МВР

ОД Смолян

 

Издаване на удостоверителен документ за извършено уведомление по чл. 54 от ЗОБВВПИ

23 юни 2015

Районно управление – Смолян
Адрес, 4700 гр. Смолян, ул."Константин Иречек" № 1
Телефони - 0301/35348
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Девин
Адрес, 4800 гр. Девин, ул."Освобождение" № 38,
тел.: 03041/2393
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Златоград
Адрес, 4980 гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7,
тел.: 03071/2020
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Мадан
Адрес, 4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10,
тел.: 0308/23030
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 0830 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.


Районно управление – Чепеларе
Адрес, 4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1,
тел.: 03051/2223
Работно време:                                               
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 12.00  ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

ЗОБВBПИ - Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия -  чл. 54

Образци на документи, които се попълват за предоставяне на услугата:

  • ОБРАЗЕЦ Приложение № 11 (към чл. 54, ал. 1 и ал.2, чл.55 и § 11 от ПЗР на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия)

 

Процедура по предоставяне, Изисквания и Необходими документи:

1. Компетентен орган:
Началника на районното управление (РУ) на МВР, по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.
2. Заявител:
Заявители могат да бъдат Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР, по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.
3.Необходими документи:
За осъществяване на услугата, заинтересованите лица подават заявление по образец до началника на РУ. (чл. 54 ЗОБВВПИ):
-копие на фактурата за закупуване на оръжието;
-представяне на закупеното оръжие в РУ

Такса:

Услугата е базплатна!

 

 27 декември 2018 | 16:46