МВР

ОД Смолян

 

Европейски граждани

16 ное 2017

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО РЕДА И

УСЛОВИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И

НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО НЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

 

За издаване на "Удостоверение за продължително пребиваване" гражданинът на Европейския съюз и член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, подава лично заявление в група „Миграция“ при ОДМВР Смолян, в тримесечен срок от датата на влизане в Република България.

Гражданина на Европейския съюз прилага към заявлението:

1. копие на валидна лична карта или валиден паспорт;

2. в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3 от Закона за влизането,  пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства - документи, които удостоверяват наличието на обстоятелствата;

3. в случаите по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства:

- декларация относно наличието на обстоятелствата в законовата норма;

- здравна осигуровка;

- документ за наличие на финансови средства за покриване на разходите по пребиваването и тези на членовете на семейството;

4. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите,  които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

5. документ за адрес на пребиваване – нотариален акт, договор за наем  или нотариално заверена изрична декларация от собственика за предоставяне на адрес.

Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който е гражданин на Европейския съюз, прилага към заявлението:

1. копие на валидна лична карта или валиден паспорт;

2. документ, който удостоверява, че е член на семейството на гражданина на Европейския съюз.Такъв документ може да бъде удостоверение по гражданско състояние за раждане или брак, нотариално заверена декларация за фактическо съжителство;

3. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите,  които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

4. документ за адрес на пребиваване – нотариален акт, договор за наем  или нотариално заверена изрична декларация от собственика за предоставяне на адрес.

 

Срокът на издаденото удостоверението за продължително пребиваване е до 5 години от датата на издаване.

Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз и който придружава или се присъединява към гражданин на ЕС, може да пребивава продължително в Република България, за което му се издава документ за пребиваване.

Същите подават лично заявление за издаване на документ за пребиваване в Република България за продължително пребиваване в група „Миграция“ при ОДМВР, за което незабавно се издава "Временно удостоверение пребиваване" Заявлението се подава в срок 3 месеца от датата на влизането на лицето в Република България и към него се прилагат следните документи:

1. копие на валиден паспорт;

2.документ, който удостоверява, че лицето е член на семейството на гражданина на Европейския съюз. Такъв документ може да бъде удостоверение по гражданско състояние за раждане или брак, нотариално заверена декларация за фактическо съжителство.

3.документ, който удостоверява продължителното пребиваване на гражданина на Европейския съюз, чийто член на семейството е.

4.документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 4 за таксите,  които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

5.документ за адрес на пребиваване – нотариален акт, договор за наем  или нотариално заверена изрична декларация от собственика за предоставяне на адрес.

Копие на посочените документи след сверяване от служител на гише на данните от оригинала, се прилага към заявлението за издаване на удостоверението за пребиваване.

Документът за пребиваване се издава в срок до 3 месеца от подаване на заявлението.

 

 

→ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

 

Гражданин на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, получава удостоверение за постоянно пребиваване, ако законно е пребивавал непрекъснато в продължение на пет години в Република България или ако отговаря на едно от следните условия:

1. работил е през последната една година към момента на прекратяване на договора като работник или на дейността му като самостоятелно заето лице, навършил е пенсионна възраст или по отношение на него е налице основание за по-ранно пенсиониране и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от три години;

2. работник е или е самостоятелно заето лице, което не работи поради трайно намалена работоспособност и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от две години;

3. работник е или е самостоятелно заето лице и неработоспособността му е резултат от трудова злополука или от професионална болест;

4. работник е или е самостоятелно заето лице, което в продължение на три години непрекъснато е пребивавало и работило в Република България и работи като такова в друга държава членка, като запазва мястото си на пребиваване в Република България и се връща поне веднъж седмично в нея.

За упражняване на правата по т. 1 и 2 времето на работа в другата държава членка се смята за време на работа в Република България, като към него се приравняват и периодите на регистрирана безработица и на прекъсване на работа поради болест и злополука.

Условията по т. 1 и 2 не се прилагат, когато работникът или самостоятелно заетото лице има сключен брак или е във фактическо съжителство с гражданин на Република България или такъв, който е загубил българското си гражданство по силата на сключване на брак с него.

Когато работникът или самостоятелно заетото лице има право на постоянно пребиваване по ал. 1, членовете на семейството му, които живеят заедно с него в Република България, независимо от гражданството им, също имат право на постоянно пребиваване.

За издаване на удостоверение за постоянно пребиваване гражданинът на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, подава заявление до група "Миграция" - МВР в тридневен срок преди изтичане на разрешения му срок за продължително пребиваване в Република България. Удостоверението за постоянно пребиваване се издава в деня на подаване на заявлението и съдържа пълните имена на лицето и датата на регистрация.

При смърт на работника или на самостоятелно заетото лице, преди да придобие право на постоянно пребиваване, членовете на семейството му, които живеят с него в Република България, могат да придобият право на постоянно пребиваване, ако отговарят на едно от следните условия:

1. работникът или самостоятелно заетото лице към момента на смъртта е живяло непрекъснато в Република България в продължение на две години;

2. смъртта е резултат от трудова злополука или професионална болест;

3. преживелият съпруг е загубил българското гражданство поради сключване на брак с работника или самостоятелно заетото лице.

Член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз, има право на постоянно пребиваване, ако законно е пребивавал непрекъснато за срок 5 години в Република България заедно с гражданин на Европейския съюз или ако законно е пребивавал непрекъснато за срок 5 години в Република България в случаите по чл. 15, и му се издава карта за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза.

Заявлението до група "Миграция" - МВР за издаване на карта за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза се подава два месеца преди изтичането на срока на продължителното пребиваване.

Картата за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза се издава в срок до един месец от подаване на заявлението.

Картата за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза се преиздава служебно на всеки десет години.

Картата за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза се отнема от лицето, на което е издадена, при отсъствието му от Република България за срок по-дълъг от две последователни години.

На гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства, получили право на пребиваване в Република България, се издават документи, които удостоверяват правото им на пребиваване.

Документи:
Декларация по чл.20а
Заявление по чл.9а,чл.10,чл.16,ал.4 и чл.19
Инструкция 8121z-1276
Заявление за постоянно пребиваване
Заявление за прод. пребиваване

 07 ноември 2018 | 14:43