на едно от следните условия:
1. работил е през последната една година към момента на прекратяване на договора като работник или на дейността му като самостоятелно заето лице, навършил е пенсионна възраст или по отношение на него е налице основание за по-ранно пенсиониране и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от три години;
2. работник е или е самостоятелно заето лице, което не работи поради трайно намалена работоспособност и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от две години;
3. работник е или е самостоятелно заето лице и неработоспособността му е резултат от трудова злополука или от професионална болест;
4. работник е или е самостоятелно заето лице, което в продължение на три години непрекъснато е пребивавало и работило в Република България и работи като такова в друга държава членка, като запазва мястото си на пребиваване в Република България и се връща поне веднъж седмично в нея.
(2) За упражняване на правата по ал. 1, т. 1 и 2 времето на работа в другата държава членка се смята за време на работа в Република България, като към него се приравняват и периодите на регистрирана безработица и на прекъсване на работа поради болест и злополука.
(3) Условията по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат, когато работникът или самостоятелно заетото лице има сключен брак или е във фактическо съжителство с гражданин на Република България или такъв, който е загубил българското си гражданство по силата на сключване на брак с него.
(4) Когато работникът или самостоятелно заетото лице има право на постоянно пребиваване по ал. 1, членовете на семейството му, които живеят заедно с него в Република България, независимо от гражданството им, също имат право на постоянно пребиваване.
(5)  За издаване на удостоверение за постоянно пребиваване гражданинът на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, подава заявление до дирекция "Миграция" - МВР, СДВР или областните дирекции на МВР в тридневен срок преди изтичане на разрешения му срок за продължително пребиваване в Република България. Удостоверението за постоянно пребиваване се издава в деня на подаване на заявлението и съдържа пълните имена на лицето и датата на регистрация.
(6) При смърт на работника или на самостоятелно заетото лице, преди да придобие право на постоянно пребиваване по ал. 1 и договорът или дейността му не са прекратени, членовете на семейството му, които живеят с него в Република България, могат да придобият право на постоянно пребиваване, ако отговарят на едно от следните условия:
1. работникът или самостоятелно заетото лице към момента на смъртта е живяло непрекъснато в Република България в продължение на две години;
2. смъртта е резултат от трудова злополука или професионална болест;
3. преживелият съпруг е загубил българското гражданство поради сключване на брак с работника или самостоятелно заетото лице.

Чл. 10.  Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз и придружава или се присъединява към гражданин на Европейския съюз, може да пребивава продължително или постоянно в Република България, за което му се издава карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза.


ЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО НЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 97 ОТ 2016 Г.)

ACT ON ENTERING, RESIDING AND LEAVING THE REPUBLIC OF BULGARIA BY CITIZENS, WHO ARE NOT BULGARIAN CITIZENS AND THEIR FAMILI MEMBERS.

 

  Такси за извършване на административни услуги от група "Миграция"

Банкова сметка : Областна дирекция на МВР - Смолян STSA BGSF Банка ДСК - клон Смолян BG69 STSA 9300 3103 1500 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 октомври 2018 | 17:39