МВР

ОД Смолян

 

ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СЛУЖБИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ

18 юни 2015

ЗАВЕРКА НА ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:
Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим /НУРИВОВР/ - чл. 17, ал. 2, 3, 4 и 5

Срок на действие:
до 7 дни

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:
ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за частно посещение на чужденец в Република България (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НУРИВОВР)

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:
ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ за краткосрочни пътувания на чужденци в Република България се подава от:
а) физическо лице - за частно посещение;
б) физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон (ТЗ) - за бизнес пътуване;
в юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ) - за бизнес пътуване;
г) представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите - за бизнес пътуване (ЗНИ)

 Поканата-декларация, изготвена от физическо лице за частно посещение на чужденец в Република България, се изготвя по образец съгласно приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим /НУРИВОВР/, заверена от нотариус и от органите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - декларация за имотно състояние на канещото лице;
 - удостоверение за доходи, издадено от местоработата на канещото лице (за последните 12 месеца), или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година, с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

 Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по ТЗ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 4, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - удостоверение за актуално състояние на юридическото/физическото лице, издадено от Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

 Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНСЦ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 5, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.

 Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от ЗНИ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение № 6, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:
 - сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валидност до 3 месеца);
 - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

 Поканите-декларации се заверяват до 7 (седем) работни дни.

 Поканите-декларации се попълват в 2 екзем-пляра и се подават и получават лично от канещото лице.

  За заверка на поканите-декларации се заплаща такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Такси за заверка на покани - декларации:
-  за частно посещение на чужденец в Република България - 10 лв.
-  от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския  закон, за бизнес пътуване на чужденец в Република България - 20 лв.
-  от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Република България - 20 лв. 
- от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Република България - 20 лв.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ

 

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НАЛИЧИЕТО НА ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО, ОБЯВЕН АДРЕС, ЗА РАЗРЕШЕН СРОК ЗА ПРЕБИВАВАНЕ, ЗА ВЛИЗАНЕ, НАПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ЗА ДРУГИ СЪБИТИЯ И ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


 
НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:
Тарифа No 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси - чл. 16, ал. 1
   
Срок на действие:
до 7 дни

Документи, които се попълват за предоставяне на услугата:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Процедура по предоставяне, изисквания и необходими документи:
При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.

 

 30 октомври 2018 | 17:39