МВР

ОД Смолян

 

Списък с наименования на административните услуги в група „Миграция“ , които са вписани в Административния регистър

01 фев 2017

 

КОД

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 

 

ТАКСА

238.

Разрешаване на продължително пребиваване

Изтеглете документ

200 лв., 500 лв.,

150 лв., 100 лв.,

110 лв., 10 лв., 25 лв.

253.

Издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство, обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България.
Изтеглете документ

30 лева

320.

Издаване на документ за пребиваване – разрешение за пребиваване на чужденци
Изтеглете документ

45 лева

684.

Извършване на адресна регистрация на чужди граждани
Изтеглете документ

-

741.

Предоставяне право за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон на чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта

Изтеглете документ

200 лв., 500 лв.

 

864.

Разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденец
Изтеглете документ

110 лева

870.

Издаване на документ за пребиваване "Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на продължително пребиваващ член на семейството на граждани на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване
Изтеглете документ

18 лева

877.

Заверка на покана декларация
Изтеглете документ

10 лв., 20 лв.

1076.

Възстановяване правото на дългосрочно пребиваване в Република България
Изтеглете документ

10 лева

1077.

Разрешаване на постоянно пребиваване на чужденци
Изтеглете документ

1000 лв., 150 лева

50 лв.

1323.

Издаване на документи за самоличност на чужденец – временна карта на чужденец

45 лева

1324.

Издаване на документи за самоличност на чужденци - удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство
Изтеглете документ

50 лева

1403.

Издаване на документ за пребиваване "Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на постоянно пребиваващ член на семейството на граждани на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване
Изтеглете документ

18 лева

1544.

Издаване на документ за пребиваване - временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство
Изтеглете документ

25 лева

1551.

Издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване на член на семейство на граждани на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз
Изтеглете документ

18 лева

1781.

Издаване разрешение за пребиваване на чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, който е влязъл в страната на законно основание без придружител - родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай, или с придружител, но е бил изоставен от него и не е поискал закрила по Закона за убежището и бежанците.
Изтеглете документ

200 лева

500 лева

679.

Издаване на документ за пребиваване на граждани на Европейския съюз - удостоверение за продължително или постоянно пребиваване
Изтеглете документ

7 лева

 30 октомври 2018 | 17:39